EU-strategi for veitransport

EU-strategi for veitransport

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Europa i bevegelse. En agenda for en sosialt akseptabel overgang til ren, konkurransedyktig og forbundet mobilitet for alle
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Europe on the move. An agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected
mobility for all

Omtale av kommisjonsveiledning publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2020
Europakommisjonen la i 2017 fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som er under behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

[Red. anm.: Klikk på lenken til pressemeldingen for å se/benytte lenker til dokumenter og nettsteder. Se lenken "Del av: Veipakken" over for tilknyttede saker.]

Europa i bevægelse: Kommissionen skrider til handling for ren, konkurrencedygtig og forbundet mobilitet

Europa-Kommissionen skrider i dag til handling for at modernisere mobilitet og transport i Europa. Målet er at hjælpe sektoren til at forblive konkurrencedygtig i løbet af en socialt retfærdig overgang til ren energi og digitalisering.


"Europa i bevægelse" er en lang række initiativer, som vil forbedre trafiksikkerheden, fremme mere rimelige vejafgifter, nedbringe CO2-emissioner, luftforurening og tæt trafik, mindske bureaukratiet for virksomheder, bekæmpe ulovlige ansættelsesvilkår og sikre ordentlige forhold og hviletider for arbejdstagerne. De langsigtede fordele ved disse foranstaltninger rækker langt ud over transportsektoren ved at fremme jobskabelse, vækst og investering, styrke social retfærdighed, give forbrugerne et større udvalg og lede Europa sikkert på vej mod lave emissioner.

Maroš Šefčovič, næstformand for Energiunionen, udtaler: "Vi ser, at der sker grundlæggende forandringer i transportens verden. Europa må gribe denne mulighed og forme fremtidens mobilitet. Det er en enestående chance for os for at "genopfinde hjulet". Jeg ville gerne, om vores industri ikke blot var en del af de globale ændringer, men i stedet slår tonen an"

Jyrki Katainen, næstformand for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Vores tilgang til mobilitet omfatter langt mere end blot transportsektoren. Vi ser ny udvikling inden for transport, også i forbindelse med nye økonomiske tendenser som f.eks. kollaborativ eller cirkulær økonomi. Det er således mulighed for at modernisere hele den europæiske økonomi og skubbe den i en mere bæredygtig retning."

EU's kommissær for transport, Violeta Bulc, udtaler: "EU har en enestående mulighed for ikke blot at føre an i moderniseringen af vejtransport i EU, men også globalt. Vores reformer vil danne grundlag for standardiserede, digitale løsninger for vejtransport, mere retfærdige sociale vilkår og regler for markedet, der kan håndhæves. Reformerne vil mindske de socioøkonomiske omkostninger, der er forbundet med transport, såsom den tid, der spildes i trafikken, trafikdræbte og alvorlige kvæstelser i trafikken, og sundhedsrisici, der stammer fra forurening og støj, samtidig med, at de tjener borgernes og virksomhedernes interesse og er gavnlige for naturen. Fælles standarder og grænseoverskridende tjenester vil også bidrage til at gøre multimodale rejser til virkelighed i hele Europa."

Mobilitet har en meget stor indflydelse på de europæiske borgeres daglige liv, og over 11 millioner mennesker er beskæftiget inden for sektoren. Sektoren gennemgår en række teknologiske, økonomiske og sociale forandringer i et stadig stigende tempo. Det er af afgørende betydning at udnytte disse forandringer til at skabe et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer - det er en af Juncker-Kommissionens politiske prioriteter. Derfor har Kommissionen i dag vedtaget en langsigtet strategi for at gøre disse udfordringer til muligheder og udvikle intelligent, socialt retfærdig og konkurrencedygtig mobilitet i 2025. EU vil fremme denne overgang ved hjælp af målrettet lovgivning og støtteforanstaltninger, herunder infrastrukturinvesteringer, forskning og innovation. Dette vil sikre, at de bedste rene, forbundne og automatiserede mobilitetsløsninger, transportudstyr og køretøjer bliver udviklet, tilbudt og fremstillet i Europa.

Strategien ledsages af en første pakke med otte lovgivningsmæssige initiativer, der er særlig rettet mod vejtransport. Denne sektor er særlig vigtig, da den beskæftiger fem millioner europæere direkte, mens den bidrager med næsten en femtedel af EU's drivhusgasemissioner. Forslagene vil skabe et mere velfungerende marked for godskørsel og hjælpe med at forbedre arbejdstagernes sociale og ansættelsesmæssige vilkår. Det vil blive gjort ved at styrke håndhævelsen, bekæmpe ulovlige ansættelsesvilkår, mindske den administrative byrde for virksomheder og tydeliggøre gældende regler, f.eks. når det drejer sig om anvendelsen af de nationale bestemmelser om mindsteløn.

Kommissionen fremmer også løsninger for uhindret mobilitet, så borgere og virksomheder lettere kan rejse i hele Europa. Det er tilfældet med forslaget om øget interoperabilitet mellem bompengesystemerne, som vil gøre det muligt for trafikanterne af køre i hele EU uden at skulle bekymre sig om forskellige administrative formaliteter. Fælles specifikationer for data om offentlig transport vil også give passagerer mulighed for bedre at planlægge deres rejse og følge den bedste rute, også selv den krydser en grænse.

Denne første pakke med otte forslag bliver suppleret med yderligere forslag i løbet af de næste 12 måneder, herunder emissionsnormer for biler og varevogne efter 2020 såvel som de første emissionsstandarder nogensinde for tunge køretøjer som følge af det i dag fremsatte forslag om kontrol med og rapportering af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændsstofforbrug. Forslagene vil yderligere fremme innovation, øge konkurrencedygtigheden, nedbringe CO2-emissioner, forbedre luftkvaliteten og folkesundheden og øge transportsikkerheden.

Baggrund

Transport og mobilitet er af afgørende betydning for Europas økonomi og konkurrencedygtighed. Betydningen af transport og mobilitet afspejles i den lange række af EU's politiske rammer, som har en afgørende indflydelse på sektoren. Juncker-Kommissionens gennemførelse af prioriteterne energiunionen, det digitale indre marked og dagsordenen for beskæftigelse, vækst og investeringer bidrager alle til transport og mobilitet. I strategien for energiunionen fra februar 2015 blev overgangen til en energieffektiv og kulstoffattig transportsektor udpeget som et af de vigtigste indsatsområder. De foranstaltninger, der er fastsat i strategien for lavemissionsmobilitet, der blev vedtaget i juli 2016, vil nu blive gennemført. Investeringer i infrastruktur i henhold til investeringsplanen for Europa udgør en stærk drivkraft for at etablere fremtidige rene, konkurrencedygtige og forbundne mobilitet i Europa.

Yderligere oplysninger

Faktablad: Europa i bevægelse - et overblik

Faktablad: Ren mobilitet

Faktablad: Konkurrencedygtig og socialt retfærdig mobilitet

Faktablad: Forbundet mobilitet

Europa i bevægelse: Spørgsmål og svar

Kommissionens initiativer