Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/13/EF av 26. februar 2001 om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak

Directive 2001/13/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.9.2001 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) Ifølge Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner(5) har jernbanevirksomheder og internationale sammenslutninger af jernbanevirksomheder visse adgangsrettigheder inden for international jernbanetransport.

(2) For at sikre pålidelige og tilstrækkelige ydelser er en fælles licensordning påkrævet som garanti for, at alle jernbanevirksomheder til enhver tid opfylder bestemte krav med hensyn til pålidelighed, finansiel kapacitet og faglig kompetence for at beskytte kunder og tredjeparter og kunne tilbyde ydelser af en høj sikkerhedsstandard.

(3) For at sikre, at retten til adgang til jernbaneinfrastrukturen anvendes ensartet og uden forskelsbehandling i hele Fællesskabet, indførtes der med Rådets direktiv 95/18/EF licenser for jernbanevirksomheder, der udfører den form for transport, som er omhandlet i artikel 10 i direktiv 91/440/EØF, idet en sådan licens er obligatorisk for udførelsen af sådanne transportydelser og gyldig i hele Fællesskabet.

(4) Da nogle medlemsstater har givet mere omfattende adgangsrettigheder end dem, der er fastsat i direktiv 91/440/EØF, forekommer det nødvendigt at sikre en retfærdig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende behandling af alle jernbanevirksomheder, som måtte operere på dette marked, ved at udvide de i direktiv 95/18/EF fastsatte principper for udstedelse af licenser til at omfatte alle virksomheder, der opererer i sektoren.

(5) For bedre at opfylde deres oplysningsforpligtelser bør medlemsstaterne og Kommissionen sikre alle medlemsstaterne og Kommissionen bedre oplysninger. I henhold til almindelig praksis og en logisk fortolkning af direktiv 95/18/EF bør de oplysninger, som medlemsstaterne og Kommissionen skal afgive, også omfatte udstedte licenser.

(6) Det er ønskeligt at sikre, at jernbanevirksomheder med licens, der udfører international godstransport, overholder gældende told- og afgiftsbestemmelser vedrørende navnlig forsendelsesordninger.

(7) Målene for dette direktiv, dvs. fastsættelse af hovedprincipperne for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og gensidig anerkendelse af sådanne licenser inden for hele Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi udstedelsen af sådanne licenser helt klart har internationale aspekter; disse mål kan derfor i overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, på grund af deres grænseoverskridende aspekter bedre opfyldes på fællesskabsplan. Direktivet går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(8) Direktiv 95/18/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.1998
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.02.2001
Gjennomføringsfrist i EU
15.03.2003
Anvendelsesdato i EU
15.03.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 2.5.2002, p. 399-401
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro