Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014

Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on facilitating cross-border distribution of collective investment funds and amending Regulations (EU) No 345/2013, (EU) No 346/2013 and (EU) No 1286/2014

Siste nytt

Norsk lov kunngjort 22.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2021)

Sammendrag av innhold
Forvaltning og markedsføring av kollektive investeringsfond er regulert av UCITS- og AIFM-direktivet på EU nivå. I Norge er disse gjennomført ved lov om verdipapirfond (UCITS) og lov om alternative investeringsfond (AIFM). Begge sett med regelverk regulerer adgangen for grensekryssende virksomhet, herunder grensekryssende markedsføring. Forordningen er et ledd i arbeidet med å bryte ned barrierer i målet om kapitalmarkedsunionen. Formålet er å sørge for en mer helhetlig praktisering av passport-systemet og notifiseringsprosedyrer mellom nasjonale kompetente myndigheter.

Nasjonale tilsynsmyndighetene pålegges å vedlikeholde oversikter over markedsføringskrav og avgifter på egne nettsider, og melde fra til ESMA ved endringer. ESMA skal opprette en sentral database med oppsummering av markedsføringskrav og lenker til informasjon hos nasjonale tilsynsmyndigheter. Det skal videre opprettes en sentral database med oversikt over all grensekryssende markedsføring av verdipapirfond og alternative investeringsfond. Dette vil kreve standardisert rapportering fra den enkelte nasjonale tilsynsmyndighet, der detaljerte bestemmelser vil fastsettes i tekniske standarder. Det oppstilles videre krav om at nasjonale tilsynsmyndigheter annethvert år utarbeider en rapport til ESMA med oversikt over endringsforespørsler og eventuelle brudd på krav til notifikasjonsmeldinger. Det innføres begrensninger på nasjonale tilsynsmyndigheters adgang til å pålegge søknadsgebyrer ved notifikasjoner om grensekryssende markedsføring av fond.

Definisjonen av markedssondering (pre-marketing), som innføres i AIFM-direktivet harmoniseres med EuVECA og EuSEF ved at tilsvarende bestemmelser innføres.

Forordningen må sees i sammenheng med Europa-parlamentets og rådets direktiv om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Gjennomføring av forordningen vil kreve lovendring i lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven). Det må vurderes nærmere om også verdipapirfondloven må endres for å gjennomføre forordningen. Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede norsk gjennomføring av direktivet og forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable.

Status
Europaparlaments- og rådsforordning om forenklet grenseoverskridende distribusjon av kollektive investeringsfond, og regler som endrer EuSEF (Regulation (EU) no 345/2013 on European venture capital funds), EuVECA (Regulation (EU) no 346/2013 on European social entrepreneurship funds) og PRIIPS (Regulation (EU) no 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products.

EuSEF (Regulation (EU) no 345/2013 on European venture capital funds) og EuVECA (Regulation (EU) no 346/2013 on European social entrepreneurship funds) er inntatt i EØS-avtalen men ikke inkorporert i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Anvendelsesdato i EU
01.08.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
08.04.2022
Høring
Høring publisert
14.06.2021
Høringsfrist
15.09.2021
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1156
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro