Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Dokument Faktaark Utgitt
KOM(2009) 404 Produksjonsmetoden for EU-statistikker
KOM(2009) 390 Resultater av EUs i2010-strategi for 2005-2009
KOM(2009) 415 Rapport om gjennomføring av arbeidstidsreglerne innen veitransport
KOM(2009) 416 Rapport fra Kommissionen om gjennomføringen av sosiallovgivningen for veitransport i 2005-2006
KOM(2009) 403 Erfaringene med EU-forordningene om næringsmiddelhygiene
KOM(2009) 408 Erfaringene med direktivet om tilbakelevering av kulturgjenstander
KOM(2009) 409 Erfaringene med direktivet om likebehandling
KOM(2009) 374 EUs konkurransepolitikk 2008
KOM(2009) 378 Erfaringene med direktivet om private og offentlige prosjekters innvirkning på miljøet
KOM(2009) 383 Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser
KOM(2009) 388 Fremtidig rammeverk for EUs konkurranselovgivning for bilsektoren
KOM(2009) 380 Et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens
KOM(2009) 334 Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler: rapport 2009
KOM(2009) 351 Rapport om konkurransesituasjonen i legemiddelsektoren
KOM(2009) 329 Grønnbok om økt mobilitet blant ungdom
KOM(2009) 346 Klassifisering og rapportering av forbrukerklager og -forespørsler
KOM(2009) 324 Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren
KOM(2009) 313 Rettledning for gjennomføring og andvendelse av unionsborgerdirektivet
KOM(2009) 332 Effektive, sikre og sunne derivatmarkeder
KOM(2009) 336 Om anvendelsen av forordningen om forbrukervernsamarbeid
KOM(2009) 309 7. rapport om gjennomføringen av direktivet om fjernsyn uten grenser
KOM(2009) 302 Rapport om gjennomføringen av GNSS-programmene og fremtidige utfordringer
KOM(2009) 291 Europeisk partnerskap mot kreft
KOM(2009) 292 Om forvaltningen av IT-systemer for Schengen- og visum-informasjonssystemene (SIS II og VIS) og Eurdac
KOM(2009) 303 Erfaringene med toppnivådomenet .eu
KOM(2009) 304 EUs miljøpolitiske årsrapport for 2008
KOM(2009) 0269 Erfaringene med det europeiske år for like muligheter for alle 2007
KOM(2009) 281 Erfaringene med EUs forordning om foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen)
KOM(2009) 279 Utforming av fremtidens transportpolitikk
KOM(2009) 278 Handlingsplan for tingens internett
KOM(2009) 277 Forvaltning av Internett i fremtiden
KOM(2009) 262 EUs videre arbeid på området frihet, sikkerhet og rettferdighet
KOM(2009) 266 Overvåking av gjennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl
KOM(2009) 263 Evaluering av Haag-programmet for migrasjon
KOM(2009) 257 En felles forpliktelse for sysselsetting
KOM(2009) 273 Handlingsplan om bioberedskap innen det kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære området (CBRN)
KOM(2009) 230 Anaerob bionedbrytbarhet av vaske- og rengjøringsmidler
KOM(2009) 247 Evaluering av IDABC-programmet om elektroniske offentlige tjenester
KOM(2009) 250 Status for bekjempelse av salmonella i næringsmidler i EU
KOM(2009) 252 Europeisk finanstilsyn
KOM(2009) 228 Rapport om varslingssystemet EWRS for smittsomme sykdommer i 2006 og 2007
KOM(2009) 225 Straffereaksjoner ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene for veitransport
KOM(2009) 212 Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: om revisjon av PSI-direktivet
KOM(2009) 208 Nedbryting av stoffer i vaske- og regjøringsmidler
KOM(2009) 203 Arbeidsmarkedsrelaterte pensjonskasser: aktiviteter og tilsyn
KOM(2009) 204 Kombinerte produkter for verdipapirforetaks forbrukerkunder
KOM(2009) 206 Rapport om erfaringene med EUs konkurranseregler
KOM(2009) 180 Hvordan håndtere virkningene av Europas aldrende befolkning (2009-rapport)
KOM(2009) 210 Kommisjonens kommentarer til evalueringsrapporten om EUs 6. rammeprogram for forskning
KOM(2009) 209 Fremdriftsrapport for EUs 7. rammeprogram for forskning
KOM(2007) 649 Økt kamp mot terror
KOM(2008) 67 Evaluering og fremtidig utbygging av grensebyrået FRONTEX
KOM(2009 ) 68 En vurdering av opprettelsen av et europeisk grenseovervåkingssystem (EUROSUR)
KOM(2008) 69 De kommende faser av grenseforvaltningen i EU
KOM(2008) 359 En felles innvandringspolitikk for Europa: prinsipper, tiltak og redskaper
KOM(2008) 360 Strategisk plan på asylområdet
KOM(2009) 192 Statusrapport om fornybar energi i EU-landene
KOM(2009) 200 EU-strategi for ungdom
KOM(2009) 184 Strategi for forskning på fremtidige og voksende IKT-teknologier
KOM(2009) 164 State Aid Scoreborard: statsstøtte under den økonomiske krisen
KOM(2009) 162 Bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur
KOM(2009) 159 Sluttrapport for Sokrates og Leonardo da Vinci (2000-2006) og e-Learning-programmet (2004-2006)
KOM(2009) 158 Modernisering av universitetene: EU-forum for dialog mellom næringslivet og universitetene
KOM(2007) 153 Sameksistens mellom genetisk modifiserte avlinger og konvensjonelt og økologisk landbruk
KOM(2009) 156 Rapport om gjennomføring av vanndirektivet
KOM(2009) 147 Hvitbok om europeisk rammeverk for tiltak mot klimaendringer
KOM(2009) 149 Styrket beredskap, sikkerhet og robusthet mot storstilte cyberangrep
KOM(2005) 585 Tredje sjøsikkerhetspakke: Kommisjonens meddelelse
KOM(2007) 270 Veikontroll av nyttekjøretøyer
KOM(2007) 266 Om anvendelseområdet for direktivet om arbeidstid for sjåfører
KOM(2007) 696 Telekompakken: 2. strategiske gjennomgang av telekommunikasjonssektoren
KOM(2008) 769 Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten
KOM(2003) 743 Forsyningssikkerhetspakken (energi): bakgrunnsmeddelelse
KOM(2009) 140 Rapport om gjennomføringen av det europeiske telekom-markedet pr. 2008
KOM(2008) 832 Kommisjonens håndtering av virksomheter som misbruker sin dominerende stilling
KOM(2009) 116 En europeisk strategi for IKT-forskning og -innovasjon
KOM(2009) 111 Mobilisering av IKT for en energieffektiv lavkarbon-økonomi
KOM(2009) 115 Oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet
KOM(2009) 108 IKT-infrastruktur til forskning
KOM(2009) 114 Fremdrift i den europeiske gjenopprettingen
KOM(2009) 103 Bedre adgang til IKT utenfor tettbygde strøk
KOM(2009) 77 Likestilling mellom menn og kvinner - 2009
KOM(2009) 104 Tiltak for bilindustrien
KOM(2009) 82 Tiltak mot natur- og menneskeskapte katastrofer
KOM(2006) 45 Handlingsplan for innføring av e-forvaltning i EU
KOM(2009) 79 Fem år med et utvidet EU: Økonomiske resultater og utfordringer
KOM(2009) 64 Evaluering av EU-programmet om sikrere bruk av internett
KOM(2009) 73 Kommisjonens politiske strategi for 2010
KOM(2009) 58 Rapport om trygdeordninger og sosial integrasjon 2009
KOM(2009) 44 Grønnbok om det transeuropeiske transportnettverket
KOM(2009) 30 Sikkerhetstiltak for luftfarten
KOM(2009) 25 Konsekvenser og resultater av det indre marked for forbrukerne
KOM(2009) 16 Forenkling av de lovgivningsmessige rammer
KOM(2009) 36 Nye investeringer for styrking av Europas fremtid
KOM(2009) 9 Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU (2005-2007)
KOM(2009) 39 Mot en omfattende avtale om klimaendring i København
KOM(2009) 10 Etablering av et maritimt transportområde uten hindringer
KOM(2009) 8 EUs maritime transportpolitikk fram til 2018
KOM(2009) 5 Det transeuropeiske transportnettet i 2004-2005
KOM(2009) 2 Bedre sikring av havner