Digital portal for informasjon om det indre marked

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724 av 2. oktober 2018 om etablering av en felles digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012

Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.3.2018)

Sammendrag av innhold
Det overordnede målet med å etablere Single Digital Gateway er å gjøre det enklere for borgere og bedrifter å få tilgang til relevant informasjon når de ønsker å benytte sine rettigheter i det indre marked til å forflytte seg over landegrensene. Målet er videre å digitalisere noen administrative prosedyrer og gjøre dem tilgjengelig også for brukere fra andre EØS-stater. Den digital portalen skal etablere problemløsningsmekanisme og yte assistanse for EUs borgere og bedrifter.
Portalen skal veilede brukeren til relevant informasjon om rettigheter, plikter og regler som angår det indre marked. Dette inkluderer blant annet informasjon relatert til arbeid, reise, utdannelse, helsetjenester og forbrukerrettigheter.

Portalen skal også informere og assistere brukeren i å forstå relevante prosedyrer i hvert medlemsland tilknyttet det indre marked.
Forordningen pålegger medlemslandene å opprette full digital tilgjengelighet for noen offentlige tjenester i medlemslandene.

Den digitale portalen for informasjon om det indre marked vil ha et felles grensesnitt og videresender brukeren til relevante nasjonale sider for informasjon tilknyttet det indre marked. Informasjonen som skal gjøres tilgjengelig i portalen omhandler rettigheter, plikter og regler på en rekke områder, blant annet reise, arbeid, flytting, utdannelse og helse, samt tilsvarende informasjon relevant for bedrifter. Det skal utpekes en nasjonal myndighet som har ansvaret for å følge opp den nasjonale delen av portalen.

I tillegg skal 13 utvalgte administrative prosedyrer være tilgjengelig for brukeren via portalen. Dette innebærer at landene må digitalisere disse prosedyrene. Dette gjelder blant annet det å søke om studiestipend, melde flytting, registrere en bedrift o.l.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Forordningen pålegger statene at de tretten administrative prosedyrene i anneks II gjøres tilgjengelig digitalt. Dette innebærer at landene må digitalisere disse prosedyrene slik at de kan gjennomføres fullt ut elektronisk, også av brukere fra andre EØS-stater. Dette gjelder blant annet det å søke om studiestipend, melde flytting, registrere en bedrift o.l. Så langt vi har tatt rede på er to av prosedyrene ikke digitalisert i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Europakommisjonen har estimert kostnadene for å implementere forordningen til å være 109 millioner euro totalt for alle medlemslandene, samt 8 millioner euro i årlig driftskostnader fordelt på Europakommisjonen og medlemslandene. Europakommisjonen har beregnet at for å digitalisere én prosedyre vil koste 600 000 euro. Disse kostnadene kan som illustrert ved kommisjonens estimater bli betydelige.

Gjennomføring av forslaget vil innebære kostnader ved å opprette, utbedre og drifte elektroniske prosedyrer i forvaltningen. Det vil ventelig også være kostnader ved å oppfylle kravene til informasjon og økt bruk av eksisterende ordninger for bistand når disse blir bedre kjent.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til forordning vil bli behandlet i Spesialutvalget for det indre marked.

Vurdering
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Status
Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.10.2018
Anvendelsesdato i EU
11.12.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
07.06.2017
Høringsfrist
01.08.2017