Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere

Tittel

Rådsdirektiv 2001/64/EF av 31. august 2001 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster og direktiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

Council Directive 2001/64/EC of 31 August 2001 amending Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed and Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2002 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Av årsakene nevnt nedenfor bør rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster og rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn endres.

2) I samsvar med kommisjonsvedtak 94/650/EF ble det gjennomført et tidsbegrenset forsøk på nærmere fastsatte vilkår for å vurdere om markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukeren ville medføre en forringelse av frøenes kvalitet sammenlignet med den kvalitet som oppnås med den nåværende ordning fastsatt ved direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF.

3) Som følge av nevnte tidsbegrensede forsøk bør markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukeren tillates på permanent grunnlag på nærmere fastsatte vilkår, og direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF bør derfor endres.

4) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.03.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.08.2001
Gjennomføringsfrist i EU
01.03.2002
Anvendelsesdato i EU
01.03.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 8.11.2003, p. 79-80
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.10.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.10.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0064
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro