Skoleutvikling og kvalitetsundervisning

Skoleutvikling og kvalitetsundervisning

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Skoleutvikling og kvalitetsundervisning for en god start i livet
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. School development and excellent teaching for a great start in life

Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.5.2017, dansk utgave)

Klikk på lenken til pressemeldingen for å se/benytte lenker til dokumenter og nettsteder

Ungdomsinitiativet: Kommissionen præsenterer en strategi for inklusiv og fremtidsorienteret uddannelse af høj kvalitet

Kommissionen har i dag vedtaget nye initiativer om skoler og videregående uddannelser. Et af forslagene vedrører sporing af færdiguddannede og skal hjælpe medlemsstaterne med at indsamle oplysninger om, hvad færdiguddannede foretager sig efter deres studier.

Det overordnede formål med disse initiativer er at hjælpe medlemsstaterne med at levere inklusiv uddannelse af høj kvalitet for alle unge gennem en række konkrete tiltag. Tiltagene skal sikre, at de unge får den viden og de færdigheder, de behøver for at kunne deltage fuldt ud i samfundet og reagere på nye muligheder og udfordringer, som f.eks. globaliseringen og de teknologiske forandringer fører med sig. De bør kunne skræddersy deres uddannelse til arbejdsmarkedets skiftende behov.

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Den menneskelige kapital er EU's eneste bæredygtige konkurrencefordel. Uddannelse af høj kvalitet for alle er af afgørende betydning for Europas fremtid, og det er rygraden i åbne og velfungerende samfund. Det er nødvendigt for at give unge et stærkt fodfæste i livet. Den nye pakke fokuserer på Europas unge og på at modernisere uddannelserne. Den strækker sig fra førskoleundervisning og børnepasning, over skoler til videregående uddannelser og erhvervsuddannelser og skaber grundlaget for livslang læring for alle."

Tibor Navracsics, EU-kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "En god uddannelse lægger grunden til personlig udvikling og aktivt medborgerskab. Den er udgangspunktet for en vellykket karriere og den bedste beskyttelse mod arbejdsløshed og fattigdom. Men for at borgere og samfund kan høste disse fordele, har vi brug for uddannelsessystemer af høj kvalitet i hele EU. De initiativer, der præsenteres i dag, vil sammen med fortsat EU-støtte hjælpe medlemsstaterne og uddannelsesudbyderne med at tage de nødvendige skridt for at forbedre mulighederne for alle unge i Europa. På den måde kan vi opbygge retfærdige og stærke samfund."

De unge har behov for en bred vifte af kompetencer for at kunne klare sig godt i livet, finde et tilfredsstillende job og være engagerede borgere, uanset deres baggrund. Uddannelse spiller en vigtig rolle ved at give dem den bedst mulige start for at opnå dette, men det er også nødvendigt at forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelsessystemerne i Europa, så de kan holde trit med ændringer i samfundet og være til gavn for alle børn og unge. Beslutninger på uddannelsesområdet træffes på nationalt og regionalt plan, men EU støtter medlemsstaterne og overholder samtidigt nærhedsprincippet.

Med hensyn til skolerne viser oplysninger fra medlemsstaterne tre områder, hvor det er nødvendigt at gøre noget, og hvor EU kan bidrage med at tage vigtige udfordringer op:

• at forbedre skolerne og gøre dem mere inklusive

• at støtte fremragende lærere og skoleledere

• at forbedre styringen af skoleuddannelsessystemerne.

Kommissionen foreslår at understøtte medlemsstaternes indsats på disse tre områder ved at fremme gensidig læring, styrke dokumentationen for, hvad der virker på uddannelsesområdet, samt støtte nationale reformer i de medlemsstater, der ønsker det. Eksempler på en sådan støtte kan være at fremme kompetenceudvikling og interkulturel læring gennem skolepartnerskaber, mobilitet og eTwinning-projekter under Erasmus+, styrke peerlæring om karrieremuligheder og faglig udvikling for lærere og skoleledere og oprette en ny støttemekanisme for at hjælpe medlemsstater, der søger bistand ved udformningen og gennemførelsen af uddannelsesreformer.

Den fornyede strategi for videregående uddannelse bygger på moderniseringsdagsordenen fra 2011. I den meddelelse, der blev vedtaget i dag, redegør Kommissionen for sine planer på fire nøgleområder:

• Sikring af, at kandidater forlader deres videregående uddannelse med de færdigheder, som de og den moderne økonomi har brug for

• Opbygning af inklusive videregående uddannelsessystemer

• Sikring af, at videregående uddannelsesinstitutioner bidrager til innovation i resten af økonomien

• Støtte til videregående uddannelsesinstitutioner og regeringer i bedst mulig anvendelse af de tilgængelige menneskelige og finansielle ressourcer.

For at sikre, at videregående uddannelse kan være med til at fremme vækst og jobskabelse, er universiteterne nødt til at tilpasse læseplanerne til økonomiens og samfundets aktuelle og forventede behov, og kommende studerende har brug for opdaterede og pålidelige oplysninger, der kan hjælpe dem med at vælge studier. Det er derfor, Kommissionen også fremlægger et forslag til Rådets henstilling om sporing af færdiguddannede som led i den nye dagsorden for færdigheder for Europa, som vil omfatte færdiguddannede fra både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Dette vil tilskynde og støtte medlemsstaterne i at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af oplysninger om færdiguddannedes videre færd ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, når de har afsluttet deres studier.

Kommissionen har i dag også foreslået et budget for de næste tre år og et separat retsgrundlag for Det europæiske solidaritetskorps.

Baggrund

De initiativer, der præsenteres i dag, opfylder de tilsagn, der blev givet i initiativet om investering i Europas ungdom af 7. december 2016, især visionen om at forbedre og modernisere uddannelsessystemerne, hvor Kommissionen bebudede en række tiltag for at hjælpe medlemsstaterne med at tilbyde uddannelse af høj kvalitet for alle unge. Den omfatter en række initiativer, der skal hjælpe medlemsstaterne og institutionerne med at tilbyde uddannelse af høj kvalitet for alle unge i overensstemmelse med det første centrale princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som fastsætter, at enhver har ret til god og inklusiv uddannelse og livslang læring.

Det er også i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt i Romerklæringen af 25. marts 2017, hvori EU's ledere forpligtede sig til "en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse på hele kontinentet", og Kommissionens oplæg om styring af globaliseringen af 10. maj 2017 samt dens oplæg om Europas sociale dimension af 26. april 2017, der minder om den centrale rolle, som uddannelse og erhvervsuddannelse spiller for konkurrenceevnen og fremtiden for Europas økonomier og samfund.

De seneste resultater af PISA-undersøgelsen af grundlæggende færdigheder viser svagheder i kompetenceudvikling inden for skoleuddannelse. Skolerne kan også spille en større rolle med hensyn til at fremme social retfærdighed samt forbedre deres reaktion på de hurtige teknologiske og digitale forandringer, som har en meget stor indvirkning på vores økonomier og samfund. Videregående uddannelsesinstitutioner kan derudover også bidrage til at sætte gang i økonomien i de regioner, hvor de befinder sig, og er en afgørende drivkraft for innovation.

Yderligere oplysninger

MEMO/17/1402 - Spørgsmål og svar