EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Tilpasning av den felles visumpolitikk til nye utfordringer

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Adapting the common visa policy to new challenges

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.3.2018)

EU's visumpolitik: Kommissionen fremsætter forslag for at gøre den stærkere, mere effektiv og sikrere

Kommissionen fremsætter i dag forslag til en reform af EU's fælles visumpolitik for at tilpasse reglerne til de nye sikkerheds- og migrationsmæssige udfordringer og de nye muligheder, den teknologiske udvikling giver.

De foreslåede ændringer af visumkodeksen vil gøre det lettere for lovligt rejsende at få visum til EU, hvilket fremmer turisme, handel og erhverv, samtidig med at sikkerheden styrkes, og risikoen for irregulær migration mindskes.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "Hvert år besøger millioner af rejsende EU og sætter gang i rejse- og turistindustrien. Med den reform, vi fremsætter forslag til i dag, vil det blive lettere og hurtigere for lovligt rejsende at få et visum, samtidig med at sikkerhedsstandarderne forbedres, således at der bliver bedre mulighed for at opdage og stoppe ulovligt rejsende. De nye regler vil også sikre, at vores fælles visumpolitik kan være med til at forbedre vores samarbejde med lande uden for EU for så vidt angår tilbagesendelse af irregulære migranter."

Turist- og rejseindustrien spiller en vigtig rolle for europæisk økonomi, idet den udgør ca. 10 % af EU's BNP. EU-medlemsstaterne er blandt verdens førende turistdestinationer, men langvarige og besværlige procedurer kan afholde turister fra at rejse til EU og betyde, at de i stedet lægger deres penge i andre lande til skade for EU's økonomi. Samtidig er det nødvendigt at finde en balance mellem fordelene ved visumfrie rejseaktiviteter og bedre migrationsstyring og forvaltning af sikkerheden og grænserne for på hensigtsmæssig vis at klare de nuværende og fremtidige sikkerheds- og migrationsmæssige udfordringer.

De ændringer af visumkodeksen, der foreslås i dag, er første skridt i retning af en reform af EU's fælles visumpolitik – et forslag om at ajourføre visuminformationssystemet (VIS) vil følge dette forår.

Enklere, hurtigere og sikrere procedurer

De ajourføringer, der foreslås i dag, har til formål at modernisere og strømline de fælles EU-visumregler, lette proceduren for udstedelse af visa for både de lovligt rejsende og medlemsstaterne, samtidig med at sikkerhedsstandarderne for visumproceduren styrkes.

• Hurtigere og mere fleksible procedurer: Fristen for behandling af visumansøgninger vil blive afkortet fra 15 til 10 dage. Det vil være muligt for rejsende at indgive deres ansøgninger op til seks måneder forud for deres planlagte rejse i stedet for de nuværende tre måneder før og at udfylde og underskrive deres ansøgninger elektronisk.

• Visa til flere indrejser med længere gyldighed: Der vil gælde harmoniserede regler for visa til flere indrejser for i højere grad at forebygge "visumshopping", mindske omkostningerne og sikre tidsbesparelser for medlemsstaterne og hyppigt rejsende. Denne type visa til flere indrejser vil blive udstedt til pålidelige regelmæssigt rejsende med en positiv visumhistorik, idet gyldighedsperioden gradvis vil stige fra et til fem år. Det vil gentagne gange blive grundigt undersøgt, at de rejsende opfylder indrejsebetingelserne.

• Udstedelse ved de ydre grænser af visa til kortvarigt ophold: For at lette kortvarige turistophold vil medlemsstaterne på en række strenge betingelser kunne udstede visa til en enkelt indrejse direkte ved de ydre land- og søgrænser inden for rammerne af midlertidige sæsonbestemte ordninger. Sådanne visa vil være gyldige for ophold i op til syv dage udelukkende i den udstedende medlemsstat.

• Ekstra ressourcer skal styrke sikkerheden: Da udgifterne til behandlingen af visumansøgninger er steget betydeligt i de senere år, vil der ske en moderat forhøjelse af visumgebyret, som ikke er steget siden 2006 (fra 60 EUR til 80 EUR). Denne moderate stigning har til formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at opretholde et passende antal medarbejdere på konsulaterne verden over og derved sikre en bedre sikkerhedsscreening og at opgradere deres IT-udstyr og software, uden at det udgør en hindring for visumansøgerne.

Visumpolitikken som et redskab til at forbedre samarbejdet om tilbagesendelse og tilbagetagelse

På EU-ledernes opfordring i juni 2017 optrapper Kommissionen nu også den fælles EU-indsats, hvad angår tilbagesendelse og tilbagetagelse, ved i højere grad at benytte EU's fælles visumpolitik som løftestang. Kommissionen foreslår, at der indføres en ny mekanisme, der medfører strengere betingelser for behandlingen af visumansøgninger, når et partnerland ikke samarbejder tilstrækkeligt om tilbagetagelse af irregulære migranter, bl.a. rejsende, som indrejste lovligt med et visum, men som blev i EU efter visummets udløb. De nye regler vil indebære, at Kommissionen regelmæssigt skal foretage en vurdering af tredjelandes samarbejde om tilbagesendelse. Kommissionen kan sammen med medlemsstaterne om nødvendigt beslutte at foretage en mere restriktiv gennemførelse af visse bestemmelser i visumkodeksen, bl.a. for så vidt angår fristen for behandlingen af visumansøgninger, de udstedte visas gyldighedsperiode, visumgebyrets størrelse og fritagelse for disse gebyrer for bestemte rejsende såsom diplomater.

Øget sikkerhedskontrol

Dette forår vil Kommissionen fremsætte forslag til revision af visuminformationssystemet (VIS) – den database, hvori ansøgninger og ansøgernes biografiske data registreres. Reformen har til formål at gøre det lettere for visummedarbejdere og grænsevagter at foretage en hurtig og effektiv baggrundskontrol af visumansøgere. Den vil også lukke endnu et informationshul på EU-plan ved at gøre det muligt for de nationale myndigheder at udveksle oplysninger vedrørende visa til langvarigt ophold og opholdsdokumenter med henblik på grænseforvaltning og til sikkerhedsformål.

De vigtigste bestemmelser vil bl.a. vedrøre obligatorisk kontrol af visumansøgninger i relevante sikkerheds- og migrationsdatabaser og foranstaltninger for at sikre fuld interoperabilitet mellem VIS og databaser på EU-plan såsom det nyligt oprettede ind- og udrejsesystem samt Schengeninformationssystemet (SIS) og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) gennem en fælles søgeportal.

Overvejelser vedrørende digitale visa

Inden udgangen af 2018 vil Kommissionen iværksætte en feasibilityundersøgelse og indlede drøftelser med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne om, hvordan visumansøgningsproceduren kan digitaliseres fuldt ud.

Baggrund

EU's fælles visumpolitik gør det lettere at rejse til EU med henblik på turist- og forretningsophold, hvilket bidrager til EU's økonomi og vækst, mellemfolkelige kontakter og kulturelle udvekslinger. Alene i 2016 blev der udstedt næsten 14 millioner Schengenvisa til kortvarige ophold.

På nuværende tidspunkt er der 105 tredjelande og enheder uden for EU, hvis statsborgere skal have visum for at indrejse i Schengenområdet (den fuldstændige liste findes her). Et visum til kortvarigt ophold, der er udstedt af en af Schengenstaterne, giver generelt indehaveren ret til at rejse i de 26 Schengenstater i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Siden visumkodeksens ikrafttrædelse i 2010 har den kontekst, som visumpolitikken fungerer i, ændret sig drastisk. I de senere år har EU fået nye migrations- og sikkerhedsmæssige udfordringer. I september 2017 bebudede Kommissionen, at den ville fremlægge idéer til, hvordan EU's fælles visumpolitik kan moderniseres. Kommissionen bekræftede i sit arbejdsprogram for 2018, at den ville fremsætte forslag til en revision af visumkodeksen og parallelt hermed trække det foreliggende forslag om samme emne tilbage.

Samtidig er EU ved at opgradere sine informationssystemer vedrørende grænseforvaltning for at lukke informationshuller og forbedre den interne sikkerhed. Den fremtidige revision af VIS vil – sammen med den nylige vedtagelse af ind- og udrejsesystemet og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) – udgøre endnu en byggesten hen imod at gøre EU's informationssystemer interoperable.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Annen informasjon