Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/818 av 20. mai 2019 om fastsettelse av et rammeverk for interoperabilitet mellom EU informasjonssystemer på området politisamarbeid og samarbeid mellom rettshåndhevende myndigheter, asyl og migrasjon og om endring av forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816

Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets Schengen-notat, sist oppdatert 30.5.2018)

Status
Det vises til Schengen-notat om interoperabilitetspakken (grenser og visum) 2017/0351(COD) som i stor grad inneholder likelydende bestemmelser. Forslagene i dette utkastet til rettsakt blir dermed omtalt under ett i notatet om forslaget til rettsakt som omhandler grenser og visum.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2019
Anvendelsesdato i EU
12.06.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon