Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Handlingsplan for styrking av europeiske tiltak mot forfalsking av reisedokumenter

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Action plan to strengthen the European response to travel document fraud

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.12.2016, dansk utgave)

Sikkerhedsunionen: Kommissionen fremlægger en handlingsplan for at styrke EU's indsats mod dokumentsvig

Kommissionen har i dag vedtaget en handlingsplan med konkrete foranstaltninger for at forbedre sikkerheden i forbindelse med rejsedokumenter, således som den bebudede i meddelelsen "Øge sikkerheden i en verden med mobilitet", der blev vedtaget i anledning af kommissionsformand Junckers tale om Unionens tilstand i 2016. Handlingsplanen indeholder klare henstillinger til medlemsstaterne om at bekæmpe rejsedokumentsvig og et omfattende sæt foranstaltninger, som Kommissionen skal træffe. Sikkerheden i forbindelse med rejsedokumenter spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet og er med til at forbedre beskyttelsen af grænserne og migrationsstyringen og dermed bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtalte: "At forbedre sikkerheden i forbindelse med rejse- og identitetsdokumenter spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet. I dagens handlingsplan fremsættes der forslag til konkrete operationelle foranstaltninger, som gør det muligt for medlemsstaterne at bekæmpe rejsedokumentsvig mere effektivt og dermed bidrage til at forbedre beskyttelsen af vores grænser, den interne sikkerhed og migrationsstyringen."

Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, udtalte: "Vi ved, at terrorister har brugt forfalskede rejsedokumenter til at rejse ubemærket rundt i EU. Mange af vores sikkerhedsforanstaltninger hviler på sikre rejse- og identitetsdokumenter – bl.a. kontrollen ved de ydre grænser i overensstemmelse med Schengengrænsekodeksen eller bag grænserne i Schengeninformationssystemet. Derfor må medlemsstaterne og EU-agenturerne arbejde sammen om at forbedre rejsedokumenternes sikkerhed og afsløre dokumentsvig. Samlet set vil disse foranstaltninger bidrage til at lukke de nuværende huller i sikkerheden."

Handlingsplanen er rettet mod de rejsedokumenter, som EU-medlemsstaterne udsteder til unionsborgere og tredjelandsstatsborgere, og som anvendes til at identificere dem og ved passage af grænserne. Medlemsstaterne har fortsat det fulde ansvar for udstedelsen af de dokumenter, der anvendes til at fastslå en persons identitet (diverse attester såsom fødselsattest, vielsesattest og dødsattest), inden der udstedes rejsedokumenter, og for selve fremstillingen og udstedelsen af rejsedokumenter. Sikkerhedsstandarderne for de rejsedokumenter, der udstedes af medlemsstaterne, og kravene til grænsekontrol fastsættes dog på EU-plan. Dagens handlingsplan berører alle aspekter af sikkerheden i forbindelse med rejsedokumenter og sigter mod i et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og med støtte fra Kommissionen og EU-agenturerne at lukke eventuelle huller.

Under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og databeskyttelsesreglerne og fordelingen af kompetencer mellem medlemsstaterne og Kommissionen fastsættes der i handlingsplanen foranstaltninger på fire nøgleområder:

• Registrering af identitet: Med støtte fra Kommissionen bør medlemsstaterne overveje, hvordan de bedst kan undgå at udstede ægte dokumenter baseret på falske identiteter, undersøge, hvordan det er muligt at gøre de forskellige attester vedrørende en person sværere at forfalske og fremme brugen af Europols håndbog og disse attester.

• Udstedelse af dokumenter: Medlemsstaterne bør forbedre udvekslingen af oplysninger om bedste praksis med hensyn til procedurerne for biometrisk registrering og udstedelse af dokumenter og øge overvågningen af udstedelsen af identitets- og rejsedokumenter for at forhindre tyveri af blankodokumenter. Kommissionen vil lette udvekslingen af bedste praksis via workshopper i 2017.

• Fremstilling af dokumenter: I handlingsplanen opfordres Europa-Parlamentet og Rådet til snarest muligt at vedtage forslag om et mere sikkert ensartet format for visa og opholdstilladelser for tredjelandsstatsborgere for at undgå yderligere svig. Kommissionen vil afslutte undersøgelsen af EU's strategiske muligheder for at forbedre sikkerheden ved unionsborgernes ID-kort og opholdsdokumenter for at beskytte dem mod risikoen for svig og forfalskning med henblik på ved udgangen af 2017 at tage et initiativ på lovgivningsområdet og for at overvåge, at sikkerhedselementerne er i orden.

• Dokumentkontrol: Medlemsstaterne bør systematisk registrere alle stjålne, bortkomne, ulovligt handlede eller ugyldiggjorte dokumenter i Schengeninformationssystemet og Interpols database over stjålne og bortkomne dokumenter, sikre bedre adgang til de relevante systemer for grænsevagter og fremme gennemførelsen af muligheden for at søge på fingeraftryk i Schengeninformationssystemet. Ekspertgruppen på højt plan for informationssystemer og interoperabilitet er i færd med at undersøge, hvordan interoperabilitet kan bidrage til at forbedre dokument- og identitetskontrollen. Gruppen vil fremlægge resultaterne i midten af 2017. I december 2016 vil Kommissionen revidere retsgrundlaget for Schengeninformationssystemet for at få det til at fungere bedre og vil også indføre funktionaliteten ”søgning på fingeraftryk” på centralt plan i systemet i 2017. Kommissionen vil desuden arbejde sammen med medlemsstaterne og EU-agenturerne om at sætte gang i uddannelsesaktiviteter på nye områder af dokumentsvig.

Kommissionen vil vurdere de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af handlingsplanen, og rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet ved udgangen af første kvartal 2018 om de fremskridt, der er gjort.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har konstant været på dagsordenen, siden Juncker-Kommissionen startede – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand i september 2016.

Den 28. april 2015 vedtog Kommissionen den europæiske dagsorden om sikkerhed. Den indeholder de vigtigste tiltag, der skal gennemføres for at sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden i Den Europæiske Union i perioden 2015-2020. Siden vedtagelsen af dagsordenen er der gjort væsentlige fremskridt med gennemførelsen heraf, hvilket baner vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion.

At Kommissionens formand Jean-Claude Juncker oprettede en særlig portefølje for sikkerhedsunionen i august 2016, viser, at Kommissionen finder det meget vigtigt at optrappe sin indsats mod terrortruslen.

Som skitseret i meddelelsen fra 6. april 2016 om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed er det for at øge sikkerheden og styrke grænserne ud over at have velfungerende systemer nødvendigt let og sikkert at kunne kontrollere, at rejse- og identitetsdokumenter er ægte. Der er kommet fokus på det stærkt stigende problem med rejsedokumentsvig i forbindelse med de nylige terrorangreb i Europa og de nuværende migrationsstrømme. Dokumentsvig er blevet en måde at fremme terrorisme og organiseret kriminalitet på og er knyttet til menneskehandel og smugling af migranter. I lyset heraf er det vigtigt, at EU og navnlig medlemsstaterne intensiverer indsatsen for at forbedre sikkerheden ved rejsedokumenter, der udstedes til unionsborgere og tredjelandsstatsborgere. Med henblik herpå bebudede Kommissionen, at den vil fremsætte forslag til foranstaltninger til bekæmpelse af dokumentsvig. For at indlede en proces i retning af interoperabilitet mellem informationssystemerne på EU-niveau har Kommissionen besluttet at nedsætte en ekspertgruppe på højt plan for informationssystemer og interoperabilitet sammen med EU-agenturer, nationale eksperter og institutionelle aktører.

I september udsendte Kommissionen meddelelsen om at øge sikkerheden i en verden med mobilitet, hvori den lovede at vedtage en handlingsplan vedrørende sikkerheden i forbindelse med rejsedokumenter senest i december 2016.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet