Styrket kontroll med forflytning av sau og geit

Tittel

Rådsdirektiv 2003/50/EF av 11. juni 2003 om endring av direktiv 91/68/EØF med hensyn til styrking av kontrollen med forflytning av sau og geit

Council Directive 2003/50/EC of 11 June 2003 amending Directive 91/68/EEC as regards reinforcement of controls on movements of ovine and caprine animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.3.2005

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) Ved Rådets direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for handel inden for Fællesskabet med får og geder.

(2) Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin er blevet ændret og ajourført ved direktiv 97/12/EF for at tage højde for udviklingen i husdyrsektoren i Fællesskabet.

(3) Får og geder opdrættes ikke blot under samme avlssystemer som kvæg og svin, men de er også modtagelige for den samme række sygdomme.

(4) Transport af får var for en stor del medvirkende til spredningen af mund- og klovesyge i visse dele af Fællesskabet under epidemien i 2001. De dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handel i Fællesskabet med får og geder blev derfor styrket ved Kommissionens beslutning 2001/327/EF af 24. april 2001 om flytningsrestriktioner for dyrearter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og om ophævelse af beslutning 2001/263/EF.

(5) Da mund- og klovesygekrisen i 2001 var overstået, afholdt det belgiske rådsformandskab og Kommissionen i fællesskab en international konference om forebyggelse og kontrol af mund- og klovesyge i december 2001 med henblik på at drage de første konklusioner af udbruddet i 2001. Konferencen opfordrede Kommissionen til at fremlægge passende forslag til EU-lovgivning for at forhindre sådanne udbrud i fremtiden og for i påkommende tilfælde at mindske de økonomiske skadevirkninger heraf. Der blev blandt andet udtrykt ønske om, at transport af modtagelige dyr blev kontrolleret mere effektivt, for så vidt angår de anvendte sundhedsgarantier.

(6) Formålet med dette direktiv er således at stramme kontrollen med transport af får og geder for at styrke de sundhedsmæssige garantier, som medlemsstaterne skal anvende ved handel i Fællesskabet med disse dyr i overensstemmelse med direktiv 64/432/EØF.

(7) Det er nødvendigt med en hurtig procedure til ajourføring af sundhedscertifikaterne.

(8) Direktiv 91/68/EØF bør derfor ændres -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2002
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.06.2003
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.2004
Anvendelsesdato i EU
01.07.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 13.3.2007, p. 58-73
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.03.2005
Anvendes fra i Norge
01.04.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro