EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Bedre helse og sikkerhet for alle - modernisering av EU-lovgivning og -politikk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.1.2017)

Kommissionen lancerer et nyt initiativ for at forbedre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed

Europa-Kommissionen tager i dag skridt til at fremme sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen i EU.

Investeringer i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen forbedrer borgernes liv ved at forebygge ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Kommissionens nye initiativ bygger videre på den tidligere indsats og har til formål at forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne mod arbejdsbetinget kræft, at hjælpe virksomhederne, navnlig SMV'er og mikrovirksomheder, med deres bestræbelser på at overholde de lovgivningsmæssige rammer og at sætte mere fokus på resultaterne og mindre på papirarbejde.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "I dag fremlægger vi en klar handlingsplan for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i det 21. århundrede med fornuftige regler, som er klare og i trit med tiden og kan gennemføres effektivt i praksis. Vi opfylder også vores tilsagn om at bekæmpe kræft på arbejdspladsen ved at gøre noget ved eksponeringen for yderligere syv kræftfremkaldende kemikalier og således forbedre beskyttelsen af ca. fire mio. arbejdstagere i Europa. Vi slutter os sammen med medlemsstaterne og de berørte parter om at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle."

Efter vedtagelsen af det første direktiv inden for dette område på EU-plan for 25 år siden har EU været en frontløber, hvad angår høje standarder for beskyttelse af arbejdstagerne mod sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen. Antallet af arbejdstagere, der mistede livet i arbejdsulykker, er faldet med næsten en fjerdedel siden 2008, og procentdelen af arbejdstagere i EU, som tilkendegiver, at de har mindst et sundhedsproblem, som er forårsaget eller blevet forværret af arbejdet, er faldet med næsten 10 %. Men der er fortsat store udfordringer: Det anslås, at omkring 160 000 europæere dør af sygdomme, der er forbundet med deres arbejde, hvert år. Beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen gennem opretholdelse og ajourføring af de høje europæiske standarder har topprioritet.

Som opfølgning på sit tilsagn om fortsat at forbedre sundheden og sikkerheden vil Kommissionen iværksætte følgende nøgleaktioner:

• Fastsættelse af eksponeringsgrænser eller andre foranstaltninger for syv andre kræftfremkaldende kemikalier. Dette forslag vil ikke blot være til gavn for arbejdstagernes sundhed, men også fastsætte et klart mål for arbejdsgivere og håndhævende myndigheder om at undgå eksponering.

• Bistand til virksomhederne, navnlig små virksomheder og mikrovirksomheder, med deres bestræbelser på at overholde reglerne om sundhed og sikkerhed. Navnlig er der evidens for, at en ud af tre mikrovirksomheder ikke vurderer risici på arbejdspladsen. I dag har vi derfor offentliggjort en vejledning for arbejdsgivere med praktiske tips, der tager sigte på at gøre det lettere at foretage risikovurderinger og at gøre disse mere effektive. Den omfatter rådgivning om, hvordan man skal reagere på hastigt stigende sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på arbejdspladsen som f.eks. psykosociale, ergonomiske og aldringsrelaterede risici. Vi tilstræber endvidere at øge tilgængeligheden af gratis online-værktøjer, som kan hjælpe små virksomheder og mikrovirksomheder med gennemførelsen af deres risikovurderinger.

• Kommissionen vil samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter om at ophæve eller ajourføre forældede regler inden for de næste to år. Formålet er at forenkle og mindske den administrative byrde og samtidig opretholde arbejdstagernes beskyttelse. Denne modernisering bør også støtte bedre håndhævelse i praksis.

Revisionen af EU's lovgivning om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og ændringerne af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener passer ind i Kommissionens igangværende arbejde vedrørende etablering af en europæisk søjle for sociale rettigheder, der tager sigte på at tilpasse EU-lovgivningen til de foranderlige arbejdsmønstre og samfund. Høringerne og debatterne om søjlen har bekræftet betydningen af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen som en hjørnesten i EU-lovgivningen og sat fokus på forebyggelse og håndhævelse. Meddelelsen, der blev vedtaget i dag, følger også op på en bred evaluering af den gældende lovgivning som en del af programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit), som tager sigte på at gøre EU-lovgivningen enklere, mere relevant og effektiv. Forslaget og ændringerne blev udarbejdet i tæt samarbejde med alle interessenter på alle niveauer, navnlig arbejdsmarkedets parter.

Baggrund

I 2012 indledte Kommissionen en omfattende evaluering af EU's lovgivning om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (rammedirektivet og 23 tilknyttede direktiver). Denne evaluering indgik også i Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (Refit) og tog sigte på at gøre EU-lovgivningen enklere, mere relevant og effektiv.

En særlig prioritet for Kommissionen på området sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er kampen mod kræft, som er den vigtigste årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Kommissionen behandler dette som en prioriteret udfordring: Den 13. maj 2016 foreslog den foranstaltninger, der skal begrænse de europæiske arbejdstageres eksponering for 13 kræftfremkaldende kemikalier, i form af ændringer af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener (2004/37/EF). Kommissionen følger i dag op på sin politiske forpligtelse med endnu et forslag, der skal løse problemerne vedrørende eksponering for yderligere syv prioriterede kemikalier. Kommissionen vil fortsat se på andre kræftfremkaldende stoffer for fortsat at beskytte arbejdstagerne og forbedre de erhvervsdrivendes vilkår i hele EU.

Yderligere oplysninger

Ofte stillede spørgsmål om beskyttelse af arbejdstagerne mod kræftfremkaldende kemikalier

Ofte stillede spørgsmål om den nye politik for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.01.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet