Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan

Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Handlingsplan for den europeiske søyle for sosiale rettigheter
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Pillar of Social Rights Action Plan

Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 28.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 4.3.2021)Den europæiske søjle for sociale rettigheder: anvendelse af principper i praksis

Kommissionen fremlægger i dag sin ambition om et stærkt socialt Europa, der fokuserer på fremtidens job og færdigheder og baner vejen for en retfærdig, inklusiv og robust socioøkonomisk genopretning. I handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder skitseres konkrete tiltag til yderligere gennemførelse af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder som en fælles indsats fra EU-landenes og EU's side med aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Den indeholder også forslag om overordnede mål for beskæftigelse, færdigheder og social beskyttelse for EU, som skal nås inden 2030.Dette giver Europa mulighed for at ajourføre sit sociale regelsæt, samtidig med at der på vellykket vis navigeres i forandringerne som følge af den nye samfundsmæssige, teknologiske og økonomiske udvikling og pandemiens socioøkonomiske konsekvenser. Kommissionen er allerede begyndt at gennemføre søjlens principper i praksis ved at foreslå initiativer som f.eks. støtte til ungdomsbeskæftigelse og passende mindstelønninger i 2020. I dag Kommissionen fremlægger også en henstilling fra Kommissionen om en effektiv og aktiv støtte til beskæftigelse efter covid-19-krisen (EASE), som skal støtte en genopretning med høj beskæftigelse.Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Vores økonomiske genopretning skal være inkluderende, retfærdig og beskæftigelsesintensiv. Derfor foreslår Kommissionen en ambitiøs dagsorden for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og opfordrer EU-landene til aktivt at støtte beskæftigelsen i genopretningsfasen efter covid-19-krisen. Med dette vil vi gerne understrege betydningen af en gradvis overgang fra nød- til genopretningspolitikker for vores arbejdsmarkeder, som EU vil støtte gennem sine tilgængelige finansieringskilder — herunder ESF+ og genopretnings- og resiliensfaciliteten."EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, udtaler: "Den europæiske søjle for sociale rettigheder har været vores udgangspunkt for opbygningen af et stærkt socialt Europa. Nu puster vi nyt liv i den og omsætter dens principper til handling. Jobskabelse er en af vores hovedprioriteter, og det samme er sikring af, at folk har de rette færdigheder til disse job. Dette er formålet med EASE. Vi har også et fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom i EU og skabe et inklusivt samfund. Vi spiller alle en rolle i denne sammenhæng. Jeg ser frem til et fornyet engagement i sociale rettigheder på det sociale topmøde i maj."


Les hele pressemeldingen her