Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EUs oversikt over gjennomføringen av miljølovgivningen. Felles utfordringer og en samlet innsats for å levere bedre resultater

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The EU Environmental Implementation Review: Common challenges and how to combine efforts to deliver better results

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.2.2017 utgave)

Revision af gennemførelsen af miljøreglerne: nu bliver det nemmere for medlemsstaterne at anvende EU-reglerne til gavn for borgerne, myndighederne og økonomien

Forbedring af gennemførelsen af EU-reglerne om affaldshåndtering, natur og biodiversitet, luftkvalitet samt vandkvalitet og -forvaltning.

Kommissionen har i dag vedtaget revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne, som har til formål at forbedre gennemførelsen af EU's miljøpolitik og de i fællesskab vedtagne regler. Dette er starten på en ny proces, hvor Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne vil tage fat på årsagerne til gennemførelsesmanglerne og finde løsninger, før problemerne bliver presserende.

En fuld gennemførelse af EU's miljølovgivning kunne skabe årlige besparelser for EU's økonomi på 50 mia. EUR i sundhedsomkostninger og direkte omkostninger for miljøet. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse mener 3 ud af 4 borgere, at lovgivning fra EU er nødvendig for at beskytte miljøet i deres land, og 4 ud af 5 er enige i, at EU-institutionerne bør være i stand til at kontrollere, om lovene bliver anvendt korrekt.

Karmenu Vella, EU's kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtaler: Den mangelfulde og ujævne gennemførelse af miljølovgivningen er ikke til gavn for nogen. En bedre gennemførelse af miljølovgivningen vil være til gavn for borgerne, myndighederne og økonomien. Det er her, at revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne vil spille en stor rolle. Europa-Kommissionen lægger stor vægt på at hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at kvaliteten af borgernes luft, vand og affaldshåndtering lever op til den højeste standard. Denne revision giver dem de oplysninger, de værktøjer og den tidsplan, der skal til."

Den pakke, der fremlægges i dag, omfatter28 landerapporter, der kortlægger landenes styrker, muligheder og svagheder. Den indeholder også en meddelelse med et resumé af de politiske konklusioner i landerapporterne og undersøgelser af fælles tendenser på områderne for bl.a. luftkvalitet, affaldshåndtering og cirkulær økonomi, vandkvalitet samt beskyttelse af naturen og biodiversiteten. Til sidst er der i pakken en række anbefalinger til alle medlemsstaterne om mulige forbedringer.

Af revisionen fremgår det, at på området for affaldshåndtering er affaldsforebyggelse stadig en central udfordring for alle medlemsstaterne. Heraf har seks medlemsstater ikke formået at begrænse deponeringen af bionedbrydeligt kommunalt affald. Med fuld efterlevelse af EU's affaldspolitik inden 2020 kunne der skabes 400 000 ekstra arbejdspladser.

På trods af mange lokale succeshistorier inden for natur og biodiversitet skal gennemførelsen af EU's naturlovgivning trappes op som bekræftet i EU's kvalitetskontrol af fugledirektivet og habitatdirektivet. Ellers vil tabet af biodiversitet fortsætte i EU, hvilket vil svække økosystemernes evne til at opfylde menneskelige behov i fremtiden.

I 23 af de 28 medlemsstater overskrides luftkvalitetsnormerne stadig. I alt drejer det sig om flere end 130 byer i hele Europa. Transporten er en af de største kilder til problemer med luftkvaliteten. Indsatsen mod miljøstøj bør også øges, da det er den næstalvorligste miljømæssige årsag til dårligt helbred.

Inden for vandkvalitet og -forvaltning har de fleste medlemsstater vanskeligt ved at efterleve reglerne fuldt ud hvad angår indsamling og behandling af byspildevand, og 13 af dem risikerer at blive retsforfulgt af EU. Koncentrationen af nitrater og eutrofieringsniveauet er stadig alvorlige problemer i stort set alle medlemsstater.

Der er en række grundlæggende årsager, som flere medlemsstater har til fælles: manglende koordinering mellem de forskellige administrative niveauer, utilstrækkelig kapacitet og mangel på viden og data.

Lanceringen af revisionspakken efterfølges af drøftelser med hver medlemsstat, lanceringen af et peer-to-peer-værktøj, som giver medlemsstaterne mulighed for at dele deres ekspertise, og politiske drøftelser i Miljørådet.

Baggrund

Hvis de i fællesskab vedtagne regler ikke gennemføres korrekt, kan Kommissionen anlægge sag. For at undgå, at dette bliver nødvendigt, vil Kommissionen under revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne samarbejde med medlemsstaterne, således at de får mulighed for at anvende EU's miljøpolitikker og -regler bedre.

Revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne er del af Kommissionens politik for bedre regulering, der i almindelighed omhandler forbedring af gennemførelsen af eksisterende lovgivning og politikker.

Yderligere oplysninger

Faktablade: 28 landerapporter

Webstedet for revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.02.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet