Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike

Tittel

Rådets gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/818 av 11. mai 2017 om en anbefaling om å forlenge den midlertidige grensekontrollen på de indre grensene i unntakstilfeller der den overordnede virkemåten til Schengen-området er truet

Council Implementing Decision (EU) 2017/818 of 11 May 2017 setting out a Recommendation for prolonging temporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk

Siste nytt

Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 13.5.2017

Norge meddelte godtakelse av rettsakten 12. mai 2017 i henhold til vedtak fattet i Utenriksdepartementet 11. mai 2017. Rettsakten trådte i kraft 12. mai 2017. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2017, s. 839.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

(1) I medfør af artikel 29 i Schengengrænsekodeksen vedtog Rådet på forslag fra Kommissionen den 12. maj 2016 en gennemførelsesafgørelse, der indeholdt en henstilling om midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder, som truer den overordnede funktion af Schengenområdet.

(2) Rådet henstillede til fem Schengenstater (Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge), at de opretholdt en forholdsmæssigt afpasset midlertidig grænsekontrol ved et begrænset antal afsnit af deres indre grænser i foreløbig en periode på seks måneder for at imødegå en alvorlig trussel mod den offentlige orden og den indre sikkerhed i disse stater som følge af mangelfuld kontrol ved de ydre grænser i Grækenland og deraf følgende sekundære bevægelser af irregulære migranter, der indrejser via Grækenland og rejser videre til andre Schengenstater. Rådet har to gange på forslag fra Kommissionen forlænget denne periode for yderligere perioder af tre måneder, henholdsvis den 11. november 2016 og den 7. februar 2017.

(3) I henhold til artikel 25 og 29 i Schengengrænsekodeksen kan den første periode som angivet i Rådets henstilling forlænges, hvis de ekstraordinære omstændigheder varer ved.

(4) I henhold til henstillingerne af 11. november 2016 og 7. februar 2017 skal de berørte Schengenstater hver måned sende en rapport til Kommissionen om resultatet af den udførte kontrol sammen med en vurdering af, om der i givet fald stadig er behov for denne kontrol. Kommissionen har modtaget sådanne rapporter fra alle de berørte Schengenstater. Oplysningerne i disse rapporter viser, at kontrollen har holdt sig inden for rammerne af vilkårene i henstillingen. De bekræfter også, at situationen i disse stater er stabiliseret, idet antallet af personer, der nægtes indrejse, samt antallet af asylansøgninger, der er modtaget i forbindelse med kontrollen, er faldet.

(5) Trods disse fremskridt er de betingelser, der i henhold til køreplanen "Tilbage til Schengen" skal være til stede for at kunne ophæve al kontrol ved de indre grænser og genskabe et normalt fungerende Schengenområde imidlertid stadig ikke helt opfyldt. Der er fortsat et betydeligt antal irregulære migranter i Grækenland og på Vestbalkanruten, og en del af disse er ikke registreret. Der er fortsat risiko for, at disse irregulære migranter sekundært vil bevæge sig til andre Schengenstater.

(6) I sin meddelelse "Tilbage til Schengen — En køreplan" identificerede Kommissionen adskillige politikker, som skal iværksættes for at vende tilbage til et fuldt fungerende Schengenområde. Opbygningen af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning er i gang. Der er imidlertid brug for yderligere bidrag fra medlemsstaterne, så kapaciteten bliver fuldstændig, og den kan spille den tiltænkte rolle i sikringen af EU's ydre grænser. Henstillingerne i forbindelse med den første sårbarhedsvurdering er endnu ikke blevet drøftet. Der forhandles i øjeblikket om statusaftalerne for Serbien.

(7) Mere end et år efter ikrafttrædelsen giver implementeringen af erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016 fortsat konkrete resultater, som bekræftet i den femte statusrapport. Alligevel registreres der stadig flere ankomster end tilbagesendelser fra Grækenland til Tyrkiet, hvilket lægger et ekstra pres på de græske øer. Der bør også fortsat ske yderligere fremskridt på andre områder omhandlet i erklæringen. Implementeringen af erklæringen bør derfor følges konstant. Det samme gælder situationen langs Vestbalkanruten og implementeringen af erklæringen fra mødet mellem lederne i landene langs Vestbalkanruten.

(8) De ekstraordinære omstændigheder, der udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden og den indre sikkerhed, og som truer Schengenområdets overordnede funktion, gør sig således fortsat gældende.

(9) På baggrund af ovenstående forekommer det berettiget som en sidste udvej at tillade en yderligere og sidste forlængelse af den midlertidige kontrol ved de indre grænser, som visse Schengenstater, nemlig Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige og det associerede land Norge, for tiden udfører med hjemmel i artikel 29 i Schengengrænsekodeksen.

(10) Rådet noterer sig Kommissionens henstilling om forholdsmæssigt afpasset politikontrol og politisamarbejde i Schengenområdet, som også vil bidrage til den gradvise udfasning af den midlertidige grænsekontrol ved de indre grænser med det formål at ophæve al kontrol ved de indre grænser og genskabe et normalt fungerende Schengenområde så hurtigt som muligt, idet der gives forrang til anvendelsen af politikontroller til imødegåelse af den alvorlige trussel mod den offentlige orden og indre sikkerhed. Rådet noterer sig, at Kommissionen henstiller, at alle Schengenstater gennemfører de anbefalede henstillinger hurtigst muligt og senest inden for seks måneder.

(11) På baggrund af et skøn over den tid, der er nødvendig for at kunne implementere de udestående foranstaltninger, som skal sikre passende beskyttelse af EU's ydre grænser samt passende sikkerhed i Schengenområdet, bør denne forlængelse ikke overstige seks måneder fra datoen for vedtagelsen af denne gennemførelsesafgørelse.

(12) De medlemsstater, som beslutter fortsat at udføre kontrol ved de indre grænser i henhold til denne gennemførelsesafgørelse, bør underrette de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen herom.

(13) Før de berørte medlemsstater vælger at udføre en sådan kontrol, bør de undersøge, om der ikke kan anvendes alternative foranstaltninger til grænsekontrol til effektiv imødegåelse af den identificerede trussel, som i mindre grad forhindrer den fri bevægelighed af personer og varer. I Kommissionens henstilling om forholdsmæssigt afpasset politikontrol og politisamarbejde opfordrer Kommissionen Schengenstaterne til at anvende deres politibeføjelser på hele statens område, inkl. områder i nærheden af grænsen og langs de primære transportruter, på mere effektiv vis og give forrang til politikontroller. I afventning af gennemførelsen af nævnte henstilling fra Kommissionen bør de berørte Schengenstater i deres meddelelser informere om resultaterne af deres overvejelser om, hvilke redskaber der er mest passende, og begrundelsen for valget af grænsekontrol som sidste udvej.

(14) Grænsekontrol i henhold til nærværende gennemførelsesafgørelse bør fortsat kun foretages i det omfang, den er nødvendig, og dens intensitet skal være begrænset til et absolut minimum og tilpasses omstændighederne. Det kan følgelig tænkes, at ethvert yderligere fald i tilstrømningen af migranter bør føre til suspension af kontrollen ved bestemte grænseafsnit. Der bør kun udføres målrettede kontroller baseret på kontinuerligt opdaterede risikoanalyser og efterretninger med det formål at optimere nytten af kontrollerne og begrænse deres negative konsekvenser for den frie bevægelighed. De Schengenstater, der berøres af disse kontroller ved de pågældende grænseafsnit, bør have adgang til regelmæssigt at give udtryk for deres mening om behovet for dem. En Schengenstat, der har besluttet at genindføre en sådan kontrol, bør tage hensyn til disse synspunkter ved bedømmelsen og revurderingen af behovet for kontrollerne med det formål gradvist at mindske dem.

(15) Ved udgangen af hver måneds gennemførelse af nærværende gennemførelsesafgørelse bør der hurtigt sendes en fuldstændig rapport om resultaterne af den udførte kontrol til Kommissionen sammen med en vurdering af, om der stadig er behov for denne kontrol, hvis dette er relevant. Rapporten bør indeholde oplysninger om det samlede antal personer, der er blevet kontrolleret, det samlede antal afslag på indrejse efter denne kontrol, det samlede antal afgørelser om tilbagesendelse, der er truffet efter kontrollen, og det samlede antal asylansøgninger, der er modtaget ved de indre grænser, hvor kontrollen finder sted.

(16) Rådet noterer sig, at Kommissionen har meddelt, at den nøje vil overvåge anvendelsen af nærværende gennemførelsesafgørelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.05.2017
Anvendelsesdato i EU
11.05.2017
Opphører å gjelde
11.11.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet