Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/851 av 18. juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse

Regulation (EU) 2020/851 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 amending Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2022)

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk og endres ved denne forordningen. Bakgrunnen for endringene er behovet for å oppdatere rammeverket for migrasjonsstatistikk for å imøtekomme nye brukerbehov for mer detaljert og dekkende statistikk.

I alt berøres 10 artikler av forordning (EF) nr. 862/2007 av denne endringsforordningen. Endringene er av teknisk karakter og innebærer blant annet justeringer i enkelte statistikkers aggregeringsnivå med hensyn til kjønn, alder, statsborgerskap mv. For personer som har fått innvilget asyl kreves i tillegg bosettingsland og type asyl som er innvilget.

I henhold til forordningen skal statistikk over oppholdstillatelser og opphold for personer fra tredjeland inkludere aggregeringsnivå for alder og kjønn. Statistikk om «returns» skal, for antall personer som har forlatt et medlemsland, inkludere aggregeringsnivå for alder, kjønn og statsborgerskap.

I tillegg til de tekniske materielle justeringene, følger det av den nye forordningen at kommisjonen gis rett til å vedta implementerende forordninger for ytterligere å kunne spesifisere aggregeringer i de ulike statistikkene som er omfattet av forordningen. I tillegg vil Eurostat etablere en rekke pilotstudier for å evaluere gjennomførbarheten til ny datainnsamling eller aggregereringer som følge av endringene som gjøres med denne forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene som foreslås innebærer mindre tekniske justeringer i statistikkgrunnlaget. De begrensende tilpasningene dekkes innenfor UDI og Statistisk sentralbyrås ordinære budsjetter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Statistisk sentralbyrå og UDI som finner den relevant og aksepabelt.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2020
Anvendelsesdato i EU
11.07.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet