EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/827 av 17. mai 2017 om endring av forordning (EU) nr. 258/2014 om etablering av et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskapsavleggelse og revisjon for perioden 2014-2020

Regulation (EU) 2017/827 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 258/2014 establishing a Union Programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

[Red. anm.: Forordningen er av Kommisjonen merket som "EØS-relevant tekst". Basisfordning (EU) nr. 258/2014 er imidlertid ikke innlemmet i EØS-avtalen]

(1) På baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2014 drager International Financial Reporting Standards Foundation (»IFRS Foundation«), som er retssuccessor for International Accounting Standards Committee Foundation, og Public Interest Oversight Board (PIOB) fordel af medfinansiering fra Unionen i form af driftstilskud indtil den 31. december 2020.

(2) Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) drog på baggrund af forordning (EU) nr. 258/2014 fordel af medfinansiering fra Unionen i form af driftstilskud indtil den 31. december 2016.

(3) Den 12. november 2013 offentliggjorde Kommissionen en rapport af Philippe Maystadt, den særlige rådgiver for kommissæren med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, (»rapporten fra den særlige rådgiver«), hvori han beskrev de mulige reformer af EFRAG's forvaltning, der har til formål at styrke Unionens bidrag til udarbejdelsen af internationale regnskabsstandarder.

(4) Kommissionen overvågede nøje gennemførelsen af reformen af EFRAG's forvaltning og orienterede behørigt Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene i den forbindelse. På dette grundlag bør finansieringen af EFRAG fortsættes for perioden 2017-2020 for at opfylde EU-programmets langsigtede mål om at støtte særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision.

(5) EFRAG's bestyrelse, som afspejler en afbalanceret repræsentation af både offentlige og private interesser, bør sikre, at dens bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at handle i den europæiske offentligheds interesse. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Centralbank opfordres til så vidt muligt at bidrage aktivt til arbejdet i EFRAG's bestyrelse.

(6) Kommissionen bør aflægge årlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EFRAG's vigtigste resultater og aktiviteter i det foregående år. Rapporten bør desuden undersøge udviklingen for så vidt angår kriteriet om udvidet offentligt gode og indeholde en detaljeret oversigt over udviklingen i de internationale standarder for regnskabsaflæggelse (IFRS). Regnskabsstandarder bør hverken bringe den finansielle stabilitet i Unionen i fare eller stå i vejen for Unionens økonomiske udvikling.

(7) Med hensyn til udviklingen af IFRS, PIOB og EFRAG bør Kommissionens årlige rapport også omhandle opfølgningen på og gennemførelsen af Europa-Parlamentets henstillinger. Herudover opfordres IFRS Foundation, PIOB og EFRAG til regelmæssigt og mindst én gang årligt at deltage i høringer arrangeret af Europa-Parlamentet for at give en fuldstændig redegørelse for udviklingen af internationale standarder for regnskabsaflæggelse og revision.

(8) Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet og Rådet mere regelmæssige oplysninger om IFRS Foundations, PIOB's og EFRAG's fælles arbejde i betragtning af, at disse tre organer er medfinansieret af Unionen og arbejder hen imod de samme mål.

(9) Kommissionen bør også overveje mulige ændringer af EFRAG's funktion og privatretlige status på lang sigt.

(10) Forordning (EU) nr. 258/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11) Målet for denne forordning, nemlig at øge budgettet for et EU-program for perioden 2017-2020 for at støtte EFRAG's aktiviteter, som bidrager til at opfylde Unionens politikmål i forbindelse med regnskabsaflæggelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(12) For at sikre kontinuitet i finansieringen af EFRAG bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen og bør finde anvendelse fra den 1. januar 2017 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet