Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet. En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 29.6.2017)

Antimikrobiel resistens: Kommissionen optrapper kampen med ny handlingsplan

I dag vedtog Kommissionen en ny handlingsplan for bekæmpelse af antimikrobiel resistens (AMR) - en voksende trussel, der hvert år fører til 25 000 dødsfald og et tab på 1,5 mia. EUR i EU.

Handlingsplanen er baseret på en One Health-tilgang og er rettet mod bekæmpelse af resistens hos både mennesker og dyr. Som et første resultat af planen vedtog Kommissionen også: EU-retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer til mennesker.

Vytenis Andriukaitis, kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, udtalte: "Antimikrobiel resistens er en voksende global trussel, som inden 2050 vil kunne forårsage flere dødsfald end kræft, hvis vi ikke optrapper vores indsats og engagement nu. Den ambitiøse dagsorden, som præsenteres i dag, fokuserer på centrale områder, hvor merværdien er størst for EU-landene. Ved at fremme en hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer til mennesker og dyr, styrke overvågningen, forbedre dataindsamlingen og fremme forskning kan EU fremstå som et forbillede for bedste praksis og forme den internationale dagsorden for bekæmpelse af antimikrobiel resistens i en stadig tættere forbundet verden".

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation, tilføjede: "Antimikrobiel resistens dræber allerede tusindvis af mennesker og er en stor byrde for samfundet og økonomien. Det er en trussel, som intet land kan klare på egen hånd. Vi har brug for en reel europæisk forskningsindsats for at redde både mennesker, dyr og miljøet. Derfor er One Health-handlingsplanen så vigtig. Den vil føre til bedre forskningskoordinering og -samarbejde mellem EU's medlemsstater samt offentlige og private sektorer i og uden for Europa".

Planen indeholder retningslinjer, som skal fremme hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer til mennesker. Retningslinjerne er rettet mod alle aktører - læger, sygeplejersker, farmaceuter, sygehusadministratorer og andre, der spiller en rolle i brugen af antimikrobielle stoffer. De supplerer eventuelle nationale retningslinjer for infektionsforebyggelse og -bekæmpelse.

Derudover omfatter planen over 75 foranstaltninger baseret på tre hovedsøjler:

Søjle 1: Gøre EU til forbillede for bedste praksis

At gøre EU til et forbillede for bedste praksis vil kræve bedre dokumentation, bedre koordinering og overvågning samt bedre kontrolforanstaltninger. Dette vil hjælpe medlemsstaterne med at oprette, gennemføre og overvåge deres nationale One Health-handlingsplaner for bekæmpelse af antimikrobiel resistens i overensstemmelse med den forpligtelse, der blev indgået på Verdenssundhedsforsamlingen i 2015. Kommissionen kan bl.a. fremlægge evidensbaserede data med støtte fra EU-agenturerne, opdatere EU's gennemførelseslovgivning om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos dyr, fødevarer og mennesker, fremme gensidig læring, udveksling af innovative idéer og konsensusopbygning og være med til at finansiere aktiviteter i medlemsstaterne til bekæmpelse af antimikrobiel resistens. Handlingsplanen vil også omfatte miljømæssige aspekter, som i høj grad bidrager til udvikling og spredning af antimikrobiel resistens.

Søjle 2: Styrke forskning, udvikling og innovation

Indsatsen under denne søjle skal sætte skub i forskningen, men samtidig anspore til innovation, give værdifuldt input til videnskabsbaserede politikker og lovgivning for at bekæmpe antimikrobiel resistens og indhente mere viden om f.eks. antimikrobiel resistens i miljøet. Kommissionen vil i partnerskab med medlemsstaterne og industrien, bl.a. små og mellemstore virksomheder (SMV'er), arbejde for at bekæmpe antimikrobiel resistens i bakterier, svampe og parasitter. Der vil blive lagt særlig vægt på WHO's liste over prioriterede patogener samt på tuberkulose, hiv/aids, malaria og oversete smitsomme sygdomme.

Finansierings- og partnerskabsprogrammer vil fokusere på at forbedre kendskabet til effektiv bekæmpelse og overvågning af infektioner, bl.a. nye diagnosemetoder, og udvikle nye behandlinger og præventive vacciner. Foranstaltninger på disse prioriterede områder vil hjælpe med at forbedre folkesundheden og realisere økonomiske og samfundsmæssige fordele både i og uden for Europa.

Søjle 3: Udforme den globale dagsorden

Det internationale samfund er blevet enigt om visse indsatsområder, og EU vil øge engagementet og styrke samarbejdet med multilaterale organisationer og med de hårdest ramte udviklingslande. Som et af de største markeder for landbrugsprodukter kan EU spille en vigtig rolle ved at forsøge at få sine handelspartnerne til at indføre dens standarder og foranstaltninger til bekæmpelse af antimikrobiel resistens. På forskningsområdet vil EU bygge videre på sine vellykkede, omfattende internationale initiativer, såsom Partnerskabet mellem De Europæiske Lande og Udviklingslande vedrørende Kliniske Forsøg og det fælles programlægningsinitiativ, og yderligere styrke og sammenkoble den globale forskning inden for antimikrobiel resistens.

Baggrund

Den nye handlingsplan bygger på den første handlingsplan mod antimikrobiel resistens, der løb fra 2011 til 2016, og på anbefalingerne fra en uafhængig ekstern evaluering samt de interesserede parters synspunkter indsamlet ved en offentlig høring. Respondenterne i høringen var overvejende positive over for Kommissionens rolle, når det gælder om at støtte medlemsstaternes foranstaltninger, og 79 % vurderede Kommissionens foranstaltninger som nyttige.

Yderligere oplysninger:

Faktablad

Flere oplysninger om EU's nye One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens

Flere oplysninger om antimikrobiel resistens

Forskning om antimikrobiel resistens

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet