Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning

Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd og Rådet. En felles vei til sikker og bærekraftig gjenåpning
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. A common path to safe and sustained re-opening

Dansk departementsnotat offentliggjort 20.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 17.3.2021)Coronavirus: en fælles vej mod en sikker genåbning af Europa

Forud for mødet mellem de europæiske ledere den 25. marts opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at forberede en koordineret tilgang til en gradvis ophævelse af covid-19-restriktionerne, når den epidemiologiske situation tillader det. I en meddelelse, der blev vedtaget i dag, skitserer Kommissionen vejen frem for en afbalanceret politik og en fælles EU-tilgang og peger på, hvad vi skal gøre for at fremskynde det tidspunkt, hvor vi kan få vores europæiske levevis tilbage, og opnå dette på en sikker og bæredygtig måde med kontrol over virusset.Selv om den epidemiologiske situation kræver fortsat kontrol, indtil der er opnået en tilstrækkelig vaccinationsdækning, skal der skabes betingelser i hele det indre marked for at muliggøre en sikker og varig genåbning, således at borgerne kan nyde godt af deres rettigheder, og den økonomiske og sociale aktivitet kan genoptages. Dette omfatter indførelse af et digitalt grønt certifikat, der omfatter vaccination, testning og rekonvalescens, anvendelse af en fælles ramme for indsatsforanstaltninger, vejledning om yderligere teststrategier såsom overvågning af spildevand for at spore varianter, investering i diagnosticering og behandling. Meddelelsen fremhæver også foranstaltninger til opbygning af global modstandsdygtighed gennem COVAX og en EU-mekanisme til deling af vacciner.Næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: "Den fælles vej frem kræver en sikker og bæredygtig tilgang, der gavner alle europæere. Ved ophævelsen af restriktionerne må vi tage ved lære af 2020 og undgå at skulle åbne og lukke ned gentagne gange, hvilket er både skadeligt og dyrt. Den nye meddelelse rummer en række foranstaltninger med god balance mellem eksisterende og nye tiltag. Vi ser frem til, at medlemsstaterne godkender dem på det kommende møde i Det Europæiske Råd. Hver dag kommer vi tættere på at nå vores vaccinationsmål og vende tilbage til vores europæiske levevis."Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, tilføjer: "I dag fremlægger vi et forslag om en fælles EU-tilgang, som vil føre os i retning af vores mål om at genåbne EU på en sikker og velovervejet måde. Situationen med virusset i Europa er stadig meget udfordrende, og tilliden til de beslutninger, der træffes, er af afgørende betydning. Det er kun gennem en fælles tilgang, at vi sikkert kan vende tilbage til fuld fri bevægelighed i EU baseret på gennemsigtige foranstaltninger og fuld gensidig tillid."De vigtigste trin og værktøjer, som Kommissionen har fremsat:Digitale grønne certifikater
  • Kommissionen har i dag vedtaget et lovgivningsforslag om at oprette en fælles ramme for et digitalt grøn certifikat, der skal omfatte vaccination, test og restitution. Dette er en EU-tilgang til udstedelse, kontrol og godkendelse af certifikater, som har til formål at lette den frie bevægelighed inden for EU baseret på nøje overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og EU-borgernes grundlæggende rettigheder.

  • Der vil blive fastlagt en teknisk ramme på EU-plan, som skal være på plads i midten af juni, og som har til formål at garantere sikkerhed, interoperabilitet og fuld overholdelse af reglerne vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Rammen vil også give mulighed for at udvide anvendelsesområdet for kompatible certifikater, der er udstedt i tredjelande.En europæisk ramme for covid-19-indsatsforanstaltninger
  • Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme opstiller en ramme, der skal hjælpe medlemsstaterne med at træffe beslutninger om gennemførelse af restriktioner. Denne tilgang vil definere en række niveauer, der afspejler den epidemiologiske situation i hver medlemsstat. Dette vil muliggøre simuleringer med henblik på at illustrere, hvor meget spillerum hver enkelt medlemsstat har til at reducere beredskabsforanstaltningerne uden at risikere at øge spredningen af virusset. Et interaktivt digitalt værktøj udviklet af ECDC vil være klar til brug for medlemsstaterne i april.Retningslinjer til støtte for yderligere test- og opsporingsstrategier
  • Selvtest for covid-19 (både selvpodnings- og selvtestsæt) er nu begyndt at komme på markedet. ECDC vil i snart offentliggøre tekniske retningslinjer om covid-19-selvtest, herunder nærmere oplysninger om deres tilgængelighed, deres kliniske ydeevne sammenlignet med RT-PCR-testen, som er referencetesten på området, de konsekvenser, som de har for rapportering og epidemiologisk overvågning, og rammerne for korrekt anvendelse af dem.

  • Kommissionen vedtager i dag en henstilling, hvori medlemsstaterne anmodes om at indføre spildevandsovervågning for at spore covid-19 og varianter heraf, dele dataene med de kompetente sundhedsmyndigheder med henblik på tidlig påvisning af virusset og identificere klynger. Henstillingen ansporer til anvendelse af fælles metoder til prøvetagning, testning og dataanalyse, understøttet af en europæisk udvekslingsplatform, og indeholder bestemmelser om finansiel støtte hertil.

  • Dataudveksling mellem medlemsstaternes kontaktopsporingsmyndigheder kan være særlig vigtig, når rejsende krydser grænser fysisk tæt sammen, f.eks. i fly eller tog. Digitale kontaktopsporingsformularer kan anvendes af medlemsstaterne til at indsamle data fra rejsende, der krydser grænserne og rejser ind på deres område. For at medlemsstaterne kan udveksle relevante oplysninger via den udvekslingsplatform, som Kommissionen og EASA har udviklet, har Kommissionen i dag offentliggjort udkast til foranstaltninger, der fastsætter de nødvendige retlige betingelser for behandling af sådanne personoplysninger, og som skal vedtages inden sommersæsonen.Investering i behandlinger
  • Iværksættelsen af en fælles EU-strategi for behandlinger er planlagt til midten af april og har til formål at fremskynde forskning inden for og fremstilling af disse for at sikre hurtig adgang til værdifulde behandlinger. Der vil blive indført mere fleksible reguleringsforanstaltninger for behandlinger, f.eks. simplificeret mærkning, for at muliggøre en hurtig forsyning i stor skala under pandemien.Hjælp til turisme- og kultursektoren med at forberede en sikker genåbning
  • Inden for turistsektoren og hotel- og restaurationsbranchen har Kommissionen anmodet standardiseringsorganisationen, CEN, om i samarbejde med industrien og medlemsstaterne at udvikle et frivilligt hygiejnemærke, som virksomheder kan anvende. Resultatet vil foreligge inden sommer.

  • Kommissionen vil fremme EU's kulturarvssteder og kulturruter samt kulturelle arrangementer og festivaler gennem en EU-kampagne om bæredygtig kulturturisme på de sociale medier. Nye initiativer vil, når omstændighederne tillader det, blive støttet gennem Erasmus+ og dets DiscoverEU-indsats for at fremme unges opdagelse af Europas kulturarv med jernbane, både i og efter det europæiske år for jernbanetransport.EU-mekanisme til deling af vacciner
  • En bæredygtig vej ud af covid-19-pandemien i EU afhænger af de fremskridt, der gøres på verdensplan. Ingen lande eller regioner i verden vil være sikre for covid-19, medmindre virusset inddæmmes globalt. EU og dets medlemsstater er førende med hensyn til investeringer i den globale COVAX-facilitet og etablerer en koordineret europæisk tilgang til deling af vacciner ved at oprette en EU-mekanisme til deling af vacciner, der skal hjælpe partnerlandene med at overvinde pandemien. Den europæiske tilgang til deling af vacciner vil hjælpe vores nabo- og partnerlande med at overvinde pandemien og er et supplement til EU's investering på 2,2 mia. EUR fra Team Europe (Kommissionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Investeringsbank) i den globale COVAX-facilitet.Næste skridtDe kommende måneder af covid-19-pandemien vil kræve en beslutsom indsats for at sikre en bæredygtig og sikker genåbning af vores samfund og økonomier. Der er behov for en koordineret indsats på alle planer for at sikre, at virkningen af de næste skridt bliver så stor som mulig med hensyn til at bekæmpe coronavirusset, støtte borgerne og virksomhederne og gøre det muligt for vores samfund at vende tilbage til en mere normal situation. EU har udarbejdet en europæisk beredskabsplan for biologisk forsvar, "HERA Incubator", mod covid-19-varianter for at samle forskere, bioteknologiske virksomheder, producenter, reguleringsmyndigheder og offentlige myndigheder med henblik på at overvåge varianter, udveksle data og samarbejde om tilpasning af vacciner. På længere sigt skal EU også indføre en stærkere ramme for modstandsdygtighed og beredskab i tilfælde af fremtidige pandemier. Dette er allerede formålet med forslagene om en europæisk sundhedsunion.Europa-Parlamentet og Rådet bør fremskynde drøftelserne, nå til enighed om forslaget til et digitalt grønt certifikat samt blive enige om en tilgang til en sikker genåbning på grundlag af en solid videnskabelig ramme. Europa-Kommissionen vil fortsat støtte en intensivering af vaccinefremstillingen og søge tekniske løsninger, der kan øge de nationale systemers interoperabilitet med hensyn til at udveksle oplysninger. Medlemsstaterne bør fremskynde deres vaccinationsprogrammer, sikre, at midlertidige restriktioner står i forhold til målet og er ikkediskriminerende, udpege kontaktpunkter med henblik på at samarbejde om overvågning af spildevand og rapportere om den gjorte indsats samt iværksætte den tekniske gennemførelse af de digitale grønne certifikater i lyset af den fremskyndede vedtagelse af forslaget.I juni 2021 vil Europa-Kommissionen på anmodning af Det Europæiske Råd offentliggøre et dokument om det, pandemien har lært os, og om vejen hen imod en fremtid, hvor vi er mere modstandsdygtige.