Statistikk over jernbanetransport (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/643 av 18. april 2018 om statistikk over jernbanetransport

Regulation (EU) 2018/643 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on rail transport statistics

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.6.2018)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/643 av 18. april 2018 om statistikk for jernbanetransport opphever forordning (EU) nr. 91/2003 om jernbanetransport som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk) uten spesielle tilpasninger for Norge.

Forordningen er nødvendig for at Kommisjonen skal kunne overvåke og utarbeide en felles transportpolitikk, men også for at Kommisjonen skal kunne utarbeide og overvåke Unionens aktiviteter med hensyn til transportsikkerhet. Referanser til den opphevede forordningen (EU) nr. 91/2003 skal erstattes med referanser til forordning (EU) nr. 2018/643.

Formålet med forordningen er å oppstille felles regler og statistiske standarder for utarbeiding av statistikker over jernbanetransport på en harmonisert måte i Europa. Forordningen omfatter alle jernbaner og hver medlemsstat innhenter opplysninger for sitt nasjonale område.

Forordningen omfatter ikke jernbanevirksomhet som utelukkende og hovedsakelig opererer innenfor industri og lignende, herunder havner. Også jernbanevirksomhet som opererer hovedsakelig som turistservice faller utenfor forordningens virkeområde.

Rapporteringskravene fremkommer i vedlegg til forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget.

Den nye forordningen om jernbanestatistikk innebærer i hovedsak en forenkling av de europeiske rapporteringskravene til jernbanestatistikk:

1. Rapporteringstabellene i vedlegg B, D, H og I i den tidligere forordningen er fjernet. Det samme gjelder tabellene C1 og C2 i vedlegg C.

2. Det innføres nye terskelverdier for foretak som omfattes av de detaljerte datatabellene i vedlegg A og C:

a. Total årlig godstransport på minst 200 millioner tonnkilometer eller 500 000 tonn gods.

b. Total årlig passasjertransport på minst 100 millioner passasjerkilometer.

3. Det innføres to nye datatabeller med forenklet rapportering for foretak som ligger under terskelverdiene nevnt i 2).

Statistisk sentralbyrå har ansvaret for å etterleve forordningen om jernbanetransportstatistikk. Den nye forordningen vil ikke medføre vesentlige endringer i Statistisk sentralbyrås datainnsamling eller publisering for jernbanestatistikk. Rapporteringen av jernbanedata til Eurostat er allerede lagt om i henhold til kravene i den nye forordningen.

Innføringen av den nye forordningen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Statistisk sentralbyrå.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.04.2018
Anvendelsesdato i EU
22.05.2018
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.10.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0643
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro