Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/44/EF av 16. juni 2003 om endring av direktiv 94/25/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om lystfartøyer

Directive 2003/44/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 amending Directive 94/25/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational crafts

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.3.2005 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) Den udvikling, der er foregået siden vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer, har gjort det nødvendigt at ændre dette direktiv.

(2) Vandscootere er ikke omfattet af direktiv 94/25/EF, men siden vedtagelsen af direktivet har nogle medlemsstater vedtaget love og administrative bestemmelser vedrørende sådanne fartøjer.

(3) Fritidsfartøjers og vandscooteres motorer frembringer udstødningsemission bestående af kulmonoxid (CO), kulbrinter (HC) og kvælstofoxider (NOx), støjemission og partikelemission, som påvirker både folkesundheden og miljøet.

(4) Udstødningsemission fra sådanne fritidsfartøjers og vandscooteres motorer og støjemission frembragt af sådanne fartøjer er heller ikke omfattet af direktiv 94/25/EF.

(5) Det er nu nødvendigt at integrere miljøhensyn i Fællesskabets politikker og aktioner med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Sådanne hensyn, som allerede indgår i Rådets resolution af 3. december 1992 om forholdet mellem industriens konkurrenceevne og miljøbeskyttelse, blev taget op i konklusionerne fra samlingen i Rådet (industri) den 29. april 1999.

(6) I nogle medlemsstater findes der love og administrative bestemmelser, som begrænser støj- og udstødningsemissionen fra fritidsfartøjer og motorer med henblik på at beskytte folkesundheden, miljøet og i givet fald husdyrs sundhed. Disse bestemmelser er forskellige og vil derfor sandsynligvis indvirke på den frie bevægelighed for sådanne produkter og udgøre hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet.

(7) I forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, har medlemsstaterne notificeret udkast til nationale forskrifter, som skal nedbringe støj- og udstødningsemissionen fra fritidsfartøjers motorer. Det anses for sandsynligt, at sådanne tekniske forskrifter i lighed med de allerede gældende nationale bestemmelser vil indvirke på den frie bevægelighed for sådanne produkter eller skabe hindringer for, at det indre marked fungerer tilfredsstillende. Det er derfor nødvendigt at vedtage en bindende fællesskabsretsakt.

(8) Harmonisering af de nationale love er den eneste måde, hvorpå sådanne handelshindringer og sådan illoyal konkurrence på det indre marked kan fjernes. Målet at begrænse støj- og udstødningsemissionen kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne. Med dette direktivs foranstaltninger fastsættes kun de væsentlige krav med hensyn til fri bevægelighed for fritidsfartøjer, vandscootere og alle typer motorer, som dette direktiv finder anvendelse på.

(9) Disse foranstaltninger er i overensstemmelse med de principper, der er omhandlet i Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder, idet der henvises til harmoniserede europæiske standarder.

(10) Bestemmelserne om udstødnings- og støjemissioner i dette direktiv skal gælde for alle motorer, hvad enten der er tale om en indenbordsmotor, påhængsmotor eller hækmotor (indbygget motor med styrbart drev) med eller uden integreret udstødningssystem, og for vandscootere med henblik på at opnå den bedst mulige beskyttelse af folkesundheden og miljøet. Motorer, som har undergået større ændringer, skal være omfattet for så vidt angår udstødningsemission. Fartøjer med hækmotor uden integreret udstødningssystem, eller indenbordsmotor, som har undergået en større ombygning, bør omfattes for så vidt angår støjemission, når de markedsføres i Fællesskabet inden for en periode på fem år efter ombygningen.

(11) For at kunne beskytte folkesundheden og miljøet er det vigtigt, at de væsentlige krav vedrørende emission fra de pågældende motorer er opfyldt. Der bør fastlægges maksimalt tilladte niveauer for udstødningsemissionen af kulmonoxid (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NOx) og forurenende partikler. Hvad angår støjemission skal maksimumsniveauerne opdeles i forhold til sådanne motorers effekt og antallet af og type motorer om bord. Disse foranstaltninger bør være forenelige med alle andre foranstaltninger til at nedbringe emissioner fra motorer med henblik på at beskytte mennesker og miljø.

(12) Medlemsstaterne bør overveje at indføre nationale støtteforanstaltninger til fremme af brugen af syntetiske, biologisk nedbrydelige smøreolier for at nedbringe vandforureningen fra fritidsfartøjer. Ved revision af dette direktiv bør indførelse af fællesskabsforanstaltninger overvejes.

(13) For begge disse emissionstyper bør de data, der dokumenterer deres overensstemmelse med kravene, altid ledsage fritidsfartøjet, vandscooteren eller motoren.

(14) Harmoniserede europæiske standarder, især hvad angår måling af niveauer og prøvningsmetoder, gør det lettere at påvise overensstemmelse med de væsentlige krav, også når der er tale om emissioner fra de af direktivet omfattede fritidsfartøjer og vandscootere.

(15) På grund af arten af de risici, der er tale om, er det nødvendigt at vedtage procedurer for overensstemmelsesvurdering for at sikre det nødvendige beskyttelsesniveau. Fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant eller, hvis de ikke opfylder deres forpligtelser, den person, der markedsfører produktet og/eller tager det i brug, bør sikre, at de af dette direktiv omfattede produkter opfylder de relevante væsentlige krav, når de markedsføres og/eller tages i brug. Der bør fastlægges passende procedurer, som giver mulighed for et valg mellem procedurer med samme nøjagtighed. Disse procedurer bør være i overensstemmelse med Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i overensstemmelsesvurderingsprocedurerne og reglerne om anbringelse og anvendelse af CE-overensstemmelsesmærkningen, med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering.

(16) Hvad angår udstødningsemission bør alle typer motorer, herunder vandscooteres og andre lignende motordrevne fartøjers motorer, være forsynet med CE-mærkning anbragt af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant, med undtagelse af indenbordsmotorer og hækmotorer uden integreret udstødningssystem, typegodkendte motorer i henhold til trin II i direktiv 97/68/EF og typegodkendte motorer i henhold til direktiv 88/77/EØF, som bør ledsages af fabrikantens overensstemmelseserklæring. Hvad angår støjemission skal kun påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem være forsynet med CE-mærkning anbragt af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant eller den, som markedsfører produktet og/eller tager det i brug i Fællesskabet. Hvad angår støjemission for alle motortyper, bortset fra påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem, fremgår overensstemmelsen med de relevante væsentlige krav af den på fartøjet anbragte CE-mærkning.

(17) Direktiv 94/25/EF bør også ændres, så der tages hensyn til produktionsspecifikke behov, som kræver større valgmuligheder med hensyn til certificeringsprocedurer.

(18) Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre risikofri anvendelse af fritidsfartøjer er det nødvendigt, at en række tekniske spørgsmål i forbindelse med væsentlige konstruktionskrav for fritidsfartøjer vedrørende fartøjskonstruktionskategorier, anbefalet maksimal last, fartøjsidentifikationsnummer, brændstoftanke, brandslukningsudstyr og forebyggelse af udledning præciseres yderligere.

(19) Kommissionen bør nøje overvåge udviklingen af motorteknologi og behovet for at opfylde fremtidige miljøbeskyttelseskrav med henblik på at undersøge muligheden for yderligere at reducere emissionsgrænseværdierne for støj- og udstødningsemissioner.

(20) For at lette anvendelsen af foranstaltninger til at sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningen bør proceduren for etablering af et tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne inden for rammerne af et udvalg bevares og styrkes.

(21) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(11).

(22) Det er nødvendigt at indføre en overgangsordning, der gør det muligt at markedsføre og/eller ibrugtage visse produkter, som opfylder de nationale bestemmelser, der gælder på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.10.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.07.2003
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2005
Anvendelsesdato i EU
01.01.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 14, 20.3.2008, p. 301-318
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.03.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.03.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.03.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0044
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro