Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av 18. september 2000 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)

Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to expsoure to biological agents at work (seventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC (codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Rådsdirektiv 90/679/EØF av 26. november 1990 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) er blitt vesentlig endret ved en rekke anledninger. Av klarhets- og fornuftshensyn bør derfor 90/679/EØF konsolideres.

2) Det er avgjørende at minstekravene som skal sikre et bedre nivå for sikkerhet og helse med hensyn til vern av arbeidstakere mot farene ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen, overholdes for å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse.

3) Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Nevnte direktivs bestemmelser kommer derfor til anvendelse i sin helhet på arbeidstakeres eksponering for biologiske agenser, uten å berøre strengere og/eller særskilte bestemmelser i dette direktiv.

4) Det kan oppnås mer nøyaktig kunnskap om farene ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen ved å føre fortegnelser.

5) Listen over og klassifiseringen av biologiske agenser må undersøkes jevnlig og revideres på grunnlag av nye vitenskapelige data.

6) For flere biologiske agenser bør det gis opplysninger i tillegg til klassifiseringen.

7) Arbeidsgiverne må holde seg a jour med den teknologiske utvikling med sikte på å bedre vernet av arbeidstakernes sikkerhet og helse.

8) Det må treffes forebyggende tiltak for vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som er utsatt for biologiske agenser.

9) Dette direktiv utgjør en praktisk side ved gjennomføringen av det indre markeds sosiale dimensjon.

10) I henhold til rådsbeslutning 74/325/EØF bør Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen med sikte på å utarbeide forslag på dette området. Den ble rådspurt i forbindelse med utarbeidingen av forslag til rådsdirektiver inntatt i dette direktiv.

11) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til frister for innarbeiding angitt i vedlegg VIII, del B -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.06.1999
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.09.2000
Gjennomføringsfrist i EU
06.11.2000
Anvendelsesdato i EU
31.10.2000

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 28.2.2002, p. 235-259
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.06.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.06.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.06.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro