Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2160 av 27. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett

Regulation (EU) 2019/2160 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds

Siste nytt

Norsk lov kunngjort 23.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens forslag til endring av artikkel 129 i Capital Requirements Regulation (CRR) er en del av et foreslått felles europeisk regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Endringene i CRR artikkel 129 må derfor leses i sammenheng med forslaget til OMF-direktiv.

OMFer er en viktig og effektiv finansieringskilde for norske og europeiske banker Den engelse betegnelsen på OMFer er covered bonds. OMFer går ut på at det utstedes obligasjoner der obligasjonseierne har fortrinnsrett til dekning i en sikkerhetsmasse som består av pantesikrede lån som må oppfylle visse kvalitetskrav for å inngå i sikkerhetsmassen. Obligasjonene utstedes av bankene eller av egne spesialforetak, i hovedsak eid av banker.

OMFer har reguleringsmessig særbehandling i flere sammenhenger etter EU-regelverket. Blant annet gir det bankene lavere risikovekter å investere i OMFer enn i andre aktiva og disse gis også særbehandling etter krisehåndteringsdirektivet (BRRD). Det har imidlertid ikke eksistert en felles regulering av hva som kreves for å kvalifisere som OMF. Kommisjonen mener derfor at det er nødvending med harmonisering for å sikre at OMFer har de sammen strukturelle trekk i hele EU og at de er i overenstemmelse med relevante tilsynskrav. Kommisjonen fremhever at dette vil fremme finansiell stabilitet. Kommisjonen har funnet det hensiktmessig at enkelte kjennetegn ved OMFer reguleres i CRR artikkel 129.

De viktigste tilleggene i CRR artikkel 129 er:

• belåningsgrad (LTV). Det fastsettes at grensen for belåningsgraden skal gjelde for hele lånets løpetid. Den faktiske belålningsgraden blir uendret. Denne er på henholdsvis 80 prosent for boliglån, og 60 prosent for kommersielle lån og skip.

• krav til overpantsettelse. Det foreslås at overpantsettelsen skal være på 2- 5 prosent avhengig av hvilke aktiva som ligger i sikkerhetsmassen, basert på en nominell beregningsmetode. Overpantsettelse innebærer at sikkerhetsmassens verdi skal overstige verdien av utstedte covered bonds med en minimum gitt verdi i prosent.

Bestemmelsene om informasjonsplikt og gjennomsiktighet flyttes fra CRR til OMF-direktivet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når CRR er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Tilsvarende gjelder denne endringsforordningen. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert endringen i CRR som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den foreslåtte endringen i CRR er EØS-relevant.

Andre opplysninger
Endringen i CRR ledsages av forslag til et OMF-direktiv (obligasjoner med fortrinnsrett / covered bonds). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0094...

Status
|Kommisjonens forslag til endringer i CRR er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2019
Anvendelsesdato i EU
08.07.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
17.12.2021
Høring
Høring publisert
23.03.2020
Høringsfrist
17.08.2020
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2160
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro