Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/127 av 16. januar 2019 om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1365/75

Regulation ((EU) 2019/127 of 16 January 2019 of the European Parliament and of the Council establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019

I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Hjemmelsgrunnlaget er også revidert for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens EU-OSHA ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.

Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen innebærer en revisjon, oppdatering og opphevelse av gjeldende forordning fra 1975 om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound), også kalt Dublin-insituttet. Eurofound ble opprettet med det formål å fremskaffe kunnskap og informasjon, råd og ekspertise om levekår og arbeidsforhold i Europa, om "industrial relations" og større omstillinger i europeisk arbeidsliv.

Revisjonen innebærer for det første en oppdatering av Eurofounds mål og oppgaver. Siden etableringen i 1975, har Eurofound tilpasset sine aktiviteter til den generelle sosiale og økonomiske utviklingen og trender i europeisk politikk mht leve- og arbeidsvilkår. Endringene i Eurofounds mål og oppgaver skal på en bedre måte gjenspeile utviklingen, og Eurofound bidrag til utviklingen, av sosial- og arbeidspolitikken ved å bidra med relevant forskning av høy kvalitet.

For det andre innebærer endringen en oppdatering av visse bestemmelser i Eurofound-forordning slik at disse harmoniserer med reguleringen av de øvrige to EU-byråene som også bygger på trepartssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og nasjonale myndigheter, hhv EU-OSHA (senter for europeiske arbeidsmiljøsaker) og Cedefop (Europeisk utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring). Den nye forordningen fastsetter at Eurofound fortsatt skal ha et trepartssammensatt styre med representanter fra medlemsstatenes myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, samt fra EU-kommisjonen. Videre innebærer den nye forordningen at dagens styreform i Eurofound endres fra Governing Board til Management Board.

Merknader
Norge har allerede i dag en bilateral avtale med Eurofond fra 1994 som innebærer at EFTA/EØS-statene har observatørstatus i det partssammensatte styret for Eurofond og har mulighet for deltakelse i Eurofonds aktiviteter etter nærmere avtale. Forholdet til den nye forordningen er nå under vurdering.

Vurdering
Norge deltar i Eurofounds arbeid gjennom en bilateral avtale inngått med Eurofound i 1994. Avtalen innebærer at EFTA-landene har observatørstatus i det trepartssammensatte styret for Eurofond og mulighet for deltakelse i konkrete prosjekter/programmer etter nærmere avtale. Det er per i dag Arbeids- og sosialdepartementet, som sammen med LO og NHO, representerer EFTA/EØS-landene i Eurofounds styre.

Forholdet til den nye forordningen er under vurdering.

Status
Forordningen ble formelt vedtatt i Rådet 16. januar 2019, med ikrafttredelse for EU-statene fra 20.2.2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet