Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/84/EF av 5. november 2002 om endring av direktivene om sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip

Directive 2002/84/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.12.2003 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) De gjeldende direktiver på området sjøsikkerhet viser til komiteen nedsatt ved rådsdirektiv 93/75/EØF av 13. september 1993 om minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer farlig eller forurensende last, og i noen tilfeller til en ad hoc-komité som ble nedsatt ved det relevante direktiv. Disse komiteene var underlagt reglene fastsatt i rådsbeslutning 87/373/EØF av 13. juli 1987 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

2) Beslutning 87/373/EØF er erstattet med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen. De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de gjeldene direktiver på området sjøsikkerhet, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF.

3) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS), sentraliseres oppgavene til komiteene nedsatt innenfor rammen av Fellesskapets regelverk for sjøsikkerhet, hindring av forurensning fra skip og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip.

4) Rådsdirektiv 93/75/EØF, 94/57/EF, 95/21/EF, 96/98/EF, 97/70/EF, 98/18/EF, 98/41/EF, 1999/35/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF, 2001/25/EF og 2001/96/EF på området sjøsikkerhet bør derfor endres slik at de eksisterende komiteene erstattes med COSS.

5) De ovennevnte direktivene bør også endres slik at framgangsmåtene for endring fastsatt i forordning (EF) nr. 2099/2002 og de relevante bestemmelsene i samme forordning som er utformet for å lette tilpasning av dem til endringer i de internasjonale rettsaktene det vises til i Fellesskapets regelverk på området sjøsikkerhet, får anvendelse -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.09.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.11.2002
Gjennomføringsfrist i EU
23.11.2003
Anvendelsesdato i EU
23.11.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 15, 23.3.2006, p. 226-231
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro