Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) .../... om lettere distribusjon av kollektive investeringsfond på tvers av grensene og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014

Regulation (EU) .../... of the European Parliament and of the Council on facilitating cross-border distribution of collective investment funds and amending Regulations (EU) No 345/2013, (EU) No 346/2013 and (EU) No 1286/2014

Siste nytt

Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forvaltning og markedsføring av kollektive investeringsfond er regulert av UCITS- og AIFM-direktivet på EU nivå. I Norge er disse gjennomført ved lov om verdipapirfond (UCITS) og lov om alternative investeringsfond (AIFM). Begge sett med regelverk regulerer adgangen for grensekryssende virksomhet, herunder grensekryssende markedsføring. Forslaget er et ledd i arbeidet med å bryte ned barriærer i målet om kapitalmarkedsunionen. Det foreslås vedtatt en ny forordning som skal regulere enkelte grensekryssende forhold som idag er regulert i AIFMD og UCITS-direktivet. Formålet er å sørge for en mer helhetlig praktisering av passport-systemet og notifiseringsprosedyrer mellom nasjonale kompetente myndigheter. Blant annet skal det nasjonale regelverket som gjelder markedsføringskrav bli mer tilgjengelig og nye plikter blir tillagt ESMA, som skal utvikle sentrale databaser som skal samle all informasjon. Videre foreslås det nye krav til prosessen med å kontrollere fondenes markedsføringsmateriale ved grensekryssende markedsføring, blant annet behandlingsfrister og begrensninger i adgangen til å sette ytterligere vilkår for grensekryssende markedsføring. Det er også foreslått at reguleringskostnader, som avgifter knyttet til notifikasjonsmeldinger skal underlegges felles regulering for å sikre større grad av samsvar i metoden for å fastsette nivå på avgiftene, og at informasjon om kostnader bli mer tilgjengelig på EU-nivå. I tillegg foreslås det at definisjonen av markedssondering (pre-marketing), som innføres i AIFM-direktivet, harmoniseres med EuVECA og EuSEF ved at tilsvarende bestemmelser innføres. Forslaget må sees i sammenheng med forslag til Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2009/65/EU og Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift til Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) og i forskrift til verdipapirfondloven. Det tas konstitusjonelt forbehold. Det må vurderes om AIF-loven har tilstrekkelig forskriftshjemmel til denne forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable.

Status
Kommisjonen har lagt frem forslag til en ny Europaparlaments- og rådsforordning om forenklet grenseoverskridende distribusjon av kollektive investeringsfond, og regler som endrer EuSEF (Regulation (EU) no 345/2013 on European venture capital funds) og EuVECA (Regulation (EU) no 346/2013 on European social entrepreneurship funds). Forslaget er nå til behandling i EU-parlamentet og Rådet.