Kommisjonens arbeidsprogram for 2018

Tittel

Kommisjonens arbeidsprogram for 2018. En dagsorden for en mer forenet, sterkere og mer demokratisk Union

Commission Work Programme for 2018. An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 28.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 24.10.2017)

Gennemførelse af dagsordenen for bedre regulering

Europa-Kommissionen udstikker i dag planerne for, hvordan vi kan føre dagsordenen for bedre regulering ud i livet.

Dagens evaluering analyserer de reformer, der er iværksat for at sikre, at udformningen af politikkerne er prioritetsbestemt, evidensbaseret, gennemsigtig og effektiv, og den fortæller om de næste skridt. Bedre regulering danner grundlaget for Kommissionens arbejde med at opfylde Jean-Claude Junckers 10 politiske prioriteter og sikre, at Kommissionen kun handler, hvor EU giver merværdi og gør det sker på den mindst byrdefulde måde.

Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans udtaler: "Verden i dag er forbundet med komplekse politiske udfordringer. Mere end nogensinde tidligere skal vi være sikre på, at vores politikker bunder i fakta og dokumentation, at de udvikles i størst mulig åbenhed og vedtages med fuld ansvarlighed. Europa-Kommissionens dagsorden for bedre regulering handler om at give os selv og vores stakeholdere redskaberne til at gøre det."

Kommissionens revision af sin dagsorden for bedre regulering viser, at de nye redskaber giver et solidt grundlag for rettidige og sunde politiske beslutninger. En mere omfattende kontakt med offentligheden, systematisk evaluering, konsekvensanalyser af høj kvalitet og en styrket "REFIT"-tilgang har gjort det muligt at vurdere nye forslag og eksisterende love bedre. Med denne metode skal både beslutningstagere og stakeholdere diskutere ud fra beviser og forventede resultater. Den suppleres af en ny tilgang til håndhævelse for at sikre hurtig og effektiv overholdelse af vedtagne love.

• I 2017 udarbejdede Kommissionen en større ajourføring af de interne retningslinjer og redskaber til bedre regulering. Disse nye redskaber, som har været i kraft siden juli 2017, vejleder Kommissionens personale gennem hele den politiske proces.

• Kommissionen foretager store investeringer i en række nye redskaber, så den bedre kan gå i dialog med borgerne og stakeholderne og oplyse dem om sit igangværende arbejde. Ved udgangen af dette år vil websitet "Bidrag til lovgivningsprocessen" være fuldt operationelt, så stakeholderne kan bidrage i hver fase af Kommissionens arbejde. Det vil også øge åbenheden. Siden websitet blev lanceret på forsøgsplan i juli 2016 er der slået 643 initiativer op til høring på forskellige stadier i den politiske beslutningsproces. Websitet besøges nu af næsten 50 000 brugere hver måned.

• Udvalget for Forskriftskontrol arbejder nu på fuld kapacitet med tre medlemmer fra uden for EU's institutioner. Udvalget er et uafhængigt organ under Kommissionen, der foretager undersøgelser og fremsætter udtalelser og henstillinger om alle Kommissionens udkast til konsekvensanalyser samt større evalueringer og kvalitetskontroller af gældende lovgivning.

• Før Kommissionen reviderer eller indfører lovgivning, har den forpligtet sig til princippet om at "evaluere først". I 2016 blev der gennemført evalueringer af lidt under 50 % af konsekvensanalyserne, og i 2017 steg tallet til næsten 70 %.

• Gennem programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) går Kommissionen efter at holde EU's lovgivning enkel, fjerne unødvendige byrder og tilpasse den gældende lovgivning uden at gå på kompromis med de politiske målsætninger. REFIT-platformen af eksperter og nationale repræsentanter har indtil videre offentliggjort 58 udtalelser om mulig evaluering, som Kommissionen følger op på i sine årlige arbejdsprogrammer. Kommissionen er også i færd med at gennemføre et omfattende program for målrettet regulering og har iværksat 137 forenklingsinitiativer siden 2015.

Formindskning af unødvendige omkostninger uden at gå på kompromis med de politiske målsætninger

Alle politiske mål indebærer udgifter, men de bør naturligvis være så lave som muligt. Kommissionen foreslår løbende at fjerne unødige reguleringsrelaterede omkostninger på grundlag af en evaluering af den enkelte sag i samråd med dem, der bærer byrderne og drager fordel af EU's lovgivning.

I overensstemmelse med tilsagnene i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning har Kommissionen set på alternative muligheder for reduktion af byrderne, herunder at fastsætte mål for en sådan reduktion inden for bestemte sektorer. På grundlag af sin analyse vil Kommissionen fremlægge oplysninger om omkostninger og fordele ved forenklinger mere konsekvent i sine evalueringer og konsekvensanalyser, øge indsatsen for at måle sådanne virkninger og i videst muligt omfang indarbejde et mål for mindskning af byrderne ved hvert forslag om revision af lovgivningen.

Bedre lovgivning som en del af Kommissionens DNA

Dagsordenen for bedre regulering, der blev vedtaget i 2015, var en omfattende reformpakke, der dækkede hele den politiske proces, som skulle øge åbenheden og gennemsigtigheden i EU's beslutningsproces yderligere, forbedre kvaliteten af ny lovgivning gennem bedre konsekvensanalyser af forslag til lovgivning og ændringer. Den vil fremme løbende og sammenhængende revision af EU-lovgivningen, så EU's politikker opfylder deres formål så effektivt som muligt.

Der er opnået meget, og Kommissionen vil fortsat forbedre sin politik for bedre regulering og indarbejde den i Kommissionens DNA. Dette vil omfatte en samlet vurdering af, hvordan dagsordenen for bedre regulering er blevet gennemført inden udløbet af denne Kommissions periode.

Baggrund

Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer, som var det grundlag Parlamentet har valgt denne Kommission på, var et klart tilsagn om bedre regulering. Ud over de interne reformer har Kommissionen forelagt og forhandlet en ny interinstitutionel aftale på plads med Europa-Parlamentet og Rådet. Dermed ajourføres og styrkes den fælles forståelse med hensyn til bedre lovgivning.

Yderligere oplysninger

Gennemførelse af dagsordenen for bedre regulering: Bedre løsninger for bedre resultater

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om EU's indsats for at forenkle og mindske reguleringsbyrden

REFIT-resultattavlen og resumé af REFIT-resultattavlen

Faktablad om bedre regulering (13. september 2017)

REFIT-programmet

Websitet "Bidrag til lovgivningsprocessen"

Pressemeddelelse om dagsordenen for bedre regulering

Memo om dagsordenen for bedre regulering

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon