Persistente organiske forurensende stoffer (POPs) (2019)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente forurensende stoffer

Regulation (EU) 2019/2021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.3.2022)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2019/1021, som erstatter den eksisterende POPs-forordningen (EC) 850/2004. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av persistente organiske miljøgifter (POPs). Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Gjennomføring av (EU) 2019/1021 konsoliderer alle tidligere endringer til (EC) 850/2004, i tillegg er det gjort noen endringer:

• Endring av prosedyrer for vedtakelse av rettsakter i henhold til komitologi prosedyren, jf. Lisboa-traktaten.

• Overføring av administrative, tekniske og vitenskapelige oppgaver til ECHA. Dette gjøres for å effektivisere og bedre koordineringen.

• Flere definisjoner er endret for å samsvare med definisjoner i annet europeisk kjemikalieregelverk og avfallsregelverk. Dette gjelder blant annet definisjon av "bringe i omsetning", "stoff" og "avfall". I tillegg er det foreslått nye definisjoner av "produksjon", "bruk" og "intermediater i lukkede systemer".

• Medlemslandene skal publisere informasjon og data om POPs. Dette skal gjøres i henhold til direktivene om offentlighetens rette til miljøinformasjon og oppbygging infrastruktur for geografisk informasjon i EU ("INSPIRE").

• Forenkling av prosedyren for rapportering og overvåking

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant uten behov for tekniske eller materielle tilpasninger.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status
Rettsakten ble vedtatt 20. juni 2019 og ble publisert i OJ 25. juni 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Anvendelsesdato i EU
15.07.2019
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2023
Anvendes fra i Norge
28.04.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1021
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro