Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on sovereign bond-backed securities

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 24.5.2018)

Finansiel union: Kommissionen fremsætter risikoreducerende forslag om gunstige betingelser for værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer

Kommissionen foreslår i dag nye regler, som vil åbne mulighed for markedsdrevne løsninger til støtte for yderligere integration og diversificering i Europas finansielle sektor, hvilket vil føre til en stærkere og mere modstandsdygtig Økonomisk og Monetær Union.

Det forslag, der fremsættes i dag, vil fjerne uberettigede lovgivningsmæssige hindringer for markedsdrevet udvikling af værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ("sovereign bond-backed securities" (SBBS'er)). Disse værdipapirer ville blive udstedt af private institutioner som fordringer på en portefølje af statsobligationer i euroområdet. SBBS'er ville, i kraft af deres udformning, ikke indebære deling af risici og tab blandt landene i euroområdet. Kun private investorer ville dele risiko og eventuelle tab. Ved at investere i disse nye instrumenter ville investorer, såsom investeringsfonde, forsikringsselskaber eller banker, bedre kunne diversificere deres porteføljer af statsobligationer, hvilket ville resultere i mere integrerede finansielle markeder. Det ville også kunne bidrage til at reducere sammenkædningen mellem banker og deres hjemlande — en sammenkædning, som trods de seneste fremskridt i nogle tilfælde fortsat er udtalt. SBBS'er ville ikke indvirke negativt på de eksisterende nationale obligationsmarkeder.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Den markedsdrevne udvikling af SBBS'er vil hjælpe investorerne til at diversificere deres statsengagementer og fremme finansiel integration. Dette er et pragmatisk forslag, som vil styrke den private risikoabsorption via integrerede finansielle markeder og reducere risiciene i banksektoren, uden at der er behov for deling af risici."

Med dagens forslag fører Kommissionen det ud i livet, som den bebudede i oplægget om ØMU'en fra maj 2017 — en vigtig del af dens arbejde med at gennemføre bankunionen. Kommissionen opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at arbejde tæt sammen om at sikre, at forslaget hurtigt vedtages og gennemføres. Forslaget vil også være til gavn for udviklingen af kapitalmarkedsunionen, derved at det bidrager til mere integrerede og diversificerede finansielle markeder for statsobligationer.

Hvordan SBBS'er ville fungere

SBBS'er bistår af en diversificeret pulje af euroområde-statsobligationer, som indeholder statsobligationer fra alle lande i euroområdet i overensstemmelse med deres økonomiske vægt. Når investorer køber SBBS'er, der understøttes af den pågældende pulje, kan de — afhængigt af deres risikovillighed — vælge at købe de mere eller de mindre risikobetonede værdipapirer. De mest risikobetonede værdipapirer ville stå først for ifm. eventuelle tab på den underliggende pulje, men ville til gengæld give investorerne et højere afkast. Som følge heraf ville de ikke-efterstillede værdipapirer, som først bærer tab, efter at de mest risikobetonede værdipapirer er helt opbrugt, være lavrisikopapirer.

Med forslaget ville de eksisterende lovgivningsmæssige hindringer blive fjernet, derved at SBBS'er i lovgivningen ville blive behandlet på samme måde som nationale euroområde-statsobligationer denomineret i euro (f.eks. hvad angår kapitalkrav). Banker og andre finansielle aktører med investeringer i SBBS-værdipapirer ville opnå en større diversificering og en lavere risiko for deres porteføljer af statsobligationer, hvilket ville have en positiv indvirkning på stabiliteten i det finansielle system som helhed.

SBBS'er ville imidlertid, i kraft af deres udformning, ikke indebære nogen deling af risici og tab blandt lande i euroområdet. SBBS'er ville blive sat sammen af private enheder oprettet udelukkende med det formål at udstede og forvalte disse instrumenter.

Med det forslag, der fremsættes i dag, fastsættes der præcise kriterier for udvælgelse af SBBS'er, der kan tilgodeses med den påtænkte lovgivningsmæssige behandling. En sådan standardisering vil forbedre likviditeten for SBBS'erne og gøre dem attraktive for et større antal investorer. Med forslaget ændres desuden en række lovgivningsmæssige retsakter, der indeholder reglerne for den lovgivningsmæssige behandling af SBBS'er, der holdes af banker og andre finansielle aktører.

Baggrund

En interinstitutionel taskforce på højt niveau under Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici undersøgte fordelene ved og gennemførligheden af SBBS'er. Den offentliggjorte en udførlig rapport i januar.

Analysen og den konsekvensanalyse, der ledsager dette forslag, viser, at SBBS'er kunne begrænse risiciene for den finansielle stabilitet. Dette ville man opnå, ved at det gøres lettere for banker og andre institutioner at diversificere deres porteføljer af statsobligationer. I kommissionsformand Jean-Claude Junckers hensigtserklæring (tale om Unionens tilstand, september 2017) og i meddelelsen om bankunionen fra oktober 2017 bebudedes det, at Kommissionen ville fremsætte forslag om en gunstig ramme for SBBS'er i foråret 2018.

Den ramme, der præsenteres i dag, ville således forbedre stabiliteten i euroområdet ved at lette udviklingen — anført af den private sektor — af et marked for SBBS'er. SBBS-konceptet blev oprindelig blev foreslået af en gruppe akademikere i en artikel om økonomisk politik (se "ESBies: Safety in the Tranches" og henvisningerne deri).

Yderligere oplysninger

MEMO

Faktablad

Flere oplysninger om dagens forslag

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet