Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015

Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Årsrapport om Den europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling i 2015
Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2015

Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.9.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Årsrapporten om forskning og teknologisk udvikling i Den Europæiske Union er udarbejdet i medfør af artikel 190 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Formålet med rapporten er at give et sammenfattende og ikke-udtømmende overblik over de vigtigste foranstaltninger i rapporteringsåret.