EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030

EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Strategiske retningslinjer for en mer bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur i EU i perioden 2021-2030
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Strategic guidelines for a more sustainable and competitive EU aquaculture for the period 2021 to 2030

Meddelelse ned pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.5.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 17.5.2021)Den europæiske grønne pagt: Kommissionen vedtager strategiske retningslinjer for bæredygtig og konkurrencedygtig akvakultur i EU

Kommissionen har vedtaget nye strategiske retningslinjer for mere bæredygtig og konkurrencedygtig akvakultur i EU. Retningslinjerne indeholder en fælles vision for Kommissionen, medlemsstaterne og interessenter for udviklingen af sektoren på en måde, der bidrager direkte til europæiske grønne pagt, især fra jord til bord-strategien. Retningslinjerne vil hjælpe EU's akvakultursektor til at blive mere konkurrencedygtig og modstandsdygtig og til at forbedre dens miljø- og klimapræstationer.Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, udtaler: "Akvakultur spiller en stadig større rolle i det europæiske fødesystem. Sektoren kan tilbyde sund mad med et klima- og miljøfodaftryk, der gennemgående er lavere end fra landbaseret fødevareproduktion. Med de retningslinjer, som vi har vedtaget i dag, ønsker vi at gøre akvakulturproduktionen i EU til et globalt referencepunkt for bæredygtighed og kvalitet, mindske vores afhængighed af import af fisk og skaldyr og skabe mere beskæftigelse, særlig i kystregionerne."Formålet med retningslinjerne Retningslinjerne er udarbejdet i tæt samråd med EU-medlemsstaterne og interessenter, navnlig dem, der er repræsenteret i Det Rådgivende Råd for Akvakultur. De har fastlagt fire indbyrdes forbundne mål for yderligere udvikling af akvakultur i Unionen:
  • opbygning af modstandsdygtighed og konkurrenceevne

  • deltagelse i den grønne omstilling

  • sikring af social accept og forbrugeroplysning og

  • øget viden og innovation.De foreslåede retningslinjer vil også støtte en væsentlig stigning i den økologiske akvakulturproduktion på EU-plan. Som det bemærkes i den nyligt offentliggjorte handlingsplan for økologisk landbrug, er økologisk akvakultur fortsat er en relativt ny sektor, men den rummer et betydeligt vækstpotentiale.I modsætning til fiskeri er akvakultur ikke et område, hvor Unionen har enekompetence. Ikke desto mindre er der ved den fælles fiskeripolitik oprettet et system til strategisk koordinering af akvakulturpolitikken i erkendelse af den vigtige rolle, som akvakultur spiller for den europæiske fødevaresikkerhed, bæredygtig vækst og beskæftigelse.En sådan strategisk tilgang er blevet endnu mere relevant i dag på grund af akvakultursektorens potentiale, når det drejer sig om at bidrage til at nå målene med den europæiske grønne pagt og behovet for at sikre sektorens bæredygtighed og modstandsdygtighed på lang sigt, særlig i lyset af covid-19-krisen. Disse mål er fuldt ud integreret i de nye strategiske retningslinjer.For så vidt angår udfordringerne og mulighederne for EU's akvakultursektor, indeholder retningslinjerne forslag om specifikke tiltag på en række områder, herunder adgang til arealer og vand, menneskers og dyrs sundhed, miljømæssige præstationer, klimaændringer, dyrevelfærd, lovgivningsmæssige og administrative rammer og kommunikation om EU's akvakultur.Navnlig foreslår Kommissionen at udarbejde detaljerede vejledninger om god praksis på de vigtigste områder, og der bør oprettes en særlig bistandsmekanisme for akvakultur for at støtte udarbejdelsen af disse vejledninger og gennemførelsen af god praksis som beskrevet i dem.Blandt de øvrige mål opfordrer Kommissionen også EU-medlemsstaterne til at indarbejde vækst i økologisk akvakultur i den (løbende) gennemgang af deres nationale strategiplaner for akvakultursektoren og støtte denne type akvakulturproduktion med en del af de midler, der er til rådighed inden for rammerne af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EMFAF).Næste skridtKommissionen opfordrer medlemsstaterne til at tage disse nye retningslinjer i betragtning i forbindelse med deres flerårige nationale strategiplaner for udvikling af akvakultursektoren og i forbindelse med deres støtte til sektoren inden for rammerne af den fremtidige Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EMFAF) og andre EU-fonde.BaggrundEt ud af fire fisk- og skaldyrsprodukter, der forbruges i Europa, kommer fra akvakultur. Størstedelen af forbruget af fisk og skaldyr dækkes imidlertid af import, som udgør ca. 60 % af den samlede forsyning. Samlet set dækkes kun 10 % af EU's forbrug af fisk og skaldyr fra akvakultur i EU. Det viser, at der er et væsentligt potentiale for vækst.Til trods for disse kommercielle udsigter er akvakulturproduktionen i EU kun vokset med 6 % siden 2007. I 2018 nåede den en salgsmængde på 1,2 mio. ton og en omsætning på 4,1 mia. EUR. EU's bidrag til verdens akvakulturproduktion udgjorde under 2 % af den globale produktion i 2018 (FAO 2020).De tidligere retningslinjer, som Kommissionen vedtog i 2013, udgjorde grundlaget for EU-medlemsstaternes flerårige nationale strategiplaner for udvikling af akvakultur på deres område.Yderligere oplysningerStrategiske retningslinjer for bæredygtig og konkurrencedygtig akvakultur i EUPressemeddelelse om den europæiske grønne pagt: Kommissionen vedtager en ny strategi for en grøn genopretning i den blå økonomiØkonomiske rapport fra Det Fælles Forskningscenter om EU's akvakultursektorHandlingsplanen for økologisk landbrugFra jord til bord-strategien