Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015
08.08.2012
Bedre styring av det indre marked
08.08.2012
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova
03.08.2012
Samarbeidsavtale mellom EU og Eurocontrol
02.08.2012
EU-strategi for byggesektoren
31.07.2012
EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri
26.07.2012
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
25.07.2012
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse
17.07.2012
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker
17.07.2012
Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst
17.07.2012
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
13.07.2012
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
13.07.2012
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
13.07.2012
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
11.07.2012
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
11.07.2012
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
11.07.2012
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
03.07.2012
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
03.07.2012
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
03.07.2012
Handel med frø: forlengelse av ordning for import fra tredjeland
28.06.2012
EU-strategi for sentrale støtteteknologier
26.06.2012
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011
19.06.2012
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
06.06.2012
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011
06.06.2012
EU-politikk for fornybar energi: fram til og etter 2020
06.06.2012
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
04.06.2012
Kombinerte virkninger av kjemikalier
31.05.2012
EUs konkurransepolitikk i 2011
30.05.2012
Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst
22.05.2012
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
16.05.2012
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012
16.05.2012
EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler
14.05.2012
Etablering av en mellomstatlig avtale for driften av GMES-programmet 2014-2020
11.05.2012
Det europeiske innovasjonspartnerskap om vann
10.05.2012
Modernisering av EUs politikk for statsstøtte
08.05.2012
EU-strategi for et bedre internett for barn
02.05.2012
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II
30.04.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2010
27.04.2012
EU-strategi for offentlige e-innkjøp
20.04.2012
EU-plan for jobbskaping
18.04.2012
Statistikkforordningen 2015: endringsbestemmelser om europeisk statistikk
17.04.2012
Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking
04.04.2012
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
04.04.2012
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
28.03.2012
Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy
26.03.2012
Skipsgjenvinningsforordningen
23.03.2012
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
23.03.2012
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
23.03.2012
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
21.03.2012
Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester
21.03.2012
Grønnbok om skyggebanker
19.03.2012
EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr
15.03.2012
Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving
07.03.2012
Verdipapirsentralforordningen
07.03.2012
Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland
07.03.2012
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
05.03.2012
Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr (revisjon)
05.03.2012
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger
01.03.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om råstoffer
29.02.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet
29.02.2012
EU-hvitbok om pensjoner
16.02.2012
Superdatamaskiner: Europas plass i det globale kappløp
15.02.2012
Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept
10.02.2012
Legemiddelforordningen (trukket revisjonsforslag): informasjon til allmennheten om legemidler på resept
10.02.2012
Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking
10.02.2012
Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser
10.02.2012
Europeisk stiftelse
08.02.2012
Forenklinger knyttet til EU-finansiering
08.02.2012
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listen over prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
31.01.2012
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre (trukket)
26.01.2012
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
25.01.2012
Personvernforordningen 2016 (GDPR)
25.01.2012
Europeisk rammeverk for person- og datavern i det 21. århundret
25.01.2012
EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015)
19.01.2012
Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom
17.01.2012
Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester
11.01.2012
Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon
11.01.2012
EUs statistikkprogram 2013-2017
21.12.2011
Gjennomføring av EUs varepakke: omarbeiding av ti direktiver om teknisk harmonisering
21.12.2011
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 for vann, energi, transport og post
20.12.2011
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2011
20.12.2011
EU-initiativ mot ungdomsarbeidsløshet: større muligheter for de unge
20.12.2011
Innkjøpsdirektivet 2014
20.12.2011
Rammeverk for tjenester av generell interesse
20.12.2011
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020
20.12.2011
Konsesjonskontraktsdirektivet
20.12.2011
Europeisk befolkningsstatistikk
20.12.2011
Passasjerrettigheter for alle framkomstmidler
19.12.2011
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
19.12.2011
Det europeiske skolesystemet i 2010
19.12.2011
EUs veikart for energi 2050
15.12.2011
Handlingsplan for øko-innovasjon
15.12.2011
Konsultasjon om belysning i fremtiden
15.12.2011
EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE)
12.12.2011
Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur)
12.12.2011
EU-strategi for åpne data
12.12.2011
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI): endringsbestemmelser 2013om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
12.12.2011
Lydnivået til motorkjøretøy
09.12.2011
Helsetrusler over landegrensene
08.12.2011
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF)
07.12.2011

Sider