Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EU-program for overvåking og sporing i rommet
28.02.2013
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler om EUs inn- og utreisesystem (EES)
28.02.2013
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler om EUs inn- og utreisesystem (EES)
28.02.2013
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
26.02.2013
Produktsikkerhetsforordningen
13.02.2013
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
13.02.2013
EU-handlingsplan for produktovervåking
13.02.2013
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked
13.02.2013
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport
08.02.2013
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
07.02.2013
Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser
06.02.2013
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
05.02.2013
Pengeoverføringsforordningen 2015 (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
05.02.2013
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH
05.02.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for maiskolbemel
05.02.2013
EU-handlingsplan for detaljhandel
31.01.2013
Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis
31.01.2013
EUs fjerde jernbanepakke
30.01.2013
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
30.01.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
30.01.2013
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
30.01.2013
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
30.01.2013
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
30.01.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
30.01.2013
EU-strategi for alternative drivstoff til transport
24.01.2013
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
24.01.2013
Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2010-2012
17.01.2013
EU-handlingsplan for entreprenørskap
09.01.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012
23.12.2012
Statsstøtte i EU: Scoreboard 2012
21.12.2012
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
19.12.2012
Tobakksdirektivet 2014
19.12.2012
EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020)
19.12.2012
Innhold og opphavsrett i det digitale indre marked
18.12.2012
Digital agenda med fokus på vekst og jobbskaping
18.12.2012
Skipsutstyrsdirektivet 2014 (revisjon)
17.12.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011
14.12.2012
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett
12.12.2012
Målrettet EU-regulering
12.12.2012
EU-handlingsplan for e-helse
06.12.2012
EU-strategi for reduksjon av arbeidsløshet blant unge
05.12.2012
Kommisjonens kompetanse til å vedta gruppeunntak for stattsstøtte: endringsbestemmelser
05.12.2012
Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti
05.12.2012
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte: endringsbestemmelser 2013
05.12.2012
Kvalitetsrammeverk for traineeperioden
05.12.2012
Landbruks- og fiskeristatistikk: endringsbestemmelser
05.12.2012
Nettilgjengelighetsdirektivet
03.12.2012
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser
03.12.2012
Grønnbok og EU-høring om integrert marked for pakkepost
29.11.2012
EUs 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020
29.11.2012
EU-strategi mot villedende reklame
27.11.2012
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland
26.11.2012
EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet
20.11.2012
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
20.11.2012
EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet
15.11.2012
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper
14.11.2012
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere
14.11.2012
Plan for beskyttelse av Europas vannressurser (Blueprint)
14.11.2012
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri
08.11.2012
Rapport om gjennomføringen av visumkodeksen
07.11.2012
Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien
07.11.2012
Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU
07.11.2012
Fluorgassforordningen 2012: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
07.11.2012
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
26.10.2012
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2012
24.10.2012
EU-handlingsplan om forbrukervern ved pengespill på internett
24.10.2012
Europakommisjonens arbeidsprogram 2013
23.10.2012
Radiodirektivet 2014
17.10.2012
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
17.10.2012
EU-strategi for vekst og gjenoppretting av europeisk industri og økonomi
11.10.2012
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012
11.10.2012
Rettslige aspekter ved nanomaterialer
03.10.2012
Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe
03.10.2012
Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked
03.10.2012
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
27.09.2012
Fremme av cloud computing i Europa
27.09.2012
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
26.09.2012
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
26.09.2012
EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting
26.09.2012
Sikrere, mer effektivt og innovativt medisinsk utstyr
26.09.2012
Finansiering av Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA): endringer
25.09.2012
Arkiver i Europa: digitale utfordringer
21.09.2012
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
21.09.2012
EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid
14.09.2012
EU-strategi for transportforskning- og teknologi
13.09.2012
Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst
13.09.2012
Tilsyn med kredittinstitutter: overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
12.09.2012
Status for EUs maritime politikk
11.09.2012
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2012
10.09.2012
Fremme av frekvensdeling for trådløs kommunikasjon
03.09.2012
Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020
29.08.2012
Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport
28.08.2012
Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport
21.08.2012
EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015
08.08.2012
Bedre styring av det indre marked
08.08.2012
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova
03.08.2012
Samarbeidsavtale mellom EU og Eurocontrol
02.08.2012
EU-strategi for byggesektoren
31.07.2012

Sider