EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen. En strategi for fremme av lavutslippsmobilitet i Europa

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Strategy for Low-Emission Mobility

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 23.9.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.9.2016)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen la 20. juli 2016 fram en europeisk strategi for fremme av lavutslippsmobilitet. Strategien lanserer ingen ny politikk på området, men er en melding som oppsummerer Kommisjonens arbeid med ulike initiativer som bidrar til det langsiktige målet om å reduserer utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram mot 2050.

Oppsummert handler strategien om:

• Å øke effektiviteten i transportsystemet ved mest mulig bruk av digital teknologi, smart prising av transporttjenester og oppmuntre til overgang til transportformer med lavere utslipp.

• Å fremskynde at energiformer med lave utslipp tas i bruk i transportsektoren, ved for eksempel øke bruken av avansert biodrivstoff, fornybar elektrisitet, hydrogen og fornybare syntetiske drivstoff og ved å fjerne hindringer for elektrifisering av transportsektoren

• Å fremme utviklingen og bruken av nullutslippsbiler, samtidig som det gjennomføres tiltak for å fremme ytterligere forbedringer i utslipp fra forbrenningsmotorer for fossilt drivstoff.

• At byer og lokale myndigheters har en sentral rolle i gjennomføringen av denne strategien. Det er viktig å bygge videre på de gode initiativene som finnes for økt bruk av lavutslippskjøretøy, modale skift til sykling og gange, økt bruk av offentlig transport og deleordninger, for eksempel sykkeldeling, bildeling og bilkollektiv for å redusere trengselsproblematikk, lokal forurensning og klimagassutslipp.

• Strategien løfter også fram Europas forpliktelse til å jobbe for å få til globale initiativ for å få kontroll med klimagassutslippene fra internasjonal luftfart og maritim transport.

Som vedlegg til strategien framgår en plan med tiltak og initiativer som følger av strategien. Denne er oppsummert under.

Optimalisere transportsystemene og bedre effektiviteten

For å optimalisere transportsystemet og bedre effektiviteten vil EU- kommisjonen fokusere på digital mobilitet. Det planlegges en masterplan for utvikling og bruk av Cooperative Intelligente Transport Systemer "C-ITS". Som en del av dette arbeidet er det nå lagt ut en offentlig høring.

Videre planlegges revisjoner av relevante direktiver for å fremme riktig prising av veitransport.

• Revisjon av Eurovignettdirektivet (1999/62 / EC).
• Revisjon av EETS (European Electronic Tolling Services) Direktivet (2004/52 / EC), herunder revisjon av tilhørende kommisjonsvedtak 2009/750 /EC.

For å fremme multi-modalitet vil Kommisjonen foreslå en regulering om effektiviseringstiltak for raskere gjennomføring av prosjekter på det transeuropeiske transportnettverket (Trans European Transport Network) av felles interesse. Videre vil de gjennomføre flere revisjoner av relevante forordninger og direktiver:

• Revisjon av forordning nummer 913/2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt.
• Forslag til endringer i direktiv 92/106 / EEC om fastsettelse av felles regler for visse typer kombinert transport av varer mellom medlemsstatene.
• Revisjon av forordning nummer 1073/2009/EC om felles regler for adgang til markedet for buss og bussforbindelser.

Øke bruken av lavutslippsløsninger og alternative energikilder i transport

EU kommisjonen ønsker å støtte opp under et godt rammeverk for lavutslippsløsninger og bruk av alternative energikilder i transport. Kommisjonen planlegges derfor å inkludere dette temaet i en regulatorisk pakke som skal omhandle fornybare energikilder. Videre arbeides det med en metode for å kunne sammenligne priser på ulike drivstoff og den europeiske standardiseringsorganisasjonen ESO arbeider med standardisering og fellesløsninger for bruk av elektrisitet i transport.

Fremme av nullutslippsbiler

EU kommisjonen planlegger flere initiativer for å øke bruken av nullutslippsbiler. De vil blant annet utarbeide en strategi om hvilke krav som skal stilles til klimagassutslipp fra drivstoffet i nye personbiler og varebiler etter 2020. Videre varsler de revisjon av følgende rettsakter.

• Revisjon av forordning nummer 443/2009/EU og forordning nummer 510/2011/EU om utslippsstandarder for nye personbiler og varebiler.

• Gjennomgang av av direktiv 1999/94 /EC om tilgjengelig forbrukerinformasjon om drivstofføkonomi og utslipp av CO2 i forbindelse med markedsføring av nye personbiler.

Videre ønsker EU kommisjonen å rette et økt fokus mot tunge kjøretøyer og vil derfor gjøre følgende tiltak:

• Fremme forlag til en godkjenningsprosedyre for CO2 utslipp fra tunge kjøretøy (basert på Vetco Gray simuleringsverktøy)

• Fremme forlag om et system for overvåkning og rapportering av lastebilers drivstofforbruk og CO2-utslipp.

• Fremme forslag om å stille krav til klimagassutslipp fra drivstoffet for nye tunge kjøretøyer.

• Gjennomgå direktiv 2009/33 EC om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport.

Tverrgående prosesser som støtter opp under strategien om lavutslippsmobilitet

Det er flere pågående initiativ i EU som støtter opp under arbeidet med å fremme lavutslippsmobilitet. I strategien omtales følgende initiativ som relevante:

• EUs Energy Union Strategi, inkludert et initiativ på kraftmarkedsdesign som tar sikte på å øke forbrukernes involvering.

• EUs strategi om forskning, innovasjon og konkurranseevne for EUs Energiunion.

• Arbeidet med implementering av det indre markedet og Digital Single Market strategien. herunder digitalisering industrien, fri flyt av data og standardiseringsinitiativ.

• Implementering av "New Skills Agenda".

• Utnytte tilgjengelig finansiering og finansielle instrumenter til det fulle.

• Globale tiltak for klimagassreduksjoner fra internasjonal transport.

Vurdering
Det ble sent et brev fra samferdselsministeren til EU-kommisjonen 7. juli 2016 med Norges innspill til dette arbeidet. Brevet er vedlagt.

Status
Strategien er lagt fram og publisert i Official Journal, og anses som endelig.

En slik strategi har ingen formell høringsprosess i EU-systemet. Høringer vil skje i forbindelse med fremme av de ulike politikkforslagene. I strategien oppfordrer EU- kommisjonen de andre EU-institusjonene til å støtte opp under strategien og aktivt arbeide for at Europa når et mål om lavutslippsmobilitet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet