Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/983 av 5. juni 2019 om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Directive (EU) 2019/983 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2019)

Sammendrag av innhold
5. april 2018 ble det lagt fram et forslag om å endre direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Dette direktivet inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for flere stoffer. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer.

Endringsforslaget innebærer bl.a. å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 5 kreftfremkallende stoffer. Det foreslås nå å innføre bindende grenseverdier for: kadmium og uorganiske kadmiumforbindelser, beryllium og uorganiske berylliumforbindelser, arsen og dets salter og uorganiske arsenforbindelser, formaldehyd og 4,4'-metylen bis(2-kloroanilin). Direktivforslagets formål er å gi arbeidstakere bedre beskyttelse ved å redusere yrkeseksponering for kreftfremkallende stoffer. Behovet for en oppdatering av direktivet bekreftes av studier der tall viser at mellom 50.000 til 100.000 arbeidere i EU dør hvert år som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer. Tallene fra en nordisk studie (Dreyer et al., APMIS Suppl. 1997;76:68-79. Avoidable cancer in the Nordic countries) viser at det i Norge er omtrent 500 nye tilfeller av yrkesrelatert kreft hvert år.

EU-kommisjonen har tatt høyde for at det vil være vanskelig for en rekke bransjer/næringer å innfri de foreslåtte bindende grenseverdiene ved å innføre overgangsordninger.

Forslaget er et av flere tiltak for å fobedre og styrke arbeidsmiljødirektivet 2004/37/EC. Med disse endringene ønsker EU-kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere. Intensjonen er å fortsette arbeidet med å utføre vurderinger av flere stoff med sikte på å foreslå bindende grenseverdier for ytterligere stoffer som er kreftfremkallende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ikke foreslått endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Dersom direktivforslaget blir vedtatt og besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

De foreslåtte endringene innebærer bl.a. at Norge eventuelt må:

• innføre grenseverdi for 4,4'-metylen bis(2-kloroanilin)

• nedjustere grenseverdien for kadmium og uorganiske kadmiumforbindelser, beryllium og uorganiske berylliumforbindelser og formaldehyd

• innføre korttidsverdi for formaldehyd

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynets vurdering er at direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivforslaget anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Etter forhandlinger om direktivforslaget er det oppnådd enighet mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet. Etter eventuell godkjennelse i Rådet vil forslaget være vedtatt.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet