Statistikk over godstransport på innlands vannveier

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/974 av 4. juli 2018 om statistikk over godstransport på innlands vannveier (kodifisering)

Regulation (EU) 2018/974 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on statistics of goods transport by inland waterways (codification)

Siste nytt

Rapport om passasjertransport lagt fram av Kommisjonen 12.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.9.2018)

Sammendrag av innhold
Innenlandske vannveier er en viktig del av Unionens transportnett og en viktig del av målene i den felles transportpolitikken. Det er flere ganger blitt gjort vesentlige endringer i europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 1365/2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk, og det er nå ansett nødvendig å oppheve denne og erstatte den med en ny europaparlaments- og rådsforordning.

Forordningen spesifiserer vilkårene for innsamling av data på dette området, definisjoner, hvilke data som skal samles inn og hvordan data skal overføres og formidles.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget, som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom Norge ikke har aktivitet som faller inn under rapporteringsplikten i forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.07.2018
Anvendelsesdato i EU
05.08.2018
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0974
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro