Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer og kredittkjøpere

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2021/2167 av 24. november 2021 om kredittjenestefirmaer og kredittkjøpere og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU

Directive (EU) 2021/2167 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2021 on credit servicers and credit purchasers and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 8.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Det foreslåtte direktivet er en del av den såkalte NPL-pakken ("non-performing loans", heretter misligholdte lån), som skal redusere risiko i den europeiske banksektoren og gjøre den mer motstandsdyktig mot fremtidige økonomiske kriser. For å fullføre EUs bankunion er det essensielt å sette den høye andelen misligholdte lån på dagsorden og hindre at andelen misligholdte lån i deler av EØS-området øker. Rådets tiltaksplan for misligholdte lån omfatter komplementære tiltak på fire områder; (i) tilsyn og regelverk, (ii) endringer i rammeverket for restrukturering, insolvens og gjeldsinndrivelse, (iii) utvikle et harmonisert annenhåndsmarked for misligholdte lån og (iv) legge til rette for en restrukturering av bankvesenet.

Det foreslåtte direktivet har separate avdelinger om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og fremskyndet utenrettslig inndrivelse av pantesikkerhet. Sistnevnte del gjelder ikke for forbrukere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dersom direktivet blir tatt inn i EØS-avtalen vil gjennomføring av direktivet i norsk rett medføre behov for endringer i bl.a. finansforetaksloven , finansavtaleloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dersom direktivet blir tatt inn i EØS-avtalen vil den kompetente myndigheten bli pålagt nye plikter knyttet til mottak av rapportering, konsesjonssaker og samarbeid med kompetente myndigheter i andre EØS-stater.

Vurdering
Direktivet antas å være EØS-relevant.

Dersom direktivet blir tatt inn i EØS-avtalen vil gjennomføring av direktivet i norsk rett medføre behov for endringer i bl.a. finansforetaksloven, finansavtaleloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Forslag til regler har vært på høring av EU-kommisjonen og er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.