Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)

Tittel

Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the minimum level of training of seafarers (codification)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har lagt frem forslag til et nytt direktiv om minstekrav til sjøfolks opplæring. Hensikten er å kodifisere direktiv 2008/106 og etterfølgende endringsdirektiv (2012/35 og 2019/1159) og samle disse i et nytt direktiv, slik at reglene blir lettere tilgjengelige. Det fremgår av forslaget at det nye direktivforslaget ikke endrer innholdet i de rettsaktene som kodifiseres, men at det kun gjøres en sammenskriving og mindre formelle endringer i teksten som er nødvendig for selve kodifikasjonen. Noen av dagens bestemmelser er gitt nye nummer i direktivforslaget, og det er derfor inkludert en tabell i vedlegg V som gir oversikt over nye og gamle nummer på bestemmelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ettersom kodifiseringen ikke innebærer noen endring i de materielle reglene, vil direktivforslaget ikke ha rettslige konsekvenser utover at referanser i norsk regelverk til de tidligere direktivene vil måtte endres. Dette gjelder eksempelvis referansen i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 84.

Det gjøres oppmerksom på at regelverksendringene som kreves som følge av direktiv 2019/1159 enda ikke er gjennomført i norsk rett, og at dette direktivet ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivforslaget vurderes å ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser utover myndighetenes arbeid med oppdatering av referanser i aktuelt regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har forelagt rettsakten for berørte aktører innenfor skipsfartsnæringen til uttalelse. Det Norske Maskinistforbund ga tilbakemelding om at teksten i STCW-konvensjonen med fordel burde brukes som den er både i EU-rettsakter og i norsk regelverk, da oppdeling kan medføre utfordringer.

Vurdering
Direktivet er relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen. Direktiv 2019/1159 bør innlemmes i EØS-avtalen før eller samtidig som dette direktivforslaget.

Status
Direktivforslaget ble fremlagt av EU-kommisjonen den 18. november 2020, og vil følge en hasteprosedyre for rask fastsettelse i EU. Det er foreslått at direktivet skal gjelde i EU fra 3. august 2021, som også er gjennomføringsfrist for endringsdirektiv 2019/1159.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2020
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet