Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/5/EF av 12. februar 2001 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer

Directive 2001/5/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.11.2001 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer(5) er det fastsett ei liste over tilsetjingsstoff i næringsmiddel som kan nyttast i Fellesskapet, og vilkår for bruken av dei.

2) Sidan direktiv 95/2/EF vart vedteke, har det funne stad ei teknisk utvikling på området for tilsetjingsstoff i næringsmiddel.

3) Direktiv 95/2/EF bør tilpassast for å ta omsyn til denne utviklinga.

4) Tilsetjingsstoff kan berre godkjennast for bruk i næringsmiddel dersom dei stettar dei generelle kriteria som er fastsette i vedlegg II til direktiv 89/107/EØF.

5) I medhald av artikkel 5 nr. 1 i direktiv 89/107/EØF kan ein medlemsstat tillate bruk på territoriet sitt av eit nytt tilsetjingsstoff i næringsmiddel i eit tidsrom på to år.

6) I samsvar med oppmodingar frå medlemsstatar bør følgjande tilsetjingsstoff som er vortne godkjende på nasjonalt plan, godkjennast på fellesskapsplan: propan, butan og isobutan. Desse produkta bør merkjast i samsvar med rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere.

7) Vitskapsutvalet for næringsmiddel, som er oppnemnt ved kommisjonsvedtak 97/579/EF, er i samsvar med artikkel 6 i direktiv 89/107/EØF vorte rådspurt om vedtaking av føresegner som vil kunne verke inn på folkehelsa -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.07.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.02.2001
Gjennomføringsfrist i EU
24.08.2002
Anvendelsesdato i EU
24.08.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 31, 27.6.2002, p. 145-147
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.11.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.11.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.08.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro