Investeringer og risikoer: offentliggjøring av opplysninger om bærekraft

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren

Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 30.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.2.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har lagt fram en pakke med regelverk om bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. En overordnet beskrivelse av pakken er gitt i EØS-notatet "Ramme for å fremme bærekraftige investeringer" - KOM(2018)353. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger knyttet til samfunnsansvar (ESG - Environmental-Social-Governance).

Nærmere om pliktene som følger av forordningen
Forordningen pålegger en rekke finansaktører som tilbyr finansielle tjenester gjennomsiktighet om hvordan de integrerer risiki knyttet til bærekraft, og hvordan de integrerer vurderingen av evt. ugunstige bærekraftsvirkning deres investeringsprosesser og beslutninger har.

Forordningen har definert følgende aktører som finansaktører som er underlagt forordningen:

• Forsikringsselskaper som tilbyr forsikringsbaserte investeringsprodukter (IBIP)

• Verdipapirforetak som tilbyr porteføljeforvaltning

• Arbeidsmarkedsrelaterte pensjonskasser (IORP)

• Produsent av pensjonsprodukter

• Forvalter av alternative investeringsfond

• Tilbyder av paneuropeiske personlige pensjonsprodukter (PEPP-produkt)

• Forvaltere av EuVECA fond og EuSEF fond

• Forvaltningsselskap for verdipapirfond (UCITS)

• Kredittinstitusjon som yter porteføljeforvaltning

Forordningen har som hensikt å redusere informasjonsasymmetrien blant de ulike aktørene når det gjelder presentasjon av informasjon om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i beslutningsprosessene, vurderingen av evt. negativ påvirkning investeringsbeslutningene har på bærekraft, og markedsføringen av miljømessige og/eller sosiale karakteristikker som blir presentert investorene.

Finansmarkedsaktører skal på sine nettsider publisere retningslinjer/policy om hvordan bærekraftsrelaterte risiki integreres i beslutningsprosessene for investeringer. De skal også beskrive sine mål for bærekraftige investeringer og informere om metoder som er brukt for å måle hvordan produktet er bærekraftig.

Aktørene skal også, før kontrakt med investorene inngås, informere om hvordan bærekraft er integrert i beslutninger om investeringer, og hvorvidt risikoer knyttet til bærekraft forventes å ha konsekvenser for avkastning. For de tilfeller at et finansielt produkt blir markedsført som miljøvennlig eller sosialt, skal det på forhånd informeres om på hvilken måte produktet lever opp til en slik karakteristikk og informeres om eventuelle relevante indekser dersom det blir benyttet. De skal informere om hvordan markedsaktørens avlønning er i forhold til risiko knyttet til bærekraft og til mål om bærekraft. Det gis nærmere regler om hvordan informasjonen skal formidles, innenfor rammen av det ulike sektorregelverket.

Når en finansmarkedsaktør/forsikringsformidler tilbyr bærekraftige finansprodukter, skal de i sine periodiske rapporter beskrive hvordan produktet bidrar til bærekraft. Dette skal gjøres med bruk av og henvisning til relevante indikatorer, eller ved sammenligning med en eventuell relevant indeks, som foretaket kan velge å bruke. Det gis nærmere regler for hvordan dette skal oppgis i periodiske rapporter, innenfor rammen av sektorregelverket.

EUs finanstilsynsmyndigheter kan foreslå utfyllende bestemmelser, i form av tekniske standarder, for å standardisere formidling av informasjon om bærekraftige investeringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov eller forskrift. Det er ikke tatt stilling til hvorvidt den vil inkorporeres som egen lov/forskrift eller tilhørende sektorlovgivningen til de berørte sektorene i forordningen.

Øk. og adm. konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og gjelder i EU fra 21. mars 2021. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
30.10.2020
Høringsfrist
08.01.2021