Kommisjonens arbeidsprogram for 2017

Tittel

Kommisjonens arbeidsprogram 2017. Levere et Europa som beskytter, styrker og beskytter

Commission Work Programme 2017. Delivering a Europe that protects, empowers and defends

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 29.11.2016

Europakommisjonen la 25. oktober fram sitt arbeidsprogram for 2017. I sin tale til Europaparlamentet varslet kommisjons­president Junker en hvitbok til våren om om hvordan EU skal fornye seg uten Storbritannia. Hvitboken vil også drøfte hvordan de europeiske tuilsynsorganene for finansielle tjenester kan styrkes. Arbeidsprogrammet inneholder en rekke nye initiativ, men også forslag til lovgivning som kan forbedres og regelverk Kommisjonen mener kan fjernes fordi det ikke lenger er aktuelt.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 25.10.2016, dansk utgave)

Juncker-Kommissionen fremlægger sit tredje årlige arbejdsprogram: Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer

Kommissionens arbejdsprogram for det kommende år fokuserer udelukkende på at opfylde de 10 prioriteter fremlagt i de politiske retningslinjer for at tackle de største udfordringer, som Europa står over for i dag.

Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet vil nu på grundlag af arbejdsprogrammet samarbejde om en fælles erklæring om fælles mål og prioriteter for 2017 for hurtigt at kunne omsætte forslag til handling og opnå konkrete resultater for borgerne.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker udtaler: "Vi fokuserer på de ting, der betyder noget. Konkrete foranstaltninger, der forbedrer folks liv. Nu, hvor 60-året for Romtraktaterne står for døren til marts næste år, må vi stå sammen omkring en positiv dagsorden. Dette er, hvad Kommissionens arbejdsprogram går ud på. I de kommende uger vil jeg — sammen med Europa-Parlamentet og Rådet — vælge en række initiativer af stor politisk betydning, der bør prioritetsbehandles i lovgivningsprocessen i de kommende måneder. Det er et Europa, der leverer resultater."

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "I denne udfordrende tid må vi alle stå sammen om at arbejde hårdere for at hjælpe med at beskytte, styrke og forsvare Europas borgere. Kommissionen har derfor fra dag ét opstillet klare og målrettede prioriteter. Vi har opmærksomt lyttet til Europa-Parlamentet, Rådet og de borgere, som vi arbejder for. Vi har gjort tydelige fremskridt inden for udfordringer som fremme af investeringer og beskæftigelse, forvaltning af migration og fremskridt med hensyn til klimaændringer og bekæmpelse af terrorisme. Men der er stadig mere at gøre, og i år skal vi nå frem til aftaler om mange af de vigtige forslag, der allerede ligger på bordet. Nu skal vi alle levere resultater."

Dette års arbejdsprogram foreslår 21 hovedinitiativer (jf. bilaget til pressemeddelelse) samt 18 nye REFIT-forslag for at forbedre kvaliteten af den gældende EU-lovgivning og sikre, at vores regler er egnede til formålet. For at sikre, at der er fokus på resultater, opstiller Kommissionens arbejdsprogram 34 prioriterede verserende forslag, som vi har fremsat i de seneste to år, hvor en hurtig vedtagelse af Parlamentet og Rådet kan føre til en håndgribelig virkning i praksis.

Kommissionen er fokuseret på de vigtigste ting

Kommissionen har lige siden starten på sit mandat fastsat prioriteter, der fokuserede på de vigtigste ting, hvor effektiv europæisk handling kan gøre en håndgribelig forskel. Vi har leveret gennem det seneste år solide resultater på nøgleområder ved at dele disse prioriteter med Europa-Parlamentet og Rådet. Vi har leveret resultater inden for alle 10 prioritetsområder. Dette arbejdsprogram fremsætter nu konkrete forslag for det kommende år, som udgør Kommissionens bidrag til processen med at forberede Romtraktaternes 60-årsjubilæum i marts 2017. Vi vil arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre, at vores forslag vedtages hurtigt.

Vi vil fortsætte vores arbejde med de 10 prioriteter gennem 21 nye initiativer: 1) vi vil foreslå et ungdomsinitiativ, en handlingsplan for at gennemføre den cirkulære økonomi og en ny flerårig finansiel ramme for at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer 2) vi vil gennemføre en midtvejsrevision af det digitale indre marked 3) vi vil gennemføre strategien om energiunionen, idet vi arbejder på lavemissionskøretøjer og -mobilitet 4) vi vil opbygge et dybere og mere fair indre marked ved at gennemføre strategien om det indre marked, Europas rumstrategi og handlingsplanen for en kapitalmarkedsunion, og vi vil stille forslag om en mere retfærdig selskabsbeskatning 5) vi vil fremlægge ideer om en reform af EU-27 og en styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Union, og vi vil foreslå en europæisk søjle for sociale rettigheder 6) vi vil gennemføre strategien "Handel for alle" og føre handelsforhandlinger med vores partnere, mens vi styrker vores handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 7) vi vil fortsat arbejde hen mod en sikkerhedsunion for at bekæmpe terrorisme, og vi vil tilpasse reglerne om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred 8) vi vil opfylde den europæiske dagsorden for migration 9) vi vil fremlægge en europæisk forsvarshandlingsplan, herunder en europæisk forsvarsfond, for at styrke Europas rolle som en global aktør, og Kommissionen og den højtstående repræsentant vil vedtage en EU-strategi for Syrien og gennemføre EU's globale strategi og partnerskabet mellem Afrika og EU 10) vi vil tilpasse den gældende lovgivning til Traktatens bestemmelser om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, og vi vil vurdere den demokratiske legitimitet af de eksisterende procedurer for at vedtage visse sekundære EU-retsakter. Endelig vil vi øge indsatsen for at håndhæve EU-lovgivningen.

Kommissionen har fokuseret på at gøre tingene bedre

I år foreslår vi 19 tilbagetrækninger af verserende lovgivningsforslag, der er blevet forældede, og vi vil ophæve 16 eksisterende retsakter , der er blevet forældede. Vi vil også øge vores indsats omkring håndhævelsesdagsordenen inden for en bred vifte af politikområder, herunder det indre marked og miljøet, fordi selv den bedste lovgivning er ubrugelig, hvis den ikke leverer konkrete resultater.

Mange af de hovedinitiativer, vi præsenterer i det kommende år, følger op på undersøgelser af målrettet og effektiv regulering (REFIT), og de vil ajourføre og forbedre den eksisterende lovgivning, så den fortsat opfylder sine mål effektivt og uden unødvendige byrder. Ved fastlæggelsen af vores prioriteter har vi taget særligt hensyn til de 22 udtalelser, der er afgivet af REFIT-platformen, det nyligt oprettede uafhængige ekspertpanel, der gennemgår eksisterende lovgivning og bygger på borgernes og interessenternes forslag til reduktion af de administrative og finansielle byrder ved EU-lovgivning. Sideløbende med dette arbejdsprogram offentliggør vi en resultattavle, der indeholder en detaljeret redegørelse for opfølgningen af REFIT-platformens udtalelser og situationen omkring 231 initiativer til forenkling og mindskelse af den administrative byrde i eksisterende lovgivning.

Baggrund

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over foranstaltninger, den vil iværksætte i de kommende tolv måneder. Arbejdsprogrammet informerer offentligheden og medlovgiverne om vores politiske tilsagn om at fremlægge nye initiativer, trække verserende forslag tilbage og gennemgå den eksisterende EU-lovgivning. Programmet omhandler ikke Kommissionens løbende arbejde med at gennemføre dens rolle som traktaternes vogter og håndhæver af eksisterende lovgivning eller løbende initiativer, som Kommissionen vedtager hvert år.

Kommissionens udarbejdelse af arbejdsprogrammet for 2017 er blevet forbedret gennem samråd med Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning og på grundlag af den hensigtserklæring, som blev fremsendt af formand Jean-Claude Juncker og første næstformand Frans Timmermans den 14. september efter formandens tale om Unionens tilstand.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Annen informasjon