Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/876 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kjernekapitalandel, netto stabil finansieringsgrad, krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld, motpartskredittrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mot sentrale motparter, eksponeringer mot innretninger for kollektiv investering, store eksponeringer samt rapporterings- og opplysningskrav, og av forordning (EU) nr. 648/2012

Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012

Del av:

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Deler av Kommisjonens forslag KOM(2016) 850 om endring av forordning (EU) 575/2013 ble vedtatt i 2017 som europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2395.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2019)

Sammendrag av innhold (oppdatert etter trilogforhandlingene høsten 2018, se status under)
Banker og enkelte andre typer finansforetak (kredittforetak, verdipapirforetak, mv.) er i EU omfattet at kapitaldekningsregelverket Capital Requirements Regulation (CRR) og Capital Requirements Directive IV (CRDIV). Formålet med kapitaldekningsregelverket for er å sikre solide banker mv, hvor kapitalen som kreves skal speile risikoen bankene er eksponert mot. Endringene i CRR kommer som følge av hjemler til revisjon gitt i CRR og som følge av nye elementer fra de globale standardene for banktilsyn, Basel III (f.eks. krav til langsiktig finansiering/NSFR, uvektet kapitalandel og ny markedsrisikostandard). Endringene skal samlet sett bidra til finansiell stabilitet gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital, likviditetskrav, regler for store engasjementer og regler for offentliggjøring av informasjon. I tillegg søkes å oppnå visse lettelser (politisk tiltak etter finanskrisen) for bankene ved utlån til små- og mellomstore bedrifter og infrastrukturtiltak.

De viktigste områdene som endres i CRR, er:

Store engasjementer
Kapitalmålet er endret fra ansvarlig kapital til kjernekapital. EBA skal lage en anbefaling til Kommisjonen om rutiner ved budd på store engasjements-regelverket. EBA skal også lage en anbefaling om videreføring av unntak og nasjonale valg i regelverket.

Reduserte kapitalkrav for små- og mellomstore bedrifter
SMB-rabatten er utvidet i forhold til gjeldende EU-regelverk.Gjeldende rabatt på 24 prosent for SMB-engasjementer opp til 1,5 millioner euro, utvides til SMB-engasjementer opp til 2,5 millioner euro. Definisjonen av SMB som foretak med omsetning mindre enn 50 mill. euro, er ikke foreslått endret.

Infrastrukturfinansiering
Det innføres en reduksjon i kapitalkravene for finansiering av infrastruktur på 25 prosent.

Uvektet kjernekapitaldekning/Leverage Ratio
EU innfører et fullharmonisert krav til uvektet kjernekapitalandel på 3 prosent i pilar 1. Nasjonale tilsynsmyndigheter kan sette høyere krav i pilar 2. Kapitalmålet er kjernekapital. I tråd med vedtaket i Baselkomiteen skal det kreves en ekstra leverage ratio-buffer for globalt systemviktige banker. Kommisjonen bes skrive en rapport om tilsvarende bufferkrav også skal ilegges nasjonalt systemviktige foretak.

Likviditet - Stabil finansiering, NSFR (Net Stable Funding Ratio)
Det innføres et bindende NSFR-krav på 100 prosent. NSFR-kravet skal gjelde samlet for alle valutaer, men det skal også rapporteres enkeltvis i vesentlige valutaer. Nasjonale myndigheter kan i tillegg komme med restriksjoner på valutamismatch. Hvis NSFR brytes, skal foretaket varsle tilsynsmyndighetene og sende en plan for oppfyllelse av kravet (samme praksis som for LCR - Liquidity Coverage Requirement).

For mindre, ikke-komplekse foretak, foreslås et forenklet krav (simplified Net Stable Funding Ratio, sNSFR). Dette kravet baserer seg på færre datapunkter, men skal være minst like konservativt kalibrert som NSFR.

Markedsrisiko
Den nye Basel-standarden for markedsrisiko gjennomføres kun for rapporteringsformål.

Ny standardmetode for motpartsrisiko (SA-CCR)
Baselkomiteens standard fra 2014 gjennomføres. De fleste bestemmelsene er i tråd med Baselstandarden, men det er gitt omfattende unntaksbestemmelser. Metoden vil erstatte de gjeldende standardmetodene: standardisert metode (SM), opprinnelig engasjements-metode (OEM) og markedsverdimetoden (CEM). Engasjementsbeløpet vil da bli beregnet som [1,4 * (reinvesteringskostnad + potensiell fremtidig eksponering)]. Foretak med begrenset derivatvirksomhet kan benytte enten en forenklet versjon av den nye standardmetoden eller en noe justert opprinnelig engasjementsmetode.

Pilar 3 – offentliggjøring
EU gjennomfører endringer i offentliggjøringskravene i tråd med nye pilar 3-standarder fra Baselkomiteen og justeringer som tar hensyn til nye krav (TLAC, motpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetskrav). Det innføres proporsjonalitetsbestemmelser ved å dele inn foretakene i tre kategorier avhengig av størrelse med ulik grad av krav til offentliggjøring.

Verdipapirforetak
EUs banktilsyn EBA har allerede anbefalt til Kommisjonen at det lages et eget kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak. Med unntak av systemviktige verdipapirforetak er derfor alle verdipapirforetak foreslått unntatt å følge kravene i CRR II. Kommisjonen la 21. desember 2017 fram forslag til forordning KOM(2017) 790 og direktiv KOM(2017) 791 med kapitalkrav mv. for verdipapirforetak.

Merknader
Kapitalkrav for banker mv er i Norge i dag regulert blant annet i finansforetaksloven og i kapitalkravsforskriften. Regelverket i Norge bygger i hovedsak på EUs regelverk for kapitalkrav i banker mv; CRR og Capital Requirements Directive IV (CRDIV). CRR og CRDIV er innlemmet i EØS-avtalen med konstitusjonelle forbehold og forventes å tre i kraft i Norge i løpet av 2019.

CRR og CRDIV utfyller hverandre. Forslaget til forordning omtalt i dette notatet ("CRR II") og forslaget til direktiv KOM(2016) 854 ("CRD V") utfyller også hverandre. Se egne EØS-notater om CRR, CRDIV og CRDV.

Rettslige konsekvenser
Både den opprinnelige forordningen CRR (vedtatt i 2013), og denne foreslåtte endringen (CRR II), gjennomføres ved inkorporasjon (dvs henvisning til EU-forordningene). Dersom det strekker ut i tid før CRR II kan tas inn i EØS-avtalen, vil man, i likhet med CRR, kunne vurdere å gjennomføre bestemmelsene i CRR II som norske forskrifter gjennom speiling av EUs regelverk inntil det foreligger en konkret EØS-forpliktelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser
EUs endrede regler vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for banker og andre finansforetak som omfattes av CRR. Regelverket vil kunne gi noe ulike utslag for ulike foretak basert blant annet på risikoprofil, men skal samlet sett bidra til finansiell stabilitet gjennom krav til ansvarlig kapital, likviditetskrav, regler for store engasjementer og offentliggjøring av informasjon. I tillegg søkes å oppnå visse lettelser (politisk tiltak) for bankene ved utlån til små- og mellomstore bedrifter og infrastrukturtiltak. Intensjonen er å lette tilgang til lån for bedriftene/tiltakene som omfattes.

Det er krevende å beregne konkrete konsekvenser av forslagene.

Andre opplysninger
Global standard for kapitalkrav for banker mv - Basel III

Status
Forordningen er vedtatt i EU og publisert i Official Journal.

De er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.04.2021
Høring
Høring publisert
15.10.2020
Høringsfrist
06.01.2021
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2022
Anvendes fra i Norge
01.06.2022
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0876
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro