Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/503 av 25. mars 2019 om visse sider ved jernbanesikkerhet og -forbindelser etter Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands uttreden av Unionen

Regulation (EU) 2019/503 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at hvis udtrædelsesaftalen ikke ratificeres, ophører Unionens primære og afledte ret med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019 ("udtrædelsesdatoen"). Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale påvirker validiteten af sikkerhedsgodkendelser der i henhold til artikel 11 i direktiv 2004/49/EF er udstedt til infrastrukturforvaltere vedrørende forvaltning og drift af grænseoverskridende infrastruktur, der forbinder Unionen og Det Forenede Kongerige.

I Kommissionens meddelelse "Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan" fastsætter Kommissionen de principper, der ligger til grund for beredskabsforanstaltningerne, herunder at de ikke skal afhjælpe interessenternes manglende forberedende foranstaltninger eller forsinkelser i deres gennemførelse. I meddelelsen anfører Kommissionen de foranstaltninger, den betragter som nødvendige, og minder om, at der kan blive behov for at træffe yderligere foranstaltninger på et senere tidspunkt.

Det Europæiske Råd (artikel 50) gentog den 13. december 2018 sin opfordring til, at arbejdet med på alle niveauer at forberede sig på konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden intensiveres, idet der tages højde for alle mulige udfald.

Kommissionen drøftede med medlemsstaterne de mulige konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden på seminarer, som Rådet for Den Europæiske Union afholdt i 2018. Derudover blev virkningerne af Det Forenede Kongeriges udtræden samt forberedende foranstaltninger drøftet indgående i forbindelse med en række besøg i alle medlemsstater.

Hvad angår jernbanetransport kan konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union for certifikater, godkendelser og licenser i de fleste tilfælde afhjælpes af de berørte parter ved hjælp af forskellige foranstaltninger, navnlig ved at de etablerer sig i en medlemsstat og erhverver de nødvendige godkendelser, certifikater og licenser i den pågældende medlemsstat.

Det vil dog blive nødvendigt at forhandle og undertegne aftaler mellem EU og Det Forenede Kongerige for at håndtere spørgsmål, der direkte vedrører grænseoverskridende jernbanedrift, sikre deres kontinuitet efter udtrædelsesdatoen og derved begrænse forstyrrelserne i Unionen. Det vil ikke være muligt at indgå sådanne bilaterale aftaler, før Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland.

Det vil navnlig blive nødvendigt at tilpasse situationen vedrørende den binationale sikkerhedsmyndighed, som blev oprettet i forbindelse med Canterburytraktaten vedrørende Kanaltunnelen, under hensyntagen til Det Forenede Kongeriges nye status som tredjeland.

Kommissionen bør derfor fremsætte forslag om foranstaltninger, der sikrer, at godkendelser til visse dele af jernbaneinfrastrukturen fortsat er gyldige i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning.

En sådan forlænget gyldighed bør begrænses tidsmæssigt til det, der er strengt nødvendigt for at give Det Forenede Kongerige og de berørte medlemsstater den tid, der er nødvendig for at indgå de nødvendige aftaler.

Dette berører kun de sikkerhedsgodkendelser, der er udstedt i henhold til artikel 11 i direktiv 2004/49/EF til infrastrukturforvaltere vedrørende forvaltning og drift af grænseoverskridende infrastruktur, der forbinder Unionen og Det Forenede Kongerige.

De foreslåede bestemmelser har til formål at sikre kontinuiteten begrænset til grænseoverskridende drift og tjenester i overensstemmelse med gældende EU-retlige krav. En afbrydelse af disse aktiviteter ville forårsage væsentlige sociale og økonomiske problemer. I og med at forslaget sikrer organisationernes overholdelse af EU-retten, sikrer det også beskyttelsen af forbrugere og borgere.

Foranstaltningerne i dette forslag forudsætter sikkerhedsstandarder, der er identiske med de EU-krav, der gælder for infrastrukturen på Det Forenede Kongeriges område, og som anvendes med henblik på at sikre grænseoverskridende jernbaneforbindelser.

Alvorlige forstyrrelser kan dog kun undgås, hvis jernbaneoperatørerne og de nationale myndigheder hurtigt træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at markedsadgangslicenser, lokomotivførercertifikater samt alle andre certifikater og godkendelser, som er nødvendige for at operere på Unionens område, udstedes i god tid inden den 30. marts 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet