Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komite. Unionens årlige arbeidsprogram for europeiske standardisering for 2018

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee The annual Union work programme for European standardisation for 2018

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

INDLEDNING

Kommissionen støtter frivillig anvendelse af standarder og industriens førende rolle i udviklingen heraf. Samtidig finder Kommissionen det væsentligt at sikre en høj grad af accept af, at standardiseringsprocessen drager fordel af industrielle, statslige og videnskabelige repræsentanter og andre interessenters tekniske viden. Reguleringsmyndigheden kan fastlægge krav i lovgivningen og anmode det europæiske standardiseringssystem (ESS) om at udvikle frivillige europæiske standarder (til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende), der kan benyttes som indirekte reference og som grundlag for formodning om overensstemmelse eller sikkerhed. Et effektivt standardiseringssystem skal derfor baseres på et tæt partnerskab mellem reguleringsmyndigheden, standardiseringsorganerne og industrien.

Kommissionen opstillede en strategisk vision for europæisk standardisering i sin meddelelse fra 2011 om En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020. Denne fik retlig form i forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering, som har været gældende siden den 1. januar 2013.

Ifølge forordningen skal Kommissionen opstille strategiske prioriteter for europæisk standardisering. Disse prioriteter, som afspejler Kommissionens politiske målsætninger, offentliggøres i årlige EU-arbejdsprogrammer for europæisk standardisering (AUWP'er). De årlige EU-arbejdsprogrammer indeholder oplysninger om, hvilke standarder og standardiseringsprodukter Kommissionen agter at anmode de europæiske standardiseringsorganisationer (ESO'er) om, dvs. hvordan Kommissionen har til hensigt at bruge standardisering til støtte for ny eller eksisterende lovgivning og politikker, og hvilke formelle standardiseringsanmodninger (mandater) dette kan indebære.

Standardiseringsanmodninger er væsentlige for det indre markeds funktion, da standarder gør det muligt at implementere lovgivningsmæssige retsakter. Dette skaber retssikkerhed for producenter og fremmer udviklingen og markedsføringen af produkter og tjenesteydelser.

De standardiseringsaktiviteter, der prioriteres i dette EU-arbejdsprogram for 2018, afspejler en række af Kommissionens aktuelle politiske prioriteringer og støtter vigtig lovgivning og vigtige politiske retningslinjer, som er vedtaget for nylig. Yderligere vigtige elementer omfatter tiltag til at styrke synligheden af europæisk standardisering i andre lande og internationale organisationer og tiltag til at forbedre det europæiske standardiseringssystems funktion, gennemførelse og resultater.

Kommissionen hilser Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2017 om Europæiske standarder til det 21. århundrede ("herefter EP-betænkningen om standardisering ") velkommen, og anerkender og understreger "den opfattelse, at standarder er et vigtigt redskab for det indre markeds funktionsevne og med henblik på at styrke den europæiske konkurrenceevne samt vækst og innovation, fremme kvaliteten, præstationsniveauet og beskyttelsen af forbrugere, virksomheder, arbejdstagere og miljø og for at skabe interoperabilitet mellem net og systemer". Især behandler og afspejler det årlige EU-arbejdsprogram udfordringer og overvejelser omkring Standards Essential Patents, IKT-standardisering, den internationale dimension af standardisering og selvkørende biler. Desuden er betænkningen afgørende som støtte for interinstitutionel rapportering og dialog og har tjent som en vigtig reference for dette årlige EU-arbejdsprogram.

Det årlige EU-arbejdsprogram afspejler også det fælles initiativ om standardisering (JIS), som Kommissionen foreslog i 2015 (som led i strategien for det indre marked) og undertegnede i juni 2016. Det fælles standardiseringsinitiativ opstiller en fælles vision, der støtter Kommissionens 10 politiske prioriteter og specifikke tiltag, som skal gennemføres inden 2019 for at forbedre det europæiske standardiseringssystem ved at mobilisere EU-institutionerne og de europæiske standardiseringsaktører. Det er bredt anerkendt som vejen frem for europæisk fastsættelse af standarder på baggrund af teknologisk udvikling, politiske prioriteter og globale tendenser. Indtil nu er det blevet undertegnet og godkendt af i alt 109 deltagere, bl.a. EU- og EFTA-medlemsstater og organisationer, der repræsenterer en høj grad af deltagelse i hele det europæiske standardiseringssystem.

Dette arbejdsprogram:

· er rettet til alle medlemsstaterne, ESO'erne, de nationale standardiseringsorganer (NSO'er), bilag III-organisationer (SBS, ANEC, EFS og ECOS), som repræsenterer henholdsvis SMV'er, forbrugere, arbejdstagere og miljøinteresser i forbindelse med standardisering, industrien og andre interessenter, som er involveret i standardiseringsprocessen, og opfordrer til deres aktive deltagelse i de prioriterede aktioner;

· søger at gøre ESS mere effektivt ved at koncentrere tilgængelige ressourcer om de sektorer, som gør det muligt at gennemføre Kommissionens prioriteter og

· opfordrer ESO'erne til at basere deres arbejdsprogrammer på gennemførelsen af de centrale strategier, tiltag og politikker, der er fremhævet her.

Det årlige EU-arbejdsprogram har ingen budgetmæssige virkninger ud over det, som allerede er fastsat i de finansielle overslag for 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.08.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet