Miljørapportering: teknisk oppdatering

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/853 av 30. mai 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013, direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og rådsdirektiv 86/278/EØF og 87/217/EØF med hensyn til prosedyreregler på området miljørapportering, og om oppheving av rådsdirektiv 91/692/EØF

Decision (EU) 2018/853 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Regulation (EU) No 1257/2013 and Directives 94/63/EC and 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directives 86/278/EEC and 87/217/EEC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council Directive 91/692/EEC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2018/853 endrer følgende rettsakter;

• Forordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsopphugging (skipsopphuggingsforordningen)

• Direktiv 94/63/EF om flyktige organiske forbindelser (VOC)

• Direktiv 2009/31/EF om lagring av CO2

• Direktiv 86/278/EØF om bruk av slam fra renseanlegg i landbruket

• Direktiv 87/217/EØF om asbest

• Direktiv 91/692/EF om standardisering og rasjonalisering av rapportene om gjennomføring av rekke miljødirektiver (miljørapporteringsdirektivet). Dette oppheves.

Ved Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/853 endres/oppdateres direktiver og forordninger knyttet til prosedyreregler på området miljørapportering.

Direktivene 86/278/EØF og 87/217 er basert på artiklene 100 og 235 i traktaten om opprettelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap, nå artiklene 115 og 352 i traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte (TEUF).

Direktiv 94/63/EF (VOC) er baser på artikkel 100a i traktaten om opprettelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap, nå artikkel 114 i TEUF. Endringene til direktiv 94/63/EF i denne beslutningen er relatert til Unionenes miljøpolitikk og er en direkte følge av opphevelsen av direktiv 91/692/EØF (miljørapporteringsdirektivet) på grunnlag av artikkel 192(1) i TEUF. Det er derfor nødvendig å basere endringene på artikkel 192(1) i TEUF.

Direktiv 91/692/EØF (miljørapporteringsdirektivet) ble vedtatt for på et sektorspesifikt grunnlag å rasjonalisere og forbedre bestemmelsene om oversendelse av opplysninger og offentliggjøring av rapporter vedrørende visse direktiver når det gjelder miljøbeskyttelse. For å oppnå dette målet endret direktiv 91/691/EØF flere direktiver ved å innføre ensartet rapporteringskrav. Gjennomføringen av disse rapporteringskravene har etter hvert blitt lite effektive og ansett som en byrde. Mange av rettsaktene som ble endret ved direktiv 91/692/EØF er også blitt erstattet. Videre inneholder heller ikke Direktiv 91/692/EØF bestemmelser om bruk av elektronisk verktøy. Direktiv 91/692/EØF blir derfor opphevet.

De fleste av direktivene som ble endret ved direktiv 91/692/EØF er ikke lenger gjeldende. Imidlertid gjelder direktivene 86/278/EØF (slam) og 87/217/EØF (asbest) fortsatt.

I henhold til direktiv 86/278/EØF (slam) skal medlemsstatene fremlegge rapport om gjennomføring av samme direktiv på grunnlag av et spørreskjema eller formular som Kommisjonen har utformet etter fremgangsmåten i direktiv 91/692/EØF. For å unngå et rettslig tomrom som følge av opphevelsen av direktiv 91/692/EØF må henvisningen til direktiv 91/692/EØF erstattes med en henvisning til fremgangsmåten omtalt i direktiv 86/278/EØF.

Medlemsstatenes rapportering etter direktiv 87/217/EØF (asbest) er ikke lenger nødvendig etter vedtak av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH som inneholder bestemmelser om utfasing av produksjonen og bruken av rå asbest, og produkter som inneholder asbest, i Unionen. På denne bakgrunn utgår derfor rapporteringskravene i nevnte direktiv.

Etter ikrafttredelsen av direktiv 91/692/EØF inneholdt følgende forordninger og direktiver henvisning til nevnte direktiv; direktivene 94/62/EF, 94/63/EF, 1999/31/EF, 2000/53/EF, 2003/87/EF, 2008/98/EF, 2009/31/EF og forordning (EU) nr. 1257/2013.

Som ledd i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi har Kommisjonen foreslått å endre direktivene 94/62/EF, 1999/31/EF, 2000/53/EF og 2008/98/EF for å erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF.

For å sikre at visse bestemmelser i vedleggene til direktiv 86/278/EØF er oppdatert bør retten til å vedta rettsakter delegeres til Kommisjonen i samsvar med artikkel 290 i TEUF for så vidt angår tilpasningen av disse bestemmelsene til den tekniske og vitenskapelige utvikling. Tilsvarende bør gjelde for vedleggene til direktiv 2009/31/EF og endringer av disse. Tilpasning av vedleggene til direktiv 91/31/EF bør ikke føre til redusert sikkerhetsnivå eller svekkelse av de overvåkningsprinsipper som følger av kriteriene i disse bilagene. Det er særdeles viktig at Kommisjonen gjennomfører relevante høringer under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse høringene gjennomføres i overenstemmelse med prinsippene i den inter-institusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre lovgivning (Better Law-Making). For å sikre lik deltakelse i forberedelsen av delegerte rettsakter bør Europaparlamentet og rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes eksperter, og deres eksperter bør ha systematisk adgang til tilgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som forbereder delegerte rettsakter.

I henhold til forordning (EU) nr. 1257/2013 (skipsopphuggingsforordningen) art. 21 skal medlemsstatene hvert tredje år sende en rapport til Kommisjonen over hvilke skip under medlemsstatens flagg det er utstedt gjenvinningssertifikat eller ferdigstillelseserklæring for. I art. 21 (2) henvises det til prosedyrene i direktiv 91/692/EØF, som nå oppheves. Endringen består i at henvisningen til dette direktivet slettes, og i tillegg presiseres det at dersom det utstedes gjenvinningssertifikat/ferdigstillelseserklæring i henhold til forordningen før denne delen av forordningen får anvendelse (31. desember 2018), kan disse tas med i rapporten for den første treårsperioden.

Kravet om rapportering fastsatt i direktiv 94/63/EF er ikke lengre nødvendig med henblikk på overvåkning av gjennomføring av nevnte direktiv. Den relevante bestemmelsen bør derfor utgå.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten anses ikke å særskilte og/eller vesentlige rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha særskilte og/eller vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø.

Vurdering
Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Det vurderes som positivt at rapporteringsforpliktelsene oppdateres i henhold til siste tekniske og vitenskapelig utvikling.

Status
Rettsakten ble vedtatt 30. mai 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.05.2018
Anvendelsesdato i EU
04.07.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0853
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro