Håndheving av regelverket for immaterialrett

Håndheving av regelverket for immaterialrett

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Et balansert håndhevingssystem for immaterialrett i tråd med dagens samfunnsutfordringer
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges

Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017

Nærmere omtale

Red.amn.: Direktiv 2004/48/EF om håndheving av intellektuelle rettigheter omfatter justis- og innenriksbestemmelser og er derfor ikke innlemmet i EØS-avtalen.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 29.11.2017*)

Intellektuel ejendomsret: Beskyttelse af Europas førerposition inden for knowhow og innovation

Kommissionen fremlægger i dag en række foranstaltninger, der skal beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder, således at europæiske virksomheder, navnlig SMV'er og nystartede virksomheder, tilskyndes til at investere i innovation og kreativitet.

De initiativer, der fremlægges i dag, vil gøre det nemmere at gribe effektivt ind over for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, fremme bilæggelsen af grænseoverskridende tvister og adressere problemet med, at 5 % af de varer, der importeres i EU (til en værdi af 85 mia. EUR), er varemærkeforfalskede eller piratkopierede. Kommissionen tilskynder også til fair og afbalancerede licensforhandlinger, der belønner virksomheder for deres innovation, samtidig med at også andre gives mulighed for at bygge videre på denne teknologi og skabe nye innovative produkter og tjenesteydelser.

Næstformand for Europa-Kommissionen, Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Europas økonomiske vækst og konkurrenceevne afhænger i høj grad af vores mange iværksættere — lige fra nystartede til store virksomheder — og deres investering i nye idéer og viden. Den meget omfattende pakke, vi fremlægger i dag, forbedrer anvendelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og tilskynder til investeringer i teknologi og produktudvikling i Europa."

Elżbieta Bieńkowska, der er kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, tilføjer: "Vi har i dag styrket vores evne til kollektivt at fange de "store fisk" inden for forfalskning og piratkopiering, som ikke alene skader vores virksomheder og vores job, men også vores sundhed og sikkerhed på områder som f.eks. medicin eller legetøj. Vi gør desuden Europa til en global leder i kraft af et patentlicenssystem, der fremmer udbredelsen af tingenes internet lige fra smartphones til internetforbundne biler."

De foranstaltninger, der blev vedtaget i dag, omfatter:

Optrapning af kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering: Kommissionen agter at fratage IPR-krænkere i kommerciel målestok de indtægtsstrømme, der gør deres kriminelle aktivitet lukrativ — dette er den såkaldte "følg-pengene"-tilgang, der fokuserer på de "store fisk" snarere end enkeltpersoner. Den sikrer også, at håndhævelsesforanstaltningerne er tilpasset nutidens digitale tidsalder. Med dagens initiativer har Kommissionen til hensigt at:

• Sikre en forudsigelig retlig ramme og en retlig beskyttelse på samme høje niveau i hele EU. Nye retningslinjer præciserer, hvordan man anvender direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fra 2004. Direktivet har vist sig at være et godt redskab i bekæmpelsen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, men i årenes løb har medlemsstaterne fortolket visse af dets bestemmelser forskelligt. Vejledningen skaber klarhed med hensyn til disse fortolkningsspørgsmål, hvilket vil øge retssikkerheden for alle berørte parter og lette civilretlig håndhævelse i hele EU med det samme uden behov for ny lovgivning. Desuden opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at intensivere deres indsats ved at fremme uddannelse af retsvæsenets aktører, systematisk at offentliggøre immaterialretlige domme og at tilskynde til alternative redskaber til bilæggelse af tvister.

• Opfordre industrien til at bekæmpe IPR-krænkelser. På baggrund af de positive erfaringer med aftalememorandummet om salg af varemærkeforfalskede varer via internettet fortsætter Kommissionen med at støtte brancheledede initiativer til bekæmpelse af IPR-krænkelser, herunder frivillige aftaler om reklame på websteder, betalingstjenester og om transport og shipping. Sådanne aftaler kan føre til en hurtigere indsats til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering end retssager. De supplerer Kommissionens nylige retningslinjer for onlineplatforme til at bekæmpe ulovligt indhold.

• Reducere mængden af varemærkeforfalskede produkter, der når frem til EU's marked. Kommissionen foreslår at styrke samarbejdsprogrammer med tredjelande (Kina, Sydøstasien og Latinamerika) og oprette en observationsliste for markeder, for hvilke det er blevet rapporteret, at de deltager i eller fremmer omfattende IPR-krænkelse. Kommissionen vil offentliggøre en opdateret rapport om IPR-håndhævelse i tredjelande. Kommissionen vil intensivere samarbejdet mellem EU's toldmyndigheder, navnlig ved at analysere gennemførelsen af EU's toldhandlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder for perioden 2013-2017 og foreslå en mere målrettet bistand til de nationale toldmyndigheder.

Skabe et retfærdigt og afbalanceret system for standardessentielle patenter: Mange centrale teknologier, der indgår i globale industristandarder (f.eks. wi-fi eller 4G), er beskyttet af standardessentielle patenter (SEP'er). I dag tilbyder Kommissionen rådgivning og anbefalinger med henblik på et afbalanceret og effektivt SEP-system, hvor to målsætninger afstemmes: På den ene side får producenterne adgang til teknologier inden for rammerne af gennemsigtige og forudsigelige licensregler, og på den anden side belønnes patenthaverne for deres investeringer i FoU og standardiseringsaktiviteter, så de tilskyndes til at gøre deres bedste teknologier tilgængelige for standardiseringsarbejdet. Større gennemsigtighed og forudsigelighed bør give EU — herunder de mange nystartede virksomheder — et forspring i det globale teknologiske innovationskapløb og gøre det muligt fuldt ud at udnytte potentialet for 5G og tingenes internet.

Kommissionen vil nøje overvåge udviklingen inden for de foreslåede foranstaltninger og vurdere behovet for yderligere tiltag.

Baggrund

Initiativerne, der fremlægges i dag, blev annonceret i strategien for det indre marked fra 2015, som er en køreplan til indfrielse af kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske hensigtserklæring om at frigøre det indre markeds fulde potentiale og gøre det til et springbræt for EU's virksomheder til at blomstre i den globale økonomi. For at gennemføre strategien for det indre marked har Kommissionen allerede fremsat forslag om e-handel, retningslinjer for den kollaborative økonomi, foranstaltninger til at modernisere EU's standardiseringspolitik, et opstarts- og opskaleringsinitiativ, foranstaltninger til at give servicesektoren en saltvandsindsprøjtning og tiltag til at fremme overholdelsen af regler og den måde, hvorpå EU's indre marked fungerer i praksis.