Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/126 av 16. januar 2019 om opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94

Regulation (EU) 2019/126 of 16 January 2019 of the European Parliament and of the Council establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) 2062/94

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019

Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.6.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen reviderer og opphever forordningen om opprettelsen av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) fra 1994. Det er to grunner til revisjonen:
1) Gjennomgangen av EU-OSHAs opprettelsesforordning med oppdatering av visse bestemmelser i eksisterende bestemmelser om EU-OSHA i tråd med felles tilnærming for alle EU-byråene som bygger på trepartsprinsippet.
2) Revisjonen går også ut på å oppdatere EU-OSHAs mål og oppgaver. De nye mål og oppgaver vil bedre reflektere utviklingen i feltet og møte nye behov.

De konkrete endringene i den nye forordningen går i hovedsak på styringsstrukturen, der styreformen endres fra tidligere Governing Board til Management Board. EU-OSHA skal fortsatt ha et trepartssammensatt styre med representanter fra medlemsstatenes myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og EU-kommisjonen. Det skal oppnevnes en administerende direktør (Executive Director) med ansvar for den generelle forvaltningen av instituttet i tråd med de planer og programmer som vedtas av styret.

Det er tatt inn en bestemmelse (artikkel 8 nr 4) i den nye forordningen som åpner for at EFTA/EØS-landene (fortsatt) kan inviteres til å delta med felles trepartsrepresentasjon som observatører i EU-OSHAs styremøter.

De to øvrige av EUs såkalte trepartsorganer, Eurofound og Cedefop, har også fått revidert sine respektive opprettelsesforordninger samtidig med EU-OSHA.

Merknader
Norges samarbeid med det europeiske arbreidsmiljøorganet EU-OSHA (Bilbaokontoret) er fra 2010 formalisert og innlemmet i EØS-avtalen, jf EØS-komitebeslutning 160/2009. Dette innebærer norsk observatørstatus i Bilbaokontorets trepartssammensatte styre, med en representant fra myndighetene, en representant fra arbeidsakerorganisasjonene og en representant fra arbeidsgiverorganisasjonene, samt vararepresentanter.

Konsekvenser av den nye forordningen er under vurdering.

Vurdering
Departementet legger til grunn at forordningen åpner for å videreføre det tidligere formaliserte norske samarbeid med EU-OSHA, herunder norsk trepartsrepresentasjon som observatører i instiuttets styre.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 16. januar 2019 med virkning for EUs medlemsstater fra 20. februar 2019.

Rettsakten er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet