Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/105/EF av 19. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 94/57/EF om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse

Directive 2001/105/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 amending Council Directive 94/57/EC on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.5.2002 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

1) Sjøsikkerhet og hindring av havforurensning kan forbedres dersom flaggstatene på en tilfredsstillende måte obligatorisk gjennomfører de konvensjonene som for tiden gjelder på dette området på internasjonalt plan.

2) Ved rådsdirektiv 94/57/EF ble det fastsatt en ordning med fellesskapsgodkjenning av organisasjoner som i varierende utstrekning kan gis tillatelse til å inspisere skip og utstede aktuelle sikkerhetssertifikater på vegne av medlemsstatene i henhold til de internasjonale konvensjonene.

3) Den praktiske gjennomføringen av nevnte direktiv har vist at enkelte tilpasninger av fellesskapsgodkjenningen av organisasjoner kunne ha bidratt betydelig til å styrke denne ordningen, samtidig som de kunne ha forenklet overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene som medlemsstatene er pålagt.

4) Etter at direktiv 94/57/EF ble vedtatt, har det skjedd en viss utvikling innen det aktuelle regelverket både på fellesskapsplan og på internasjonalt plan som gjør det nødvendig med ytterligere tilpasninger av nevnte direktiv.

5) Med hensyn til direktiv 94/57/EF er det særlig viktig å anvende de endringene i de internasjonale konvensjonene med protokoller og tilknyttede regelverk av bindende karakter nevnt i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 94/57/EF som har trådt i kraft etter at direktivet ble vedtatt, samt de aktuelle resolusjonene fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO).

6) For å fremme en effektiv gjennomføring av flaggstatenes forpliktelser i henhold til de internasjonale konvensjonene vedtok IMOs forsamling 27. november 1997 resolusjon A.847(20) om retningslinjer til hjelp for flaggstatene i forbindelse med gjennomføring av IMO-dokumenter.

7) Ved resolusjon A.741(18) av 4. november 1993 vedtok IMO Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning (ISM-normen), som ble gjort bindende gjennom det nye kapittel IX i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS).

8) For å sikre en ensartet gjennomføring av ISM-normen har IMO ved resolusjon A.788(19) av 23. november 1995 vedtatt retningslinjer for sjøfartsmyndighetenes anvendelse av ISM-normen.

9) For å harmonisere de lovfestede besiktelsene og inspeksjonene flaggmyndighetene skal foreta i henhold til de internasjonale konvensjonene, har IMO vedtatt resolusjon A.746(18) av 4. november 1993 om retningslinjer for besiktelse i henhold til Det harmoniserte system for besiktelse og sertifisering.

10) Gode resultater av arbeidet på områdene sikkerhet og hindring av forurensning - bedømt for samtlige skip, uansett flaggstat, som er klasset av en organisasjon - er en viktig målestokk for en organisasjons kompetansenivå, og er derfor avgjørende for å kunne gi en første godkjenning eller opprettholde den.

11) I forbindelse med den første godkjenningen av organisasjoner som ønsker å få tillatelse til å opptre på vegne av medlemsstatene, kan vurderingen av hvorvidt bestemmelsene i direktiv 94/57/EF er overholdt, foretas mer effektivt på en harmonisert og sentralisert måte av Kommisjonen sammen med medlemsstatene som søker om godkjenning.

12) Likeledes kan den løpende etterfølgende overvåkingen av de godkjente organisasjonene med sikte på å vurdere hvor godt de overholder bestemmelsene i direktiv 94/57/EF, utføres mer effektivt på en harmonisert og sentralisert måte. Det er derfor hensiktsmessig at Kommisjonen sammen med medlemsstatene som søker om godkjenning overlates denne oppgaven på vegne av hele Fellesskapet.

13) I tillegg til den myndighet medlemsstatene har til å oppheve tillatelsen til en organisasjon som opptrer på deres vegne, bør det finnes en lignende myndighet på fellesskapsplan, slik at Kommisjonen på grunnlag av komitéframgangsmåte får tillatelse til å oppheve godkjenningen av en organisasjon for et begrenset tidsrom når resultatene av organisasjonens arbeid på områdene sikkerhet og hindring av forurensning blir dårligere og den unnlater å treffe de nødvendige korrigerende tiltak.

14) I samsvar med tilnærmingsmåten på fellesskapsplan må beslutningen om å trekke tilbake godkjenningen til en organisasjon som ikke overholder bestemmelsene fastsatt i direktivet, herunder tilfeller der resultatene av arbeidet på områdene sikkerhet og hindring av forurensning blir utilfredsstillende, treffes på fellesskapsplan, og dermed av Kommisjonen, på grunnlag av komitéframgangsmåte.

15) Siden direktiv 94/57/EF sikrer adgangen til å yte tjenester i Fellesskapet, bør Fellesskapet ha rett til å forhandle med de tredjestater der noen av de godkjente organisasjonene har hjemsted, om likebehandling for godkjente organisasjoner som har hjemsted i Fellesskapet.

16) Ulikhetene i reglene om økonomisk ansvar for organisasjoner som opptrer på vegne av medlemsstatene, har vanskeliggjort en god gjennomføring av direktiv 94/57/EF. For å bidra til å løse dette problemet er det hensiktsmessig på fellesskapsplan å fastsette en viss grad av harmonisering av det ansvar som oppstår ved en hendelse forårsaket av en godkjent organisasjon slik dette fastslås ved en domstolsavgjørelse, herunder tvisteløsning ved voldgift.

17) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre direktiv 94/57/EF, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

18) Fordi innsyn og utveksling av informasjon mellom berørte parter og allmennhetens rett til informasjon er av grunnleggende betydning for å hindre ulykker til sjøs, bør de godkjente organisasjonene gi havnestatskontrollmyndighetene alle relevante lovfestede opplysninger om tilstanden til skipene de har klasset, og gjøre dem tilgjengelige for allmennheten.

19) For å hindre at skipene skifter klasse for å unngå å måtte foreta nødvendige reparasjoner, bør de godkjente organisasjonene utveksle all relevant informasjon seg imellom om tilstanden til skip som skifter klasse.

20) En organisasjon bør ikke være kontrollert av skipsredere eller skipsbyggere eller av andre som på forretningsmessig grunnlag utruster, reparerer eller driver skip. En organisasjons inntekter bør ikke i vesentlig grad være avhengige av ett bestemt forretningsforetak. Når de innleverer sin søknad om godkjenning, bør klassifikasjonsselskapene og deres inspektører på individuelt grunnlag skriftlig forplikte seg til ikke å påta seg lovfestede oppgaver dersom det foreligger sannsynlighet for en interessekonflikt, dvs. dersom de selv er eiere eller operatører av skipet som skal inspiseres, eller dersom de har yrkesmessig, personlig eller familiemessig tilknytning til eieren eller operatøren av skipet.

21) De kvalitetskravene som de tekniske organisasjonene må oppfylle for å bli godkjent på fellesskapsplan og for å opprettholde slik godkjenning, bør omfatte bestemmelser som sikrer at bare fastlønnede inspektører kan utføre inspeksjonene og besiktelsene som kreves etter de internasjonale konvensjonene, dvs. de lovfestede oppgavene knyttet til utstedelse av de aktuelle sikkerhetssertifikatene. Disse organisasjonene må utøve streng kontroll med hele sitt personale og alle sine kontorer, herunder alle filialer og kontorer innenfor og utenfor Fellesskapet, og de må fastsette sine egne mål og indikatorer for arbeidet på områdene sikkerhet og hindring av forurensning. Disse organisasjonene må opprette et system for å måle kvaliteten på sine tjenester.

22) Direktiv 94/57/EF bør følgelig endres -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2001
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2001
Gjennomføringsfrist i EU
22.07.2003
Anvendelsesdato i EU
22.07.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2003, p. 159-166
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2002
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.07.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
01.11.2002
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0105
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro