Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner

Tittel

Europapalaments- og rådsdirektiv 2002/6/EF av 18. februar 2002 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra havner i Fellesskapets medlemsstater

Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States of the Community

Siste nytt

EØS-komitebeslutning12.7.2002 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Fellesskapet fører en politikk for å fremme bærekraftig transport, som skipsfart, og særlig nærskipsfart.

2) Forenkling av sjøtransport er et viktig mål for Fellesskapet for ytterligere å styrke skipsfartens stilling i transportsystemet som et alternativ og supplement til andre transportmåter i en transportkjede fra dør til dør.

3) De framgangsmåter for dokumentasjon som kreves innenfor sjøtransporten, har skapt bekymring og vært ansett som et hinder for at denne transportmåten utvikles til sitt fulle potensial.

4) Den internasjonale sjøfartsorganisasjons konvensjon om forenkling av internasjonal sjøtransport (heretter kalt "IMOs FAL-konvensjon"), med endringer, som ble vedtatt av Den internasjonale konferanse om forenkling av sjøreiser og sjøtransport 9. april 1965, inneholder et sett mønstre for standardiserte formularer som skip skal benytte for å oppfylle visse meldingsformaliteter når de ankommer eller går fra en havn.

5) De fleste medlemsstater bruker disse formularene, men anvender ikke på en ensartet måte de mønstre som er fastsatt av IMO.

6) Et ensartet format på de formularer som kreves for skips ankomst og avgang fra en havn, bør forenkle framgangsmåtene for dokumentasjon for anløp og bidra positivt til utviklingen av skipsfart i Fellesskapet.

7) Det er derfor hensiktsmessig å innføre en anerkjennelse av IMO-formularene for forenkling (heretter kalt "IMOs FAL-formularer") på fellesskapsplan. Medlemsstatene bør anerkjenne IMOs FAL-formularer og informasjonskategoriene i dem som tilstrekkelig bevis for at et skip har oppfylt meldingsformalitetene som disse formularene er beregnet for.

8) Anerkjennelse av visse av IMOs FAL-formularer, særlig lastedeklarasjonen, og passasjerlisten for passasjerfartøy, vil imidlertid føre til mer kompliserte meldingsformaliteter, enten fordi disse formularene ikke kan inneholde alle nødvendige opplysninger eller fordi det allerede finnes en veletablert forenklingspraksis. Det bør derfor ikke innføres en obligatorisk anerkjennelse av disse formularene.

9) Sjøtransporten er verdensomspennende, og innføring av IMOs FAL-formularer i Fellesskapet kan føre til at de anvendes i større utstrekning i hele verden.

10) Ettersom målene med det foreslåtte tiltaket, nemlig forenkling av sjøtransport, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor, på grunn av tiltakets omfang eller virkninger, bedre kan oppnås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå målene.

11) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.02.2001
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2002
Gjennomføringsfrist i EU
09.09.2003
Anvendelsesdato i EU
09.09.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 2.10.2003, p. 272-282
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.07.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.07.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.09.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro