Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2395 av 12. desember 2017 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til overgangsordninger for å redusere virkningen av innføringen av IFRS 9 på ansvarlig kapital og for behandlingen av visse eksponeringer i offentlig sektor som er angitt i en medlemsstats nasjonale valuta, som store eksponeringer

Regulation (EU) 2017/2395 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds and for the large exposures treatment of certain public sector exposures denominated in other than domestic currencies of Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Deler av Kommisjonens forslag KOM(2016) 850 om endring av forordning (EU) 575/2013 er skilt ut som egen fororodning.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer kapitalkravsreglene for banker mv., Capital Reqirements Regulation. Ny artikkel 473a gir overgangsregler som skal begrense kapitaleffekten av økte tapsnedskrivninger etter IFRS 9. I en overgangsperiode på 5 år kan minkende andeler av de økte tapsnedskrivningene medregnes i ren kjernekapital (andelen som kan medregnes er 95, 85, 70, 50 og 25 prosent). Foretak som benytter overgangsregelen, skal offentliggjøre opplysninger om hva ansvarlig kapital, kapitaldekning og uvektet kjernekapitalandel ville ha beløpt seg til uten bruk av overgangsregelen.

Overgangsregelen omfatter både økninger i tapsnedskrivningene fra 31. desember 2017 til 1. januar 2018 og økninger i tapsnedskrivningene etter 1. januar 2018, men foretakene kan velge bare å hensynta førstnevnte. Foretakene skal informere tilsynsmyndighetene om de vil benytte overgangsregelen, og i så fall om de vil benytte regelen fullt ut eller bare hensynta endringen fra 31. desember til 1. januar, innen februar 2018.

Forordningen åpner videre for at tilsynsmyndighetene i en overgangsperiode kan anvende en høyere grense for store engasjementer for visse engasjementer med offentlige myndigheter og -foretak, men som ikke er vurdert som relevant for norske foretak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
De faktiske bestemmelsene i denne forordningen (ny artikkel 473a) er i dag gjennomført i norsk forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 20 bokstav a. Når forordningen med den nye bestemmelsen i artikkel 473a er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Den midlertidige bestemmelsen i forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 20 bokstav a bør da samtidig opphøre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene ble vurdert i forbindelse med innføringen av den midlertidige bestemmelsen i forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 20 bokstav a. Det ble da lagt til grunn følgende:

"Overgangsregelen gir foretakene anledning til å innregne deler av de økte tapsnedskrivningene etter IFRS 9 i ren kjernekapital, slik at rapportert soliditet øker sammenlignet med hva den ville ha vært uten bruk av overgangsregler. Det antas imidlertid at effekten vil være begrenset (jf. tidligere omtale), og at det kan være en del foretak som ikke ser seg tjent med å benytte regelen. Ettersom foretakene må offentligjøre tall for hva kapitaldekningen mv. utgjør uten overgangsregel, vil investorer og andre interessenter ha tilsvarende mulighet til å overvåke risikoen som for foretak som ikke benytter overgangsregelen. Overgangsregelen øker kompleksiteten i regelverket. Finanstilsynet vil videre ha behov for å tilpasse kapitaldekningsrapporteringen til de endringene i rapporteringen som vil komme fra den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA)".

Gjennomføringen av bestemmelsen ved inkorporasjon vil ikke medføre ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Norge/Finansdepartementet følger allerede forordningen, jf. forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 20 bokstav a.

Status
Europaparlaments- og rådsforordning 2017/2395 er vedtatt i EU. Den ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2019, men EØS-komitebeslutningen vil ikke tre i kraft før EFTA-landene har opphevet det konstitusjonelle forbeholdet.

Overgangsregelen i forhold til IFRS 9 er innført i Norge i midlertidig i forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 20 bokstav a. og trådte i kraft 1. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
07.12.2017
Høringsfrist
13.12.2017
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2395
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro