Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia

Tittel

Rådsdirektiv 98/23/EF av 7. april 1998 om utviding av direktiv 97/81/EF om rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EFF til å omfatte Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland

Council Directive 98/23/EC of 7 April 1998 extending to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the framework agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.1998 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, dansk utgave)

Rådet vedtog i overensstemmelse med den aftale om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet til protokol nr. 14 om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet til EF-traktaten, særlig artikel 4, stk. 2, i denne aftale, direktiv 97/81/EF; direktivet gælder følgelig ikke for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

på Det Europæiske Råds møde i Amsterdam den 16.-17. juni 1997 bekræftedes den enighed, der på regeringskonferencen var opnået om at indarbejde aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken i EF-traktaten, og det blev anført, at det fornødne måtte foretages for, at Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands intentioner om at efterkomme de direktiver, som allerede er vedtaget på grundlag af aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, og dem, der eventuelt vil blive vedtaget inden den nye traktats ikrafttræden, kan få retlig virkning;

på Rådets samling den 24. juli 1997 enedes Rådet og Kommissionen om at gennemføre konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Amsterdam; de enedes endvidere om at anvende samme procedure, med de nødvendige ændringer, i forbindelse med fremtidige direktiver, der vedtages på grundlag af aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken; dette direktiv sigter mod at nå dette mål ved at udvide direktiv 97/81/EF til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

det forhold, at direktiv 97/81/EF ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, påvirker direkte den måde, hvorpå det indre marked fungerer; gennemførelsen af rammeaftalen, der er knyttet som bilag til nævnte direktiv, navnlig princippet om ikke-diskriminering mellem deltidsansatte og fuldtidsansatte, i alle medlemsstaterne vil forbedre det indre markeds funktion;

vedtagelsen af dette direktiv medfører, at direktiv 97/81/EF bliver gældende i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland; fra den dato, hvor nærværende direktiv træder i kraft, skal udtrykket »medlemsstaterne« forstås som også omfattende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

med hensyn til gennemførelsen vil Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland få samme gennemførelsesfrist på to år som de øvrige medlemsstater til at vedtage de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme direktiv 97/81/EF -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.03.1998
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.04.1998
Gjennomføringsfrist i EU
07.04.2000
Anvendelsesdato i EU
07.04.2000

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 33, 29.7.1999, p. 35-35
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.1998
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.1999
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.04.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998L0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro