Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2022/993 av 8. juni 2022 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)

Directive (EU) 2022/993 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 on the minimum level of training of seafarers (codification)

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2022)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentet og Rådet har vedtatt et nytt direktiv om minstekrav til sjøfolks opplæring. Den nye rettsakten innebærer en kodifisering av direktiv 2008/106 og etterfølgende endringsdirektiv (2012/35 og 2019/1159), og samler disse i et nytt direktiv. Hensikten er at reglene skal bli lettere tilgjengelige. Det fremgår av europaparlamentets plenumsbehandling 5. april 2022 at direktivet utelukkende består i en kodifikasjon av de eksisterende direktiv uten innholdsmessige endringer.

Noen av de opprinnelige bestemmelsene er gitt nye nummer i det vedtatte direktivet, og det var derfor inkludert en tabell i vedlegg V til kommisjonens direktivforslag når dette ble fremlagt i 2020. Vedlegget gir en oversikt over nye og gamle nummer på bestemmelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
En kodifisering innebærer ikke endring i de materielle reglene og direktivforslaget vil derfor ikke ha rettslige konsekvenser utover at referanser i norsk regelverk til de tidligere direktivene vil måtte endres. Dette gjelder eksempelvis referansen i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 84.

I tidligere posisjonsnotat til dette direktivet ble det presisert at direktiv 2019/1159 ikke var inntatt i EØS-avtalen og heller ikke gjennomført i norsk rett. Endringsdirektiv 2019/1159 er nå inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivforslaget vurderes å ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser utover myndighetenes arbeid med oppdatering av referanser i aktuelt regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet forela rettsakten for berørte aktører innenfor skipsfartsnæringen til uttalelse i 2020 når kommisjonens fremlegg var presentert. Det Norske Maskinistforbund ga tilbakemelding om at teksten i STCW-konvensjonen med fordel burde brukes som den er både i EU-rettsakter og i norsk regelverk, da oppdeling kan medføre utfordringer.

Vurdering
Direktivet er relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Vurdering
Direktivet ble vedtatt i Europaparlamentets plenumsbehandling 5. april 2022, publisert i Official Journal 27. juni 2022 og trådte i kraft i EU 14. juli 2022.

Status
Direktivforslaget ble fremlagt av EU-kommisjonen den 18. november 2020, og vil følge en hasteprosedyre for rask fastsettelse i EU. Det er foreslått at direktivet skal gjelde i EU fra 3. august 2021, som også er gjennomføringsfrist for endringsdirektiv 2019/1159.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.06.2022
Gjennomføringsfrist i EU
14.07.2022
Anvendelsesdato i EU
14.07.2022
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet