EU-strategi for biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast

EU-strategi for biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EU-politikkrammeverk for biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

EØS-notat offentliggjort 5.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2023)Sammendrag av innholdEU-kommisjonen la 30. november 2022 fram en melding om biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast. Formålet med meldingen er å veilede EU og EUs medlemsland i politikk- og regelverksutviklingen på dette området og bidra til at markedet benytter seg av bærekraftige løsninger.Meldingen forklarer de ulike begrepene:
  • Biobasert plast er produsert av biomasse (hovedsakelig plantebasert biomasse)

  • Bionedbrytbar plast er designet for å brytes ned under egnede forhold

  • Komposterbar plast er designet for å brytes ned i industrielle komposteringsanleggHer følger hovedtrekkene i EU-kommisjonens melding.Biobasert plastKommisjonen viser til at det i dag er en del utfordringer med biobasert plast. Det ene er at plastprodukter merkes med "biobasert" selv om de bare inneholder en liten mengde biologisk råstoff. En annen utfordring er at det i stor grad brukes plantebasert råstoff, såkalt primærbiomasse, som for eksempel sukkerrør, vegetabilske oljer og maistivelse, som kan bidra til tap av biologisk mangfold, avskoging, vannknapphet eller fortrenge matproduksjon.EU-kommisjonen anbefaler med bakgrunn i disse utfordringene at
  • produsenter prioriterer bruk av organisk avfall eller biprodukter som råstoff for å minimere bruk av primærbiomasse, og når primærbiomasse brukes er det viktig å sikre at den er bærekraftig og ikke skader biomangfold eller økosystemer

  • produkter skal merkes med andel (%) biobasert plast i produktet.Bionedbrytbar plastKommisjonen viser til at bionedbrytbar plast i dag ofte brukes på områder der det ikke nødvendigvis har reell nytte, og hvor det kunne vært mer hensiktsmessig med reduksjon i plastbruk eller å bruke plast som egner seg for ombruk eller materialgjenvinning.Kommisjonen viser også til at betegnelsen bionedbrytbar kan villede forbrukere til å tro at denne plasten brytes ned i naturen. Dette er tvert imot plast som krever visse forhold for å fullstendig brytes ned biologisk, som en viss minimumstemperatur over en viss tidsperiode i for eksempel jord. Dersom slik plast ikke brytes ned fullstendig, men brytes ned til mindre fragmenter, mikroplast eller nanoplast, kan den være skadelig for helse og miljø. Det kan skje dersom slik plast havner i et miljø hvor den ikke brytes ned, som for eksempel hvis plast som er biologisk nedbrytbar i jord overføres med vinden til vann eller hav. Slik plast bidrar dermed ikke til mindre plastforsøpling, og det er viktig å sikre at merking ikke villeder forbrukere.EU-kommisjonen anbefaler derfor at
  • bionedbrytbar plast skal merkes med type miljø, temperatur og tidsramme som kreves for at slik plast skal brytes ned fullstendig biologisk

  • bruk av bionedbrytbar plast i åpent miljø/utendørs, skal begrenses til spesifikke bruksområder der reduksjon, ombruk eller materialgjenvinning av plasten ikke er muligAktuelle bruksområder kan for eksempel være landbruksfilm, fiskeredskap, plantefesteklips, og tråder til plentrimmere.  Komposterbar plastProdukter som er merket "komposterbar" er laget for å brytes ned i industrielle komposteringsanlegg under kontrollerte forhold som høye temperaturer (55°C –60°C) og høy luftfuktighet, og derfor er det utfordrende å oppnå fullstendig nedbrytning av komposterbar plast ved hjemmekompostering.    Komposterbar plast kan kun kildesorteres sammen med matavfallet dersom matavfallet behandles i et industrielt komposteringsanlegg.   EU-kommisjonen anbefaler med bakgrunn i disse problemene at
  • kun produkter som er sertifisert for industriell kompostering skal kunne merkes som "komposterbar", og det bør alltid spesifiseres at produktene er ment for industriell kompostering.Aktuelle bruksområder for komposterbar plast kan for eksempel være kildesorteringspose for bioavfall, klistremerker på frukt og grønnsaker, teposer og kaffekapsler.Merknader

Rettslige konsekvenserEU-kommisjonens melding vil i seg selv ikke innebære noen rettslige konsekvenser for Norge. Denne meldingen skal veilede EU og EUs medlemsland i politikk- og regelverksutvikling.Økonomiske og administrative konsekvenserMeldingen vil ikke i seg selv innebære økonomiske og administrative konsekvenser for Norge, men dette kan følge av framtidig regelverksutforming som følge av meldingen. Produsenter av slik plast kan indirekte påvirkes av EUs veiledning, siden den kan påvirke etterspørsel og hvilke krav som stilles i EU/EØS-markedet.Sakkyndige instansers merknaderSpesialutvalget for miljø er orientert om publisering av faktanotatet (ved epost 4. mai 2023).VurderingMeldingen kan bidra til økt kunnskap og bedre tilgjengelig informasjon for brukere om biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast, og aktuelle bruksområder som kan ha positive klima- og miljøeffekter. Dette kan også bidra til redusert forsøpling av plast og mikroplast fra materialer som ikke brytes ned fullstendig. Berørte aktører kan bl.a. være produsenter, forbrukere og fiskeri- og landbrukssektoren.Norge ga innspill til Kommisjonens veikart for rammeverk om biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast 27. oktober 2021. Norge ønsker velkommen et rammeverk for biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast og mener at disse materialene representerer både nye muligheter og risikoer som må vurderes nøye. Det ble spilt inn at det er viktig for Norge at variasjon i klimatiske forhold tas i betraktning, samt variasjoner i avfallsbehandlingsanlegg i Europa. Norge viste også til at bruk av biobasert råstoff bør vurderes i sammenheng med bærekraftig bruk av biomasse, for å sikre positive klima- og miljøeffekter. Dette må sees i sammenheng med bl.a. matproduksjon, energiproduksjon, og direkte og indirekte arealbruksendringer. Meldingen er i tråd med disse innspillene.StatusEU-kommisjonen la 30. november 2022 fram en melding om biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast. Formålet med meldingen er å veilede EU og medlemslandene i politikk- og regelverksutviklingen på dette området og bidra til at markedet benytter seg av bærekraftige løsninger.