Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter
26.04.2013
Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier
24.04.2013
EU-strategi om klimatilpasninger
16.04.2013
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
16.04.2013
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
15.04.2013
Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): bestemmelser om overvåking av yttergrenser til sjøs
12.04.2013
Grønne produkter: fremme av opplysning om produkters og organisasjoners miljøprestasjoner
09.04.2013
Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg
03.04.2013
Helsebringende fysisk aktivitet på tvers av sektorer
28.03.2013
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse
27.03.2013
Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument
27.03.2013
Varemerkedirektivet 2015 (revisjon)
27.03.2013
Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk
27.03.2013
Bredbåndsdirektivet: reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
26.03.2013
Grønnbok og EU-høring om langsiktig finansiering
25.03.2013
Derivatmarkedet: EU-rapport om internasjonal behandling av sentralbanker og organer som forvalter offentlig gjeld
22.03.2013
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2012
21.03.2013
Passasjerrettigheter ved konkurs av flyselskaper
18.03.2013
Anvendelsen av direktivet om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet)
14.03.2013
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
13.03.2013
Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning
12.03.2013
Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter
11.03.2013
EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring
07.03.2013
Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter
07.03.2013
EU-politikk for romindustrien
28.02.2013
Smarte grenser: EU-program for registrerte reisende
28.02.2013
EU-program for overvåking og sporing i rommet
28.02.2013
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler om EUs inn- og utreisesystem (EES)
28.02.2013
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler om EUs inn- og utreisesystem (EES)
28.02.2013
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
26.02.2013
Produktsikkerhetsforordningen
13.02.2013
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
13.02.2013
EU-handlingsplan for produktovervåking
13.02.2013
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked
13.02.2013
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport
08.02.2013
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
07.02.2013
Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser
06.02.2013
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
05.02.2013
Pengeoverføringsforordningen 2015 (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
05.02.2013
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH
05.02.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for maiskolbemel
05.02.2013
Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis
31.01.2013
EU-handlingsplan for detaljhandel
31.01.2013
EUs fjerde jernbanepakke
30.01.2013
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
30.01.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
30.01.2013
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
30.01.2013
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
30.01.2013
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
30.01.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
30.01.2013
EU-strategi for alternative drivstoff til transport
24.01.2013
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
24.01.2013
Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2010-2012
17.01.2013
EU-handlingsplan for entreprenørskap
09.01.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012
23.12.2012
Statsstøtte i EU: Scoreboard 2012
21.12.2012
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
19.12.2012
Tobakksdirektivet 2014
19.12.2012
EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020)
19.12.2012
Innhold og opphavsrett i det digitale indre marked
18.12.2012
Digital agenda med fokus på vekst og jobbskaping
18.12.2012
Skipsutstyrsdirektivet 2014 (revisjon)
17.12.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011
14.12.2012
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett
12.12.2012
Målrettet EU-regulering
12.12.2012
EU-handlingsplan for e-helse
06.12.2012
EU-strategi for reduksjon av arbeidsløshet blant unge
05.12.2012
Kommisjonens kompetanse til å vedta gruppeunntak for stattsstøtte: endringsbestemmelser
05.12.2012
Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti
05.12.2012
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte: endringsbestemmelser 2013
05.12.2012
Kvalitetsrammeverk for traineeperioden
05.12.2012
Landbruks- og fiskeristatistikk: endringsbestemmelser
05.12.2012
Nettilgjengelighetsdirektivet
03.12.2012
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser
03.12.2012
EUs 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020
29.11.2012
Grønnbok og EU-høring om integrert marked for pakkepost
29.11.2012
EU-strategi mot villedende reklame
27.11.2012
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland
26.11.2012
EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet
20.11.2012
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
20.11.2012
EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet
15.11.2012
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper
14.11.2012
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere
14.11.2012
Plan for beskyttelse av Europas vannressurser (Blueprint)
14.11.2012
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri
08.11.2012
Rapport om gjennomføringen av visumkodeksen
07.11.2012
Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien
07.11.2012
Fluorgassforordningen 2012: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
07.11.2012
Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU
07.11.2012
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
26.10.2012
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2012
24.10.2012
EU-handlingsplan om forbrukervern ved pengespill på internett
24.10.2012
Europakommisjonens arbeidsprogram 2013
23.10.2012
Radiodirektivet 2014
17.10.2012
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
17.10.2012
EU-strategi for vekst og gjenoppretting av europeisk industri og økonomi
11.10.2012
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012
11.10.2012
Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe
03.10.2012

Sider